Polityka Społeczna 2022/05-06

 • Znaczenie i rola zasiłków stałych jako formy wsparcia osób starszych
  W artykule podjęte zostały zagadnienia związane z realizacją zasady pomocniczości i współdziałania pomocy społecznej w zakresie przyznawania świadczeń finansowych w formie zasiłków stałych przez instytucje pomocy społecznej. Celem artykułu jest także określenie, czy pomoc materialna realizowana w formie zasiłku stałego jest wystarczająca, aby poprawić sytuację gospodarstw domowych osób starszych. Aby zrealizować obrany cel oraz dokonać weryfikacji roli i zastosowania ustawowych zasad pomocy społecznej w praktyce przyznawania zasiłków stałych, autorzy dokonali analizy regulacji prawnych, orzecznictwa w zakresie zasad przyznawania świadczeń pieniężnych, jak również danych statystycznych i finansowych opracowanych przez ministerstwo właściwe ds. zabezpieczenia społecznego i instytucji podległych za lata 2011–2020. W wyniku analiz zauważono potrzebę zmian zasad dotyczących ustalania kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń (w postaci corocznej nowelizacji kryteriów dochodowych) oraz powiązania wysokości maksymalnego świadczenia z minimalnym wynagrodzeniem za pracę lub/i emeryturą minimalną.
 • Polityki publiczne wspomagające aktywizację zawodową osób opuszczających zakłady karne w Polsce
  Artykuł zawiera analizę polityk publicznych realizowanych względem osób opuszczających zakłady karne w Polsce. Identyfikowane są polityki szczegółowe i instytucje mające wpływ na sytuację skazanego oraz analizowane są cele tych instytucji i oddziaływania kierowane do skazanych. Szczególną perspektywą przyjętą przez autorów jest priorytet aktywizacji zawodowej skazanych umożliwiający ich readaptację społeczną. Autorzy identyfikują luki badawcze w obszarze aktywizacji zawodowej skazanych i formułują rekomendacje dotyczące zaangażowania publicznych służb zatrudnienia w proces przygotowania skazanych do opuszczenia zakładu karnego.
 • Procesualność zaangażowania w wolontariat – perspektywa symboliczno-interakcjonistyczna. Raport z badań
  Celem artykułu jest rekonstrukcja etapów kariery wolontariuszy. W jakościowym badaniu socjologicznym wykorzystano transkrypcje narracyjnych wywiadów biograficznych. Dane były analizowane zgodnie z procedurami metodologii teorii ugruntowanej. W wyniku owej analizy wyróżniono trzy etapy kariery wolontariackiej oraz warunki i konteksty ich występowania.
 • Mieszkanie i zamieszkiwanie w pamiętnikach bezrobotnych IGS – dekada transformacji
  Celem artykułu jest sygnalizacja strukturalnych cech mieszkania i zamieszkiwania bezrobotnych w Polsce na podstawie ich pamiętników z pierwszej dekady transformacji, wydanych przez Instytut Gospodarstwa Społecznego w latach 2003–2008, w zestawieniu z generalnym przekazem w tym zakresie pamiętników wydanych przez Instytut w 1933 r. Zastosowany aparat pojęciowy wywodzący się z koncepcji infrastruktury osadniczej umożliwił wyodrębnienie cech dotyczących: dostępności mieszkań i innych form schronienia, społecznej i przestrzennej dostępności usług elementarnych, a także usług wyższego rzędu oraz kwestii społecznej i przestrzennej ruchliwości bezrobotnych w przestrzeni zamieszkanej i w szerszej przestrzeni zamieszkiwania w poszukiwaniu pracy i pomocy społecznej. W artykule skoncentrowano się na wywołanych bezrobociem zasadniczych problemach w zaspokajaniu podstawowych potrzeb w zakresie mieszkania i zamieszkiwania pamiętnikarzy, zagrażających schronieniu i przetrwaniu, decydujących o wykluczeniu społecznym.
 • Minimum socjalne w czwartym kwartale 2021 r.
  Artykuł przedstawia szacunki minimum socjalnego dla warunków panujących w czwartym kwartale 2021 r. Uwzględniają one zakres i sposób zaspokojenia potrzeb przy tzw. typowych uwarunkowaniach. Z uwagi na brak danych o zmianach w konsumpcji gospodarstw w 2021 r. nie wzięto jeszcze pod uwagę szczególnych warunków COVID-19. Gdy będą one znane i zajdzie potrzeba zmiany założeń modelu, wartość minimum socjalnego za ten okres można będzie oszacować na nowo. Warunki zewnętrzne były w miarę dobre: stopa bezrobocia pod koniec 2021 r. była niska (5,4%), przeciętne wynagrodzenie wzrosło nominalnie o 13,8% w relacji do danych z września. Rosła jednak inflacja (2,6% w relacji do III kwartału, 8,6% w ujęciu XII 2021 r. do XII 2020 r.).

Polityka Społeczna - cały wykaz