Polityka Społeczna 2019/07

 • Dokąd zmierza polityka społeczna w wybranych krajach bardzo wysoko rozwiniętych (1-7)
  Celem artykułu jest charakterystyka prawdopodobnych kierunków reformowania polityki społecznej w krajach bardzo wysoko rozwiniętych w najbliższych kilku dekadach. Kierunki te wyróżniono na podstawie analizy już obecnie stosowanych lub rozważanych sposobów rozwiązywania wybranych kwestii społecznych związanych z pracą zarobkową. Uważam bowiem, że sposoby oraz skuteczność rozwiązywania tych problemów będą miały znaczący wpływ na kształt całej polityki społecznej w analizowanych krajach. Zaczynam od prezentacji argumentów na rzecz legitymizacji polityki społecznej. W kole­jnych punktach odpowiadam na pytania dotyczące stosowanych obecnie sposobów zapewniania miejsc pracy, zwiększania zdolności do zatrudnienia w gospodarce opartej na wiedzy oraz opłacalności podejmowania pracy nisko płatnej. W zakończeniu dokonano oceny, które z tych sposobów mają największe szanse realizacji oraz zarysowano trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju polityki społecznej.
 • Uwarunkowania funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce (8-14)
  Celem artykułu jest analiza i ocena funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce, będących miejscem aktywizacji życiowej i zawodowej osób o tzw. niskiej zatrudnialności, tj. m.in. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych itp. Wyniki badań własnych prowadzonych w Łodzi i woj. łódzkim, krajowych, a także obserwacji uczest­niczącej z racji społecznego kierowania spółdzielnią socjalną, dowodzą konieczności wspierania słabych ekonomicznie podmiotów przez aktorów społecznych, tj. władzę lokalną/samorządową i biznes. Jest to jedyna droga, która pozwoli Polsce znaleźć się w europejskim nurcie nowej polityki społecznej, ukierunkowanej na workfare state, opartej m.in. na włączeniu społecznym grup marginalizowanych.
 • Czynniki determinujące wybór profilu kształcenia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – uczniów pierwszych klas szkół branżowych I stopnia (15-21)
  Artykuł przedstawia związki między zainteresowaniami zawodowymi uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim a wyborem przez nich profilu kształcenia. Drugim celem artykułu jest zaprezentowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które oddziałują na wybór profilu kształcenia przez badane osoby. Badania, w których udział wzięło 63 uczestników, zrealizowano z wykorzystaniem „Profilu zainteresowań zawodowych dla uczniów o obniżonych możliwościach intelektualnych” autorstwa Małgorzaty Połajdowicz, Ewy Radtke-Pawłowskiej, Urszuli Sajewicz-Radtke, wydanego przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku oraz autorskiego wywiadu kompletnie kierowanego. Wyniki wskazują, że wybór profilu kształcenia przez badane osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczące się w szkole branżowej pierwszego stopnia nie jest zgodny z ich zainteresowaniami zawodowymi. W podej­mowaniu decyzji o wyborze profilu kształcenia przez badanych znaczenie mają: środowisko rodzinne, konsultacje z nauczycielami, oferta kształcenia w szkole oraz przeci­wwskazania zdrowotne.
 • Reintegracja zawodowa osób po odbyciu kary pozbawienia wolności – kto się rejestruje w powiatowych urzędach pracy? (22-29)
  Celem artykułu jest statystyczna charakterystyka populacji osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, które podczas rejestracji przedstawiły wśród okresów zaliczanych okres(y) pozbawienia wolności. Dane dotyczą 343 310 byłych więźniów, którzy rejestrowali się w powiatowych urzędach pracy w okresie 1990–2017. Wykorzystujemy też dane z roczników więziennictwa, porównując grupę skazanych ujawniających karę w urzędach pracy do całej populacji odbywających karę. Analizujemy też regulacyjne i pozaregulacyjne czynniki, które skłaniają byłych więźniów do rejestracji w urzędach pracy i wykazywania okresu odbywania kary w urzędowych formularzach. Wynikiem analizy jest statystyczny obraz bezrobocia byłych więźniów stworzony na podstawie wyjątkowo dużej próby.
 • Projekt „Work for job – przez praktykę do pracy” jako próba tworzenia modelu wspomagania tranzycji studentów socjologii na rynek pracy (30-36)
  W artykule przedstawiono główne założenia projektu grantowego WORK for JOB – przez praktykę do pracy, dotyczącego tranzycji studentów z systemu edukacji na rynek pracy. Innowacyjność projektu zakładała implementację w programowo przewidziany cykl kształcenia modelu płatnych staży dla adeptów stacjonarnych studiów socjolog­icznych. Propozycja modelu wspierającego proces przechodzenia młodzieży akademick­iej z systemu edukacji w obszar rynku pracy została wypracowana w partnerstwie między Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego a Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach. Główne założenia testowanego modelu umożliwiały młodzieży zdobywanie prak­tycznego doświadczenia zawodowego w trakcie studiów. Studenci uczestniczyli w spec­jalistycznych szkoleniach, poznali zasady funkcjonowania publicznych służb zatrud­nienia, a za udział w projekcie dodatkowo otrzymywali stypendia. Młodzież akademicka, pracując w małych, trzyosobowych zespołach realizowała projekty badawcze, których wyniki i wyciągane przez nich wnioski miały wartość aplikacyjną dla publicznych służb zatrudnienia w kontekście podejmowania działań związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy. Podczas badań analizowano: sytuację młodzieży na rynku pracy; efekty­wność udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; sytuację cud­zoziemców na lokalnym rynku pracy. Wyniki badań zrealizowanych przez studentów zostały opublikowane w formie raportów.
 • Lokalne rynki pracy w województwie śląskim – uwarunkowania i determinanty rozwoju w fazie zmiany demograficznej. Studia przypadków (36-40)
  Artykuł, łącząc zarówno obszar poznawczy i analityczny, jak i praktyczne zastosowanie zgromadzonej w wyniku zrealizowanych badań wiedzy, skupia się na problematyce uwarunkowań i determinant rozwoju lokalnych rynków pracy województwa śląskiego w fazie zmiany demograficznej. Wyniki prowadzonych badań pozwoliły na opracowanie rekomendacji służących modernizacji i rozwojowi, opartego głównie na wiedzy i edukacji rynku pracy w fazie zmiany demograficznej.

Polityka Społeczna - cały wykaz