Polityka Społeczna 2020/02

 • Międzynarodowe standardy pracy w gospodarce światowej: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (1-9)
  Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) powstała w wyniku projektu reform mają­cych na celu poprawę warunków pracy w obliczu fali ruchów rewolucyjnych, przetacza­jącej się podczas I wojny światowej i po jej zakończeniu. W swojej stuletniej historii MOP stworzyła spójny i kompleksowy system minimalnych międzynarodowych stan­dardów pracy, zawarty przede wszystkim w jej konwencjach i zaleceniach, wraz z mechanizmem nadzoru i pomocą techniczną w zakresie stosowania i kontroli przestrzegania tych standardów. Standardy czy normy MOP są powszechnie obowiązujące, niezależnie od poziomu rozwoju kraju, kultury, tradycji i kategorii zatrudnienia pracownika lub typu przedsiębiorstwa. Konwencje uznane przez Międzynarodową Organizację Pracy za podstawowe traktowane są na równi z prawami człowieka. Muszą one być przestrze­gane i promowane przez wszystkie państwa członkowskie MOP niezależnie od tego, czy są ratyfikowane, czy nie. Celem standardów pracy MOP jest ustalenie efektywnych dopuszczalnych poziomów płac, godzin pracy, warunków zatrudnienia i usług socjalnych dla wszystkich krajów konkurujących ze sobą w światowej gospodarce, aby zapobiegać dumpingowi socjalnemu i zapewnić sprawiedliwą i stabilną globalizację. Znacze­nie norm rosło wraz z kolejnymi etapami narastania globalnej współzależności i inte­gracji gospodarczej, napędzanych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe, przez ponadnarodowe łańcuchy dostaw i przez umowy handlowe. Liczne dowody empiryczne wskazują na to, że przestrzeganie zasad ustalonych w ramach MOP przynosi korzyści gospodarcze, społeczne i polityczne.
 • 100-lecie MOP jako kontekst dla dyskusji o przyszłości pracy (10-21)
  Autorzy artykułu opisują wpływ działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) na funkcjonowanie rynku pracy. Jego wskaźniki w Polsce nieustannie się poprawiają, ale uwaga przenoszona jest na inne aspekty, przykładowo z bezrobocia na aktywność zawodową. Zmieniające się realia panujące na świecie stawiają jednak przed organiza­cją nowe wyzwania, które wymagają odpowiedniej reakcji. Zmiany technologiczne mogą spowodować wielkie zmiany, które pozostawią wiele osób poza rynkiem pracy. Autorzy na końcu artykułu przedstawiają propozycje reform dotyczące jakości pracy oraz funkcjonowania rynku pracy.
 • Spojrzenie na teraźniejszość i przyszłość prawa pracy i stosunków pracy w Europie środkowo-wschodniej (21-28)
  Celem artykułu jest przyjrzenie się ostatnim reformom prawa pracy w kilku wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz zbadanie sposobu, w jaki zmieniała się for­muła zawierająca standardowy stosunek zatrudnienia i dynamikę procesów negocjacji układów zbiorowych. W pierwszej części omówiono cele polityki oraz czynniki stymulu­jące zmiany prawne, które wpłynęły na ostatnie reformy prawa pracy w podregionie i nimi kierowały. Zakres analizy objął również wpływy zewnętrzne kształtujące nowe wizje w zakresie polityki i działań naprawczych. W drugiej części przeanalizowano najnowsze tendencje w zakresie regulowania standardowych i niestandardowych stosunków pracy, a także układów zbiorowych jako determinantów warunków pracy i zatrudnienia. Przeanalizowano również nowe podejścia do wdrażania wytycznych dotyczących negocjacji układów zbiorowych, w tym autonomii stron oraz zasad uprzywilejowania. Trzecia część ma na celu zbadanie, jak będzie wyglądała przyszłość, jeśli będziemy podążać ścieżkami przetartymi przez prace Światowej Komisji MOP ds. Przyszłości Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem powszechnej gwarancji zatrudnienia. Na koniec na podstawie przeanalizowanych danych i polityk wyciągnięto szereg wniosków.
 • Minimum socjalne w trzecim kwartale 2019 r. (28-31)
  Artykuł omawia szacunki koszyków minimum socjalnego w trzecim kwartale 2019 r. Dynamika wartości koszykowych była nieco wyższa od wzrostu inflacji – wzrost koszyków w gospodarstwie jednoosobowym i czteroosobowym odpowiednio o 0,8% oraz 0,7%, przy wskaźniku CPI 0,3% w stosunku do drugiego kwartału. Na wzroście koszyków zaważyły w dużej mierze ceny żywności ujętej w koszyku. Wzrosły one o 1,4% – dwukrot­nie szybciej niż inflacja dla tej grupy potrzeb (0,7%). Najbardziej wzrosły ceny owoców (o 3,3%), warzyw poza ziemniakami (o 3,1%) oraz produktów zbożowych (o 1,1%). Wzrost cen żywności był wzmocniony przez suszę.

Polityka Społeczna - cały wykaz