Polityka Społeczna 2021/07

 • Wspomnienie o profesorze Antonim Rajkiewiczu
  Profesor Antoni Rajkiewicz - współtwórca i wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Polityka Społeczna”, nauczyciel akademicki, uczony, pozytywista, pionier i współtwórca akademickiej nauki o polityce społecznej w Polsce, budowniczy struktur organizacyjnych tej dyscypliny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz w Uniwersytecie Warszawskim.
 • Małżeństwa powtórne we współczesnej Polsce. Szkic demograficzny
  Liczba nowo zawieranych małżeństw w Polsce, utrzymująca się w relatywnie wąskim przedziale 180–200 tys. rocznie w dekadzie poprzedzającej rok 2020, działa uspokajająco na większość familiologów i gamologów. Tymczasem w miarę stałej liczbie nowych małżeństw towarzyszyła znaczna zmiana ich struktury z punktu widzenia stanu cywilnego nowożeńców. W ostatnich kilkunastu latach bowiem jesteśmy świadkami szybkiego zwiększania się udziału małżeństw powtórnych, a zatem takich, w których na ślubnym kobiercu staje przynajmniej jedno z nowożeńców posiadających wcześniejsze doświadczenia małżeńskie. Celem niniejszego opracowania jest zarówno wskazanie na zwiększającą się wagę małżeństw powtórnych oraz próba wyjaśnienia przyczyn tego wzrostu, jak i wskazanie potencjalnych pól badawczych związanych z demograficznymi i społecznymi konsekwencjami powyższej zmiany.
 • Prawne i społeczne uwarunkowania luki płacowej ze względu na płeć w Polsce
  W artykule Autorka podejmuje próbę zidentyfikowania najważniejszych czynników prawnych i społecznych, które mogą wpływać na występowanie luki płacowej ze względu na płeć w Polsce. Analizuje polskie rozwiązania w tym zakresie, w szczególności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji płacowej i dotyczące transparentności wynagrodzeń. Porównując stosowane rozwiązania zagraniczne oraz rozwiązania na gruncie społecznej odpowiedzialności biznesu mające na celu ograniczanie luki płacowej, dostrzega braki w tym zakresie w polskim ustawodawstwie oraz postuluje rozwiązania de lege ferenda. Zwraca uwagę także na koszty społeczne zatrudnienia kobiet, które mogą przyczyniać się do ich dyskryminacji na rynku pracy.
 • Minimum socjalne w pierwszym kwartale 2021 r.
  Artykuł przedstawia oszacowane wartości minimum socjalnego za pierwszy kwartał 2021 r. Przedstawiane szacunki uwzględniają zakres i sposób zaspokojenia potrzeb w warunkach typowych – nie uwzględniono nowych okoliczności, jakim jest COVID-19. Brakuje badań o zmianach w konsumpcji gospodarstw w 2020 r. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany niektórych obecnych założeń, wartość minimum socjalnego za ten okres może zostać przeliczona ponownie. Pierwszy kwartał 2021 r. przyniósł dość wyraźne wzrosty wartości koszyków. W porównaniu z poprzednim badaniem z IV kwartału 2020 r., minimum socjalne wzrosło o 2,4% w gospodarstwie osoby samotnej oraz o 2,1% w gospodarstwie 4-osobowym z dwójką dzieci. Inflacja w tym okresie wzrosła w podobnej skali (o 2,1%). Spośród grup potrzeb o najwyższym udziale w minimum socjalnym, wartość artykułów żywnościowych wzrosła od 2,6% do 2,7%, przy wskaźniku cen w tej grupie na zbliżonym poziomie (2,5%). Znacząco wzrosły wydatki na utrzymanie mieszkania i nośniki energii: od 2,3% w gospodarstwie 5-osobowym do 2,7% w gospodarstwach 1-osobowych. Dynamika tych wydatków w minimum socjalnym była niższa niż wartość wskaźnika CPI (3,6%) w tej grupie.
 • O podręcznikach i skryptach z Polityki Społecznej opublikowanych w Polsce w latach 1948-2009. Rozmowa z profesorem Antonim Rajkiewiczem
  Wywiad z Profesorem Antonim Rajkiewiczem o podręcznikach i skryptach w zakresie dydaktyki polityki społecznej. Publikacje poddane analizie powstawały od 1948 do 2009 roku.

Polityka Społeczna - cały wykaz