Polityka Społeczna 2021/09

 • Segmentacja rynku pracy z perspektywy wybranych nurtów nowej ekonomii instytucjonalnej. Analiza teoretyczna
  W artykule podjęta jest próba wyjaśnienia procesów segmentacji rynku pracy z perspektywy wybranych teorii zaliczanych do nurtu nowej ekonomii instytucjonalnej. Na zakończenie sformułowane wcześniej konkluzje skonfrontowane są z badaniami empirycznymi segmentacji w warunkach polskich.
 • Osoby niesłyszące na rynku pracy w Polsce
  Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań podejmowania pracy i szans zatrudnieniowych osób z dysfunkcją narządu słuchu w Polsce. W części teoretycznej opisane zostały medyczne i kulturowe aspekty głuchoty, dokonano analizy rozmiarów i struktury populacji osób niesłyszących oraz sposobów ich komunikowania się. Szczególną uwagę zwrócono na bariery zatrudnieniowe tych osób oraz ich mocne i słabe strony jako pracowników. W części empirycznej do weryfikacji przyjętej hipotezy wykorzystano sondaż diagnostyczny.
 • Czy imigracja to remedium dla wyludniających się regionów? Cudzoziemcy w dokumentach strategicznych województw łódzkiego i śląskiego
  Województwa łódzkie i śląskie należą do najszybciej wyludniających się obszarów Polski. Jednocześnie w ostatnich latach w obu regionach zachodzi intensywna imigracja zarobkowa, głównie z Ukrainy. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących odpowiedzi tamtejszych władz (sejmików wojewódzkich) na wzmożone przyjazdy cudzoziemców. Celem było ustalenie, czy w imigracji widzą one rozwiązanie dla demograficznych problemów regionów. Badanie porównawcze wykazało rosnącą świadomość samorządowców co do procesów migracyjnych, choć ich reakcje na przyjazdy cudzoziemców znacznie się różnią. Władze województwa łódzkiego nie dostrzegają w imigracji potencjału dla rozwoju regionu. Rozwiązań wobec ubytków ludności poszukuje się w instrumentach polityki rodzinnej oraz w zwiększaniu atrakcyjności regionu i jego rynku pracy. Bardziej złożone stanowisko zajmują władze województwa śląskiego, które z narastającą imigracją zarobkową wiążą coraz większe nadzieje. Co prawda nie proponują działań pobudzających przyjazdy cudzoziemców, ale podejmowane są próby określenia obszarów wsparcia imigrantów w osiedleniu się.
 • Przekonania młodzieży szkolnej i akademickiej na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami
  Celem prezentowanego artykułu jest diagnoza przekonań młodzieży szkolnej i akademickiej na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Dążono także do rozpoznania różnic w tym zakresie między młodzieżą szkolną i akademicką. W badaniu wzięło udział łącznie 1084 ankietowanych. Zastosowano celowo-losowy dobór osób z następujących województw: opolskiego, śląskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, małopolskiego, podkarpackiego. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że badani wykazali trudność w jednoznacznym określeniu swoich przekonań. Respondenci posiadali opinię w kwestii konieczności pokonywania barier i trudności przez osoby niepełnosprawne oraz w aspekcie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych i ich akceptacji w środowisku lokalnym. Ponadto istnieją różnice w tym zakresie pomiędzy młodzież szkolną a akademicką.
 • Minimum socjalne w drugim kwartale 2021 r.
  Artykuł prezentuje wartości minimum socjalnego oszacowane dla warunków panujących w drugim kwartale 2021 r. Uwzględniają one zakres i sposób zaspokojenia potrzeb w normalnych warunkach – tym samym nie wzięto pod uwagę nowych okoliczności (Covid-19). Brakuje badań o zmianach w konsumpcji gospodarstw w 2021 r. Jeśli zajdzie potrzeba zmiany niektórych obecnych założeń, wartość minimum socjalnego za ten okres może zostać przeliczona ponownie. Uwarunkowania zewnętrzne dla gospodarstw domowych w drugim kwartale 2021 r. były w miarę korzystne (m. in. spadająca stopa bezrobocia do 5,9% w czerwcu). W badanym okresie wzrost cen konsumpcyjnych ogółem wyniósł 1,9%. Wartości minimum socjalnego wzrosły od 2,3% (osoba samotna w wieku emeryckim) do 3,2% (rodzina z dzieckiem w wieku od 13 do 15 lat). Głównym czynnikiem wzrastających wartości minimum socjalnego były rosnące ceny żywności (od 5,8% dla rodziców z dzieckiem młodszym do 6,1% dla rodziny z dzieckiem starszym). Wzrost ten był niemal trzykrotnie wyższy od wskaźnika wzrostu cen dla żywności (2,2%). Natomiast dynamika kosztów użytkowania mieszkania i nośników energii była porównywalna z wartością wskaźnika CPI dla tej grupy.

Polityka Społeczna - cały wykaz