NormaBHP.pl 2015/02

 • Temat Numeru
  • Bhp pracowników administracyjno-biurowych - Jak zapewnić bezpieczne warunki pracy w biurze (4)
   Brak szczegółowych przepisów w sprawie bhp przy pracach biurowych powoduje, że do kontroli oceny i zapewnienia właściwych warunków pracy w biurze konieczna jest znajomość oraz przestrzeganie wymagań zawartych w wielu przepisach, Polskich Normach, dokumentacjach techniczno-eksploatacyjnych urządzeń biurowych czy zasadach bhp - Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz zagrożenia; Czynniki niebezpieczne i szkodliwe - podział; Pomieszczenia pracy biurowej i ich wyposażenia; Powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy biurowej; Pomieszczenia stałej pracy biurowej; Pomieszczenia czasowej pracy biurowej; Podłogi; Oświetlenie elektryczne; Hałas; Oświetlenie; Oświetlenie dzienne; Źródła hałasu w biurze; Zapobieganie wpływowi hałasu; Metody ochrony przed hałasem; Ogrzewanie; Wentylacja i klimatyzacja; Wentylacja naturalna; Wietrzenie pomieszczeń; Obsługa monitorów ekranowych; Obsługa niszczarek dokumentów; Czynności przed przystąpieniem do pracy; Czynności podczas pracy; Czynności po zakończeniu pracy; Postępowanie w sytuacjach awaryjnych; Podstawa prawna
 • Wywiad
  • Pracownik musi być w centrum uwagi (10)
   Rozmowa z Bogumiłą Rak - dyrektorem Biura Spraw Personalnych RUCH S.A.
  • Warunki pracy
  • Co sprawdzić na budowie - przykładowa lista kontrolna bhp (12)
   Zaniedbania w sferze działań organizacyjnych i technicznych mają istotny wpływ na zagrożenia i nieprawidłowości występujące na budowach. Rzadko ocenia się ryzyko zawodowe, identyfikuje zagrożenia i uświadamiania pracowników o ryzyku, na jakie są narażeni. Dlatego warto prowadzić samokontrole, nie czekając na wizytę inspektora pracy.
  • Jak dobrać drabinę do pracy (14)
   Obowiązujące przepisy nie określają numeru normy, której wymagania muszą spełniać drabiny przenośne stosowane w zakładzie, ani nie określają rodzaju materiału drabin do poszczególnych prac i warunków w miejscach ich stosowania.
  • Jak magazynować olej opałowy (15)
   Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55o C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Jak wyeliminować błędy w ocenie ryzyka zawodowego (16)
   Błędy w ocenie ryzyka zawodowego pojawiają się, jeżeli w procesie szacowania ryzyka zawodowego zadowalający wynik został osiągnięty na skutek nieprawidłowości w procesie oceny poszczególnych parametrów mających wpływ na wynik końcowy.
  • Co uwzględnić przy ocenie ryzyka przy ekspozycji na promieniowanie optyczne (17)
   W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany oraz postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do skutecznej poprawy warunków pracy.
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Jak zapewnić dodatkową ochronę przeciwporażeniową (18)
   Izolowanie części czynnych oraz zastosowanie barier czy obudów to przykładowe sposoby ochrony przed dotykiem bezpośrednim części urządzeń elektrycznych - Ochrona dodatkowa; Ochrona przeciwporażeniowa; Podstawa prawna
  • Jakie kwalifikacje musi mieć inspektor ochrony przeciwpożarowej (19)
   Osoba, która ukończyła szkolenie dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej i spełnia wymagania dotyczące wykształcenia, może wykonywać obowiązki inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej.
