Polityka Społeczna 2022/09

 • Czy państwo powinno zachęcać seniorów do pozostawania na rynku pracy? Perspektywy ekonomiczna i społeczna
  W artykule zaprezentowane są korzyści z pracy zawodowej osób w wieku emerytalnym oraz bariery utrudniające ich zatrudnianie. Na tym tle rozważane są możliwości działania państwa wspierające pracę seniorów.
 • Stan zdrowia seniorów a ich uczestnictwo w życiu społecznym
  Początek trzeciej dekady XXI wieku to czas, który został zdominowany pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wpływając m.in. na życie i funkcjonowanie osób starszych. Występujące wówczas obostrzenia często uniemożliwiały normalne funkcjonowanie, a zwiększone ryzyko zachorowania i potencjalnie ciężki przebieg choroby, szczególnie w czasie, kiedy nie było szczepień, wywoływało niepokój, mając swoje konsekwencje zdrowotne. Ponadto, zostały naruszone bądź nawet zerwane relacje społeczne. A przecież uczestnictwo osób starszych w różnego rodzaju aktywnościach opóźnia proces starzenia, zapobiegając wykluczeniu i samotności. Wpływa zatem na kondycję fizyczną i psychiczną, a przede wszystkim zdrowie człowieka. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji zdrowotnej seniorów w czasie pandemii i ich codziennego funkcjonowania oraz uczestnictwa w życiu społecznym na podstawie fragmentu badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”. Z badań tych wynika, iż najczęściej doświadczanymi problemami były te związane z ograniczonym dostępem do ochrony zdrowia oraz brakiem możliwości kontynuacji stylu życia, do którego byli przyzwyczajeni badani. Odczuwalne były zwłaszcza ograniczenia w zakresie aktywności społecznej. Respondenci wskazywali, że przed pandemią czuli się lepiej psychicznie i chętniej organizowali sobie czas wolny. Towarzyszyło im poczucie swobody oraz poczucie większego otwarcia na ludzi, wolne od jakichkolwiek obaw i lęków związanych z potencjalnym ryzykiem zakażenia. Obecnie respondenci kładą nacisk na dużą rolę szczepionek w procesie zapobiegania potencjalnej chorobie. Możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia bardzo pozytywnie wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • Potrzeby seniorów w obszarze aktywności społecznej
  Celem artykułu jest określenie potrzeb seniorów, które mogą być zaspokajane poprzez różne rodzaje aktywności. Tekst jest połączeniem teorii z wynikami badań empirycznych. Główne założenie opiera się na przeświadczeniu, że zaspokojenie potrzeb człowieka wymusza na nim podjęcie koniecznych działań. Czyli każde działanie nastawione jest na zaspokojenie potrzeb i musi być konsekwentnie zrealizowane, tak aby ta potrzeba faktycznie mogła być zaspokojona. Wyniki badań utwierdzają nas w przekonaniu, że pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na jakość życia osób starszych, a proces zaspokajania ich potrzeb niestety został zaburzony.
 • Domy Kultury we wspólnotach lokalnych – normy i praxis. Instytucje i ich interesariusze
  Artykuł opisuje instytucjonalną rolę domów kultury we wspólnocie samorządowej. Poddaje analizie kluczowych aktorów i newralgiczne czynniki istotne przy kreowaniu lokalnych polityk kulturalnych, a także sposób budowania konkretnej wizji domu kultury w interakcji między władzami lokalnymi, społecznością i pracownikami instytucji. Pokazuje sposób budowania relacji i odnajdywania swojej roli w społeczności lokalnej przez same instytucje. Wskazuje również na społeczny kontekst funkcjonowania domów kultury wynikający zarówno z uwarunkowań historycznych, jak i autoidentyfikacji instytucji. Artykuł odnosi się także do kontekstu możliwości wykorzystania modelu pracy domu kultury w rewitalizacji społecznej osób starszych w projekcie „Łagodzenie skutków pandemii…”.
 • Sytuacja ekonomiczna i aktywność osób starszych w czasie pandemii COVID-19 – doświadczenia polskie na tle krajów europejskich
  Celem artykułu jest omówienie jakości życia, sytuacji ekonomicznej i aktywności zawodowej osób starszych w czasie pandemii COVID-19. Analiza opiera się na danych z międzynarodowego sondażu zrealizowanego w rok po wybuchu pandemii przez Eurofound. Wyniki badań wskazują na znaczne obniżenie jakości życia w czasie pandemii, trudności w radzeniu sobie z sytuacjami życia codziennego i poczucie wykluczenia społecznego. Mimo gorszej oceny dobrostanu w okresie pandemii, seniorzy w krajach europejskich mieli zapewnione bezpieczeństwo finansowe, a ich sytuacja na rynku pracy nie uległa pogorszeniu. Dzięki regulacjom prawnym dotyczącym zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym i interwencji w ramach polityk krajowych udało się utrzymać pozytywny trend zwiększania stopy zatrudnienia osób starszych. Praca w domu, chociaż wymagała poszerzenia umiejętności w zakresie technologii cyfrowych, dla znacznej grupy osób starszych ułatwiała godzenie obowiązków domowych i zawodowych.
 • Ryzyko i niepewność w czasie pandemii i sposoby przeciwdziałania w środowiskach lokalnych
  Ryzyko i niepewność od lat są przedmiotem zainteresowania badaczy. Pandemia COVID-19 spowodowała, że to zainteresowanie jeszcze wzrosło. Często oba pojęcia są rozumiane synonimicznie, co należy, moim zdaniem, uznać za błąd. Tekst poświęcony jest rozważaniom o znaczeniu obu pojęć, w których kluczową rolę przypisuje się niepoliczalności niepewności. W dobie pandemii niepewność nabiera szczególnego znaczenia, podobnie jak metody jej ograniczania.

Polityka Społeczna - cały wykaz