Polityka Społeczna 2020/03

 • Polityka społeczna w działaniu (1-3)
  Autor, koncentruje się na powiązaniach pomiędzy polityką gospodarczą i polityką społeczną, kładąc przy tym nacisk na to, że powiązania te nie mają jednokierunkowego charakteru, a polityka społeczna nie jest skrępowana jakimś rodzajem gospodarczego determinizmu. Drugi wątek tekstu to prezentacja i argumentacja na rzecz tezy, wedle której decyzje o charakterze „strategicznym” powinny być rozważane także na poziomie ich skutków dla polityki społecznej w wymiarze sektorowym czy branżowym. Wreszcie autor kładzie nacisk na to, że praktyczną formą polityki społecznej, zwłaszcza zaś poli­tyki kształtowania struktury dochodów gospodarstw domowych, są decyzje podej­mowane na poziomie przedsiębiorstw.
 • Przesłanki korzystania z doraźnej pomocy społecznej (3-7)
  Autorki rozpoczynają od konstatacji mówiącej, że w początkach lat 80. w województwie łódzkim podwoiła się liczba osób korzystających ze świadczeń społecznych. Na tę grupę osób składają się głównie emeryci i renciści otrzymujący odpowiednie świadczenia na minimalnym poziomie, co spycha ich poniżej progów ubóstwa. Autorki zwracają też uwagę na to, że jednym z kluczowych czynników kształtujących dobrostan ludzi w wieku 70–74 lata jest poczucie osamotnienia, często odczuwane bardziej dotkliwie, aniżeli poczucie biedy.
 • Niepełnosprawni w polskim społeczeństwie (7-9)
  W pierwszej części artykułu autorka prezentuje ogólną koncepcję projektu badawczego poświęconego sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin w polskim społeczeństwie, realizowanym od 1993 r. pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Druga część tekstu wskazuje na rosnący udział osób niepełnosprawnych w polskim społeczeństwie i naras­tające trudności ich społecznej integracji. Autorka wskazuje też na to, że populacja osób niepełnosprawnych jest „populacją ryzyka” związanego z występowaniem w niej roz­maitych problemów społecznych.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy i restrukturyzacja ekonomiczna (10-16)
  Artykuł nie jest tylko podsumowaniem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej pod patronatem ministra finansów Leszka Balcerowicza oraz ministra pracy Longina Komołowskiego w dniach 23–24 października 1998 r. w Warszawie. Zawiera także komentarze i refleksje autorki, która była jej współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem. Zakresem tematycznym tekst obejmuje podstawowe zagadnienia rozwoju rynku pracy w kontekście problemów gospodarczych po upływie dekady polskiej transformacji. Dyskutowane zagadnienia dotyczyły takich tematów, jak: elastyczność rynku pracy, mobilność pracowników, kwalifikacji zasobów pracy i wyzwań związanych z kształceniem, motywującej i ochraniającej polityki wynagrodzeń (płacy minimalnej) i świadczeń społecznych sprzyjających restrukturyzacji, wzrostu znaczenia samorządowej polityki regionalnej oraz kierunków przemian dwóch branż szczególnych polskiej struktury gospo­darczej: górnictwa i rolnictwa.
 • Polityka społeczna w traktacie akcesyjnym o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (16-24)
  Autor omawia złożoność negocjacji związanych z przystąpieniem Polski do UE, w szczególności zaś problematykę Załącznika XII, w którym – w Tytule 13 – omówione zostały podstawowe zagadnienia regulacji dotyczących polityki społecznej. W tekście zwraca się też uwagę na to, że postanowienia Traktatu w tym obszarze należy wiązać z innymi, wskazanymi dokumentami, które mu towarzyszą, zwłaszcza w dziedzinach takich, jak bezpieczeństwo pracy, dialog społeczny, równe warunki dostępu do zatrud­nienia dla kobiet i mężczyzn i równe wynagrodzenia itp.
 • Formalizacja działań organizacji społecznych (24-27)
  Autorka koncentruje się na konsekwencjach nowych przepisów regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych (2003 r.), a zwłaszcza tej ich części, które określają warunki transparencji finansowej ich działalności. Podstawowa teza tekstu mówi, że spełnienie tych warunków – bez czego trudno myśleć o budowaniu społecznego zaufa­nia dla organizacji III sektora – wymaga daleko idącej profesjonalizacji ich działalności, co dla wielu z nich może stanowić poważną barierę o charakterze ekonomicznym i organizacyjnym.
 • Wokół zatrudnienia cudzoziemców z państw trzecich w Polsce (27-32)
  Polska w latach 2007–2008 dokonała znaczącej liberalizacji prowadzonej polityki imi­gracyjnej. Miało to spowodować wzrost zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, tak aby uzupełniali oni niedobory na rynku pracy. Artykuł analizuje zmiany skali zatrudnienia cudzoziemców jakie miały miejsce w latach 2008–2012. Wykorzystane do tego zostały dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie dokonano oceny wprowadzonych zmian oraz ich skuteczności. W artykule znajdują się także rekomendacje, których zastosowanie spowodowałoby zwięk­szenie skuteczności polskiej polityki imigracyjne.

Polityka Społeczna - cały wykaz