NormaBHP.pl 2015/01

 • Temat numeru
  • Jak dobierać odzież do pracy w zimie - praktyczne wskazówki
   Pracownicy branży budowlanej i sektora usług konserwacyjnych są narażeni na trudne warunki atmosferyczne podczas pracy na zewnątrz. Skuteczną ochronę przed zimnem może im zapewnić odpowiednio dobrana odzież. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę przy wyborze kurtek.
 • PKP CARGO optymalizuje warunki pracy
  PKP CARGO realizuje proaktywnie kilka projektów, m.in. Cargo Wita, które podnoszą standardy z zakresu bhp. Bezpieczne warunki pracy gwarantuje też wprowadzanie nowatorskich rozwiązań technicznych.
 • Dalkia: bezpieczeństwo każdego pracownika to priorytet
  Mocną stroną organizowanego co roku Tygodnia Bezpieczeństwa w Grupie Dalkia są ćwiczenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED, symulacje pożaru i jego gaszenia oraz sposobu postępowania w innych sytuacjach niebezpiecznych.
 • Czy można żądać zmiany protokołu powypadkowego
  W postępowaniu przed sądem ten, kto wykaże interes prawny, może żądać, aby ustalenia protokołu powypadkowego zostały zmienione, co oznacza, że nie są one wiążące dla sądu powszechnego - orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi
 • Kiedy śmierć pracownika jest wypadkiem przy pracy
  Śmierć pracownika korzystającego z firmowego transportu, zapewnianego przez pracodawcę w celu dowozu pracowników do zakładu pracy, można uznać za wypadek przy pracy. Skorzystanie przez pracownika z tego transportu musi być jednak powiązane z obowiązkiem stawienia się w zakładzie pracy - orzekł Sąd Najwyższy
 • Ambasador bezpieczeństwa, czyli wiarygodny bhpowiec
  Bhpowiec, budując swoją wiarygodność, musi zmniejszać obszary dla siebie niewygodne i niebezpieczne, czyli takie, nad którymi nie ma kontroli. Może to osiągnąć, uzyskując informacje zwrotne na swój temat ze strony klientów wewnętrznych oraz stosując różne formy autoanalizy.
 • Szkolenia bhp - niedoceniane zło konieczne
  Tylko w dwóch trzecich przedsiębiorstw szkolenia z zakresu bhp odbywają się regularnie i co najmniej raz w roku. Zdaniem większości pracujących Polaków informacje zdobyte na tych szkoleniach są użyteczne. Przeczą temu jednak analizy wypadków w miejscach pracy, których przyczyną są najczęściej odstępstwa od zasad bhp.
 • Pierwsza pomoc w przypadku poparzeń
  Wysoka temperatura, substancje chemiczne, prąd elektryczny czy promieniowanie - te czynniki mogą doprowadzić do poparzenia, które trzeba w odpowiedni sposób zaopatrzyć. Następnie poszkodowany powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 • Czy zleceniobiorcy mogą pracować bez nadzoru
  Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać pracę bez nadzoru zleceniodawcy. Jednak należy nadzorować i kontrolować ich warunki pracy, jeśli wykonują prace na terenie zakładu pracy lub w innym wskazanym miejscu.
 • Nowe opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego
  Od grudnia 2014 roku zmieniła się stawka za godzinę pracy jednostki dozoru technicznego - obecnie wynosi 116,000 zł - oraz katalog czynności tych jednostek
 • Jakie kontrole planuje Państwowa Inspekcja Pracy w 2015 roku
  Pracodawcy w zakładach, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy, mogą spodziewać się wizyty inspektorów PIP. W 2015 roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 88 tys. kontroli. Odbędą się także powtórne kontrole w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały.
 • Czy można ukarać pracownika za niestosowanie kasku ochronnego
  Pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencja służbowe w stosunku do pracownika, który nie używa przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, oraz zastosować wobec niego karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną.
 • Stworzyliśmy procedury antymobbingowe
  W Urzędzie Miasta Lublin ocena ryzyka zawodowego jest wykonana w całości i aktualizowana na bieżąco. Ryzyko zawodowe badane jest według grup pracowniczych metodą PHA, jedną z metod matrycowych pozwalającą na jakościowe szacowanie ryzyka - rozmowa z Andrzejem Wojewódzkim, sekretarzem miasta Lublin.
 • Więcej wymogów ochrony przeciwpożarowej dla przeszkoli
  Realizacja niektórych projektów budowlanych wymaga uzgodnień dotyczących ochrony przeciwpożarowej z Państwową Strażą Pożarną. Potwierdzają one zgodność rozwiązań zawartych w projektach z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
 • Jak oceniać warunki pracy w aspekcie obciążenia psychicznego pracowników
  Obciążenie psychiczne pracownika jest związane z ergonomią. Jest więc bezpośrednio związane z fizyczną organizacją stanowiska prac i organizacją pracy w aspekcie ich wpływu na psychikę człowieka.
 • Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego
  W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany oraz postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do skutecznej poprawy warunków pracy.
 • Jak zmniejszyć liczbę wypadków w pracy
  Coraz więcej firm, szczególnie dużych, podejmuje działania profilaktyczne prowadzące do zmniejszenia lub całkowitej eliminacji wypadków przy pracy oraz ciągle podnosi standardy bhp.
 • Jakie warunki bhp muszą spełnić pomieszczenia do digitalizacji
  Pomieszczenia do digitalizacji dzieł sztuki czy starodruków muszą spełnić dodatkowe wymagania, m.in. w zakresie wysokości, powierzchnie ścian nie mogą powodować odblasków. Trzeba też zadbać o odpowiednią wilgotność oraz utrzymanie stałej temperatury.
 • Obuwie ochronne jest coraz bardziej nowoczesne
  Obuwie robocze nie musi być ciężkie i niemodne. Na rynku pojawia się coraz więcej ładnych i wygodnych butów spełniających wszystkie niezbędne wymogi dla obuwia do pracy na świeżym powietrzu.