 • Rozwój osobisty/szkolenie
  • Burza mózgów podczas szkolenia bhp (20)
   Burza mózgów nie jest metodą prostą i łatwą do zastosowania, a szczególnie do prowadzenia szkoleń. Żeby była skuteczna, należy opracować i wdrożyć specjalny moduł szkoleniowy, który obejmowałby metody heurystyczne (poszukujące, problemowe, aktywizujące) - Ogólne zasady metodyczne przeprowadzania burzy mózgów; Praktyczne zastosowanie burzy mózgów w szkoleniu bhp
  • Jak uniknąć błędów w zakresie szkoleń okresowych bhp (22)
   Nieprawidłowości dotyczące szkoleń bhp mogą dotyczyć różnych problemów. Najprostszą formą uniknięcia błędów jest wewnątrzzakładowy audyt przeprowadzany przez kompetentną osobę - Terminowość przeprowadzania szkoleń; Czas trwania szkolenia; Osoba prowadząca szkolenie; Potwierdzenie odbycia szkolenia okresowego; Programy szkoleń; Końcowy egzamin; Szkolenia w czasie pracy i na koszt pracodawcy; Podstawa prawna
 • Środki ochrony indywidualnej
  • Nowe szelki bezpieczeństwa nie ograniczają ruchów (26)
   Konstrukcja nowych szelek umożliwia użytkownikowi nie tylko szybszą regulację pasków i sprzączek, ale także zapewnia większą swobodę ruchu. Rozwiązuje to problemy związane z zakładaniem tradycyjnych szelek bezpieczeństwa - Dodatkowe elementy; Metki do corocznych przeglądów
  • Skuteczny program ochrony oczu w miejscu pracy (27)
   Urazy oczu mają nie tylko ogromny wpływ na pracownika, ale i na pracodawcę. Ochrona wzroku w miejscu pracy jest zatem od dawna uznawana za jeden z najważniejszych elementów wszelkich programów z zakresu bhp - Nowatorskie metody ochrony przed czynnikami szkodliwymi; Program pilotażowy; Program ochrony oczu
 • Aspekty prawne bhp
  • Upadek na schodach przy wychodzeniu z pracy - czy należy się odszkodowanie (29)
   Droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika mieszkania (zamknięcia drzwi domu) i kończy się na granicy terenu władztwa zakładu pracy. Natomiast droga z pracy do domu rozpoczyna się po przekroczeniu bramy zakładu pracy i wiedzie do progu domu (mieszkania) pracownika (orzekł Sąd Najwyższy).
 • Na każdy temat
  • Bezpieczni w Pracy i CIOP razem na rzecz bezpieczeństwa pracy (31)
   Współpraca w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej oraz upowszechniającej w dziedzinach szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy, zgodnie z profilami działania sygnatariuszy - taki cel przyświeca porozumieniu Koalicji Bezpieczni w Pracy i  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Co obejmują wspólne działania Koalicji i CIOP
 • Dobre praktyki
  • Eaton umacnia wysokie standardy (32)
   Gama Sygnalizatorów Optycznych marki Eaton zdobyła najwyższy certyfikat bezpieczeństwa w Polsce. Potwierdzenie zgodności urządzeń z najbardziej rygorystycznym polskim certyfikatem przeciwpożarowym umacnia wysokie standardy bezpieczeństwa tych produktów - Próba zgodności; Lider w dziedzinie dystrybucji
  • Kopalnia Soli "Wieliczka": Bezpieczeństwo pod ziemią i na powierzchni (34)
   Co roku Kopalnię Soli "Wieliczka" odwiedza ponad milion gości z całego świata. Zabytek z listy UNESCO, atrakcja turystyczna, uzdrowisko, miejsce wydarzeń - podziemia tętnią życiem. Na nic by się jednak zdały walory kulturowe i przyrodnicze, gdyby nie fakt, że kopalnia jest obiektem przyjaznym i bezpiecznym - Zabezpieczanie Kopalni; Ograniczenie zagrożeń; Zawsze bezpiecznie; Na powierzchni; Podziemne wyzwanie
  • Dbałość o bhp wizytówką Jeronimo Martins Polska (38)
   W Jeronimo Martins Polska - firmie, do której należy m.in. popularna sieć sklepów Biedronka, zatrudniającej ponad 50 tys. pracowników - udało się nie tylko wypracować kulturę bezpieczeństwa na bardzo wysokim, satysfakcjonującym poziomie, ale także systematycznie ją podwyższać. Jak do tego doszło? - Certyfikat systemu zarządzania bhp; Polityka bhp; Jak w systemie zarządzania bhp odnajduje się pracownik; Aplikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych; Programy podnoszące komfort pracy i bezpieczeństwa
 • Pierwsza pomoc
  • Pozycja bezpieczna - jak postępować z nieprzytomnym (41)
   Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, należy ułożyć go na boku w pozycji bezpiecznej (jeśli nie ma on innych obrażeń ciała wymagających natychmiastowego opatrzenia).
  • Jak udzielać pomocy osobom zatrutym drogą pokarmową (42)
   U osoby zatrutej, która jest przytomna i współpracuje z ratownikiem, należy wywołać wymioty - Dawkowanie tabletek węgla aktywnego; Postępowanie w trudniejszych przypadkach; Osoby z zaburzeniami świadomości i nieprzytomne; Zatrucia przewlekłe; Konserwanty żywności