Polityka Społeczna 2018/10

 • Zachowania prokreacyjne w latach 2016-2017. Kontynuacja trendów czy zmiana ? (1-4)
  Lata 2016 i 2017 to okres wyraźnego wzrostu liczby urodzeń i współczynnika dzietności. Celem artykułu jest przyjrzenie się zachodzącym w latach 2016-2017 zmianom wzorca płodności i próba znalezienia ich specyfiki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono kontynuację trendów w zakresie bezdzietności i natężenia urodzeń pierwszych, a jednocześnie zmianę zachowań prokreacyjnych w zakresie urodzeń drugich i trzecich polegającą na zwiększeniu prawdopodobieństwa wydania dzieci takiej kolejności i przyspieszeniu momentu wydawania tych dzieci.
 • Europejski Urząd Pracy (5-10)
  Jednym z etapów realizacji europejskiego filaru praw socjalnych jest powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Komisja Europejska złożyła wniosek rozporządzenia w tej sprawie. Nadrzędnym celem powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy jest przyczynienie się do zapewnienia sprawnej mobilności pracowników na rynku wewnętrznym UE. W artykule omówiono przyczyny i cele powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz jego strukturę. Odniesiono się do kwestii spójności z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki oraz innymi politykami Unii Europejskiej. Zaprezentowano korzyści dla obywateli UE i przedsiębiorców wynikające z powołania tego urzędu.
 • Wpływ wynagrodzenia minimalnego na ubóstwo (10-18)
  Artykuł został zainspirowany prowadzonym przez autora projektem, którego celem było przedstawienie kwestii godziwego wynagrodzenia jako kategorii ochrony socjalnej w kontekście realiów gospodarczych. Celem artykułu było wykazanie istnienia ewentualnej korelacji między kwotą minimalnego wynagrodzenia a odsetkiem osób dotkniętych różnymi kategoriami ubóstwa. Autor przeanalizował kwestię płacy minimalnej w polskim ustawodawstwie i przywołał sytuację gospodarczą kraju od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, a także przedstawił potencjalny wpływ płacy minimalnej na gospodarkę. Odniósł się również do kwestii godziwego wynagrodzenia określonego w Europejskiej Karcie Społecznej. Analizowane dane pozwoliły wykazać spadek poziomu ubóstwa praktycznie we wszystkich kategoriach, oprócz ustawowego ubóstwa. Obecna kwota płacy minimalnej w Polsce nie spełnia jednak standardów godziwego wynagrodzenia.
 • Motywacja do pracy wielopracowników. Analiza porównawcza (19-24)
  Celem badań było sprawdzenie, co motywuje do pracy „wielopracowników” oraz czy płeć różnicuje rozpatrywane motywy. W badaniach wzięło udział 436 osób: 218 „wielopracowników” i 218 „monopracowników” z podobnym rozkładem płci. Respondenci wypełniali metryczkę wraz z kwestionariuszem odnoszącym się do motywów podejmowania pracy. Wyniki wskazują, że badani, podejmując dodatkowe zatrudnienie, kierują się motywami finansowymi i pozafinansowymi. Płeć nie różnicuje analizowanej struktury motywacji. Kobiety i mężczyźni akcentują, że druga praca pozwala im regulować rachunki i zaspokajać dodatkowe potrzeby, ale również jest źródłem nowych doświadczeń, ciągłego rozwoju zawodowego, satysfakcji i różnorodności. Otrzymane dane są ważne z perspektywy wspierania praktyki biznesu przez naukę.
 • Lokalne uwarunkowania zaangażowania społecznego osób starszych (25-29)
  Zaangażowanie społeczne osób starszych jest istotnym elementem zdrowego, aktywnego i godnego starzenia się, nakierowanego na poprawę jakości życia. Celem artykułu jest omówienie warunków tworzonych przez otoczenie społeczne prowadzenia aktywności rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wolontariatu dla osób starszych. Analiza opiera się na badaniu jakościowym przeprowadzonym w województwach małopolskim i mazowieckim. Wyniki pokazują znaczny potencjał organizacji w działaniu na rzecz aktywizacji osób starszych, choć wymaga ono dostosowania oferty do specyficznych potrzeb związanych z wiekiem i możliwościami zdrowotnymi. Stereotypy, ageism, zobowiązania rodzinne i nieodpowiedni sposób finansowania projektów są barierami organizacji aktywności społecznych osób starszych.
 • Cechy wyróżniające organizacje pozarządowe wdrażające oddolne innowacje społeczne (29-33)
  Artykuł poświęcono rzadko podejmowanej w Polsce problematyce wdrażania przez organizacje pozarządowe oddolnych innowacji społecznych, tj. innowacji ukierunkowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Jego celem jest zidentyfikowanie zmiennych, które odróżniają organizacje wdrażające te innowacje od tych, które takich doświadczeń nie posiadają. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wyróżniono cztery takie zmienne. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2017 r. na losowej próbie organizacji pozarządowych posiadających siedzibę w Łodzi, prowadzących działalność w trybie ciągłym. Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą testu U Manna-Whitneya. Efektem badań jest zidentyfikowanie jednej zmiennej istotnej statystycznie w tym zakresie (było to zatrudnianie przez organizacje pracowników na umowy cywilnoprawne). Podkreślono walor aplikacyjny wyprowadzonych wniosków.
 • Regionalne różnice w polityce społecznej II Rzeczypospolitej (34-37)
  Wielkie zróżnicowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenach, które weszły w skład Polski utworzonej po 123 latach podziału, znalazło też wyraz w poziomie zabezpieczenia społecznego. Wiązało się to niedocenianiem roli społecznych instytucji w kreowaniu postępu w znacznej części Polski. Chcąc wyjaśnić nieco pełniej ten problem, autor wziął pod uwagę zróżnicowanie stopy analfabetyzmu w Polsce w różnych częściach Polski. W świetle danych spisu z 1921 r. poziom analfabetyzmu w zachodniej Polsce był na poziomie około 3%, podczas gdy we wschodniej Polsce był na poziomie powyżej 60%. Rząd Polski był od początku świadomy tego ograniczenia i dlatego wybrał drogę akceptowania odrębności rozwoju zabezpieczenia społecznego w województwach zachodnich i stopniowej poprawy sytuacji w pozostałych częściach Polski. Możliwość taką stwarzał fakt, że instytucje społeczne utworzone na terenach zachodnich przed pierwszą wojną zostały przejęte przez lokalne społeczności. Ta polityka funkcjonowała dobrze przez pierwsze dziesięciolecie, ale w drugim uległa zmianie. powody zmiany miały dwie przyczyny: ekonomiczną i polityczną. W okresie kryzysu pogorszyła się znacznie sytuacja autonomicznych instytucji społecznych. Równocześnie po 1928 r. nasiliła się wyraźnie polityka centralizacji zmniejszająca samorządność regionów. W rezultacie sytuacja społeczna w zachodniej Polsce nie ulegała poprawie, a w innych częściach Polski można było odnotować pewne pozytywne symptomy.

Polityka Społeczna - cały wykaz