NormaBHP.pl 2015/08

 • Temat numeru
  • Minimalne wymagania bhp dla maszyn - jak spełnić wymogi dostosowawcze
   W firmie należy skontrolować dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp i odpowiedzieć na pytanie, czy konkretne minimalne wymaganie bhp jest spełnione, czy nie. Na podstawie jej wyników trzeba podjąć odpowiednie działania dostosowawcze lub wyeliminować daną maszynę z użytkowania, gdy na przykład dostosowanie jej do minimalnych wymagań bhp jest ekonomicznie nieuzasadnione.
 • Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem
  Rozmowa z Leszkiem Wertejukiem, prezesem zarządu Fabryki Cukierków "Pszczółka" sp. z o.o. w Lublinie
 • Reguły bhp obowiązują również podwykonawców
  Zakłady, w których pracujemy stale się rozwijają, dlatego wymagają prac modernizacyjnych, remontowych i konserwacyjnych, które są realizowane przez podwykonawców. Liczba prac rośnie, co przekłada się na dodatkowy strumień osób z niewiadomym nastawieniem do spraw tak bliskich każdemu behapowcowi. Jest to więc dobra okazja do tego, aby szerzej spojrzeć na zagadnienie pracy podwykonawców na terenie firm ze średniego i dużego biznesu.
 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy w fabryce
  Jeżeli obowiązki w zakresie bhp pracodawcy (organizatora systemu produkcyjnego) połączy się z obowiązkami pracownika (uczestnika procesu produkcyjnego), okaże sią, że powinien zostać utworzony system zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w całym procesie produkcyjnym, obejmujący każdy jego poziom czy etap.
 • Pracownicy call centre nie muszą przebywać w hałasie
  W Polsce funkcjonuje blisko 80 ważnych obiektów call centre. Infolinie, choć często mają siedzibę w nowoczesnych biurowcach, nie zapewniają odpowiednio komfortowych warunków pracy. Z racji specyfiki branży pracownicy call centre narażeni są na przebywanie w nadmiernym hałasie, lecz rośnie zrozumienie konieczności kształtowania odpowiedniej akustyki wnętrz.
 • Ewakuacyjny aparat oddechowy dla sektora morskiego
  Innowacyjny Ewakuacyjny Aparat Oddechowy (EEBD - Emergency Escape Breathing Device), Bio-S-Cape spełnia wymagania dwóch najważniejszych międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa morskiego: ISO23269-1:2008 w kwestii EEBD do stosowania na statku oraz Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS - Safety of Life at Sea).
 • Nowe rozwiązania do pracy na wysokości
  Nowe zestawy do pracy na wysokości zostały zaprojektowane specjalnie dla przemysłu budowlanego i produkcyjnego oraz powiązanych z nimi prac na wysokości (na przykład praca na rusztowaniach czy na podnośnikach koszowych).
 • Rękawice zapewniające zwiększoną ochronę przed elektrycznością
  Na rynku pojawiły się rękawice Izolowane Electrosoft Bicolor. Dostępne są już nowe dwukolorowe modele z segmentu premium o właściwościach dielektrycznych, które zapewniają doskonałe bezpieczeństwo pracownikom narażonym na porażenie prądem.
 • Szkolenia bhp nie odpowiadają faktycznym potrzebom
  Prowadzone badania wskazują, że około 10% pracodawców nie ma aktualnego szkolenia w zakresie bhp. Nieznana jest liczba pracowników, którzy wykonują pracę bez aktualnych szkoleń bhp, ale można się spodziewać, że odsetek jest większy niż pracodawców. Warto również wspomnieć o funkcjonującej na rynku nagannej praktyce polegającej na kupowaniu zaświadczeń przez pracodawców potwierdzających odbycie szkoleń bhp.
 • Jak umiejscowić i oznakować apteczkę w zakładzie pracy
  Liczba, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących w środowisku pracy zagrożeń.
 • Zasady bezpiecznego użycia gaśnic
  Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.
 • CEMEX Polska: od ponad 2 lat bez wypadku przy pracy
  CEMEX Polska jest zaangażowany w bezpieczeństwo pracy, które traktuje jako wartość osobistą. Dla firmy oznacza to stałe rozwijanie się w zakresie bezpiecznych działań i zachowań, dążenie do tego aby nic nie było ważniejsze od zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kontrahentów i społeczności.
 • Zasady ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności za stan bhp
  Odpowiedzialność pracodawcy w sferze bhp jest uprzednia wobec zobowiązań pracowników w tej dziedzinie. W pierwszej kolejności to on sam jest zobligowany zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko pracy oraz bezpieczeństwo zindywidualizowane, zwłaszcza przez profilaktyczne badania wstępne i szkolenie bhp - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu.
 • Ochrona danych osobowych a bhp
  Pracownik służby bhp (lub osoba wykonująca zadania tej służby), z racji zawodu i wykonywanych czynności w ramach obowiązków służbowych, ma stały kontakt z danymi osobowymi innych pracowników przedsiębiorstwa. Dlatego powinien dostać od pracodawcy stosowne imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 • Jak rozumieć bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracowników
  Bezpośredniość związku zachodzącego między naruszeniem przepisów bhp a zagrożeniem dla zdrowia i życia występuje wtedy, gdy naruszenie tych przepisów ma skutek w postaci zagrożenia życia lub zdrowia i jest wynikiem samego naruszenia przepisów bhp, bez konieczności wystąpienia dodatkowej przyczyny - orzekł Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.
 • Kto może wykonywać obowiązki inspektora ds. ochrony ppoż.
  Osoba, która ukończyła szkolenie dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej i spełnia wymagania co do wykształcenia, może wykonywać obowiązki inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w zakładzie.
 • Czy można odstąpić od szkolenia wstępnego bhp
  Dla każdego nowo zatrudnionego pracownika, bez względu na stanowisko, należy przeprowadzić instruktaż ogólny - szkolenie wstępne bhp, a w niektórych przypadkach również instruktaż stanowiskowy. Szkolenie stanowiskowe odbywa się dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-biurowych.