Polityka Społeczna 2022/11-12

 • Stosowanie metody techniki projekcyjnej „chiński portret” na przykładzie badań migracyjnych
  Celem tekstu jest przekazanie doświadczeń z realizacji badań jakościowych w obszarze migracji przy użyciu techniki projekcyjnej „chińskiego portretu” stosowanej dotychczas głównie w badaniach marketingowych oraz psychologii. W ramach projektu naukowego poświęconego postrzeganiu przez Polaków i Ukraińców polskiego i ukraińskiego rynku pracy, w celu uzyskania bardziej szczegółowych opinii respondentów, zdecydowano się na zastosowanie techniki projekcyjnej „chiński portret”. Przyniosło to bardzo interesujące wyniki, które pozwoliły zweryfikować informacje uzyskane w badaniach ilościowych oraz jakościowych prowadzonych za pomocą pogłębionego kwestionariusza wywiadu. Jednocześnie w czasie realizacji badania pojawiło się kilka wyzwań, które wymagały uwzględnienia zarówno w czasie realizacji techniki projekcyjnej, jak i interpretacji danych. Tekst jest zachętą do stosowania technik projekcyjnych w badaniach społecznych. Wskazuje również na główne wyzwania z tym związane oraz podpowiada, jak sobie z nimi radzić.
 • Poczucie obciążenia pracą pracowników socjalnych w czasie pandemii
  Czas pandemii to trudny czas dla wszystkich. Sytuacja ta jest znacznym obciążeniem również dla kadry instytucji pomocy społecznej. Fakt, że do instytucji zgłaszały się osoby, które wcześniej nie były odbiorcami świadczeń, a także przejawianie negatywnych zachowań przez klientów stwarza niekorzystne warunki do efektywnej pracy. Dodatkowo zmiany organizacyjne związane z pracą częściowo zdalną, obniżenie efektywności pracy pomocowej, brak wystarczającego wsparcia społecznego ze strony przełożonych i współpracowników wzmacnia poczucie przesilenia i wyczerpania. Artykuł ma charakter empiryczny. Celem badań uczyniono diagnozę poczucia obciążenia pracą pracowników socjalnych w czasie pandemii. Badania przeprowadzono w roku 2021 na próbie 129 pracowników socjalnych z całej Polski. Dobór grupy do badań był celowy, a przyjętym kryterium było zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej. Metodą badań była metoda sondażu diagnostycznego. Wyniki badań wykazały, iż większość pracowników socjalnych w czasie epidemii pracowała hybrydowo. Udzielali oni wsparcia psychologicznego potrzebującym, zajmowali się koordynowaniem dostarczania żywności osobom w kwarantannie lub osobiście ją dostarczali. Ważnym obszarem pracy było wsparcie osób starszych. Wyniki badań wskazują, że zdecydowana większość pracowników socjalnych czuje się skrajnie obciążona faktem, że klienci pomocy społecznej próbują nimi manipulować oraz że przychodzą do ośrodka pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Bardzo znaczące obciążenie stanowi fakt, że badani zajmują się zbyt dużą liczbą klientów. Dla zdecydowanej większości pracowników socjalnych skrajnie obciążające jest osiąganie wynagrodzenia za pracę niewspółmiernego do nakładu pracy.
 • Ograniczenia barometru zawodów w diagnozowaniu rynku pracy
  W artykule przedstawiono wyniki badań nad metodologią stosowaną przy szacowaniu zawodów nadwyżkowych i deficytowych przez urzędy pracy w ramach tzw. barometru zawodów. Celem badań była próba diagnozy, na ile barometr zawodów oddaje rzeczywistą sytuację na rynku pracy. Metoda badań miała charakter sondażowy z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety w wersji online. W badaniach wzięły udział 173 osoby, które były uczestnikami paneli w urzędach pracy identyfikujących zawody nadwyżkowe i deficytowe. Zdiagnozowano następujące wady w stosowanej metodologii: uczestnicy paneli to przede wszystkim pracownicy urzędów pracy, wyprowadzanie wniosków o sytuacji na rynku pracy opiera się głównie na podstawie zgłoszonych ofert pracy i zarejestrowanych bezrobotnych (w niewielkim stopniu uwzględnia się zjawiska na rynku pracy nierejestrowane w urzędach pracy). Zbadano także opinię respondentów o roli uczelni wyższych i sytuacji ich absolwentów na rynku pracy. Badani mają raczej niepełną wiedzę o zatrudnialności absolwentów uczelni wyższych. Badani wskazują także na trudność w prognozowaniu sytuacji na rynku pracy. Prawie wszyscy zgadzają się, że rynek pracy w coraz większym stopniu będzie wymagał przekwalifikowywania się. Główna hipoteza badawcza została potwierdzona. Barometr zawodów w niewielkim stopniu oddaje rzeczywistą sytuację na rynku pracy. Badania pozwoliły na sformułowanie kilku rekomendacji do ewentualnego wykorzystania przez urzędy pracy.
 • Minimum socjalne w Polsce w drugim kwartale 2022 r.
  Artykuł prezentuje szacunki minimum socjalnego w drugim kwartale 2022 r. Wartości modelowe oszacowano przy założeniu warunków zbliżonych do normalności, a więc bez ograniczeń wynikających z ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Stan epidemii w Polsce zniesiono 16 maja 2022 r. Jeśli badania ukazujące konsumpcję gospodarstw domowych staną się przesłanką do zmian w modelu minimum, szacunki te będzie można ponowić. Biorąc pod uwagę rosnącą inflację (w II kwartale 5,8% w stosunku do I kwartału) oraz ogólną niepewność wynikającą z wojny na Ukrainie, warunki zewnętrzne na rynku pracy były umiarkowanie dobre: stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 4,9% (spadek o 0,5 pp. w stosunku do danych z marca br.), liczba pracujących pozostała na podobnym poziomie, a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wyniosło 6 156,25 zł, co w relacji do marca br. oznaczało spadek o 1,3 pp. Wartości minimum socjalnego wzrosły od 5,2% (gospodarstwo samotnego emeryta) do 7% (gospodarstwo trzyosobowe z dzieckiem starszym). Gdy chodzi o główne grupy potrzeb w modelu, w porównaniu do I kwartału br. koszt żywności wzrósł w granicach 9,2–9,5%, przy wskaźniku CPI 6,5% dla tej grupy. Natomiast wydatki na użytkowanie mieszkania i nośniki energii wzrosły od 4,0% do 4,2%, przy wyższej dynamice CPI dla tej grupy (6,3%). Gdy punktem wyjścia jest okres analogiczny (II kwartał 2021 r.), przy inflacji 13,9%, wartości minimum socjalnego wzrosły od 10,3 do 10,4% w gospodarstwach jednoosobowych, do 14,7% w gospodarstwie 3-osobowym z dzieckiem starszym.

Polityka Społeczna - cały wykaz