Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013/12

 • Aktualne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  Autor przedstawia w aspekcie prawnym i na konkretnych przykładach proces powstawania rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego, ich usuwania, prowadzącego do jednolitości wykładni prawa oraz jej utrwalania. Omawia problemy dotyczące pojęcia rozbieżności w orzecznictwie i środków prawnych służących ich usunięciu, w szczególności dotyczące rozbieżności w orzecznictwie w zakresie podróży służbowej pracowników mobilnych, przedawnienia roszczeń, przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, procedury w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, stosowania weksla in blanco, roszczeń pracownika w razie rozwiązania się umowy terminowej oraz zastrzeżenia prawa odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji. Tekst ten był wygłoszony na konferencji, która odbyła się w dniach 27-28 września 2013 r. z okazji Jubileuszu Profesora Waleriana Sanetry, Prezesa Sądu Najwyższego.
 • Wspomnienie o Profesorze Henryku Lewandowskim (1933-2013)
 • Studia i opracowania
  • Rola i zadania OFE a powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego
   Zamierzona reforma kapitałowego filaru ubezpieczenia emerytalnego budzi szereg wątpliwości związanych przede wszystkim z sytuacją prawną i uprawnieniami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) dotyczącymi powierzonych im, w celu lokowania, środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych. Autor przedstawia zadania OFE i ich relacje z ubezpieczonymi przez pryzmat tezy o powierniczej technice zabezpieczenia społecznego. Omawia także zagadnienia dotyczące roli władzy publicznej w wyznaczaniu zadań i przydzielaniu środków podmiotom wykonującym zadania publiczne z zakresu zabezpieczenia społecznego. 
 • Wykładnia i praktyka
  • Czas pracy w służbie cywilnej
   Czas pracy członków korpusu służby cywilnej został odrębnie uregulowany w ustawie z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Zgodnie z jej art. 9 ust. 1 w sprawach dotyczących stosunku pracy nieunormowanych w tej ustawie stosuje się przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. Oznacza to, że przepisy ustawy o służbie cywilnej dotyczące czasu pracy mają pierwszeństwo przed przepisami kodeksu pracy o czasie pracy. Autor omawia odrębne regulacje czasu pracy w służbie cywilnej, a tym samym zakres wyłączeń regulacji kodeksowych, oraz ocenia adekwatność tych szczególnych unormowań.
  • Nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy – zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy „antykryzysowej” z 11 października 2013 r.
   Obowiązująca od 21 listopada br. tzw. ustawa antykryzysowa z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, pomimo częściowego wzorowania się na rozwiązaniach poprzedniej ustawy „antykryzysowej” z 2009 r., wprowadziła nowe instrumenty pomocy finansowej w celu przeciwdziałania konsekwencjom dekoniunktury gospodarczej. Autorki omawiają nową regulację, w tym przede wszystkim zakres zastosowania wprowadzonych rozwiązań oraz funkcjonowanie szczególnego mechanizmu uruchamiania pomocy, wskazując jednocześnie na pewne wątpliwości interpretacyjne, jakie z niej wynikają. Ze względu na wielowątkowość zagadnień poniższy artykuł dotyczy zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy. Natomiast w kolejnym numerze PiZS autorki omówią warunki pozyskiwania pomocy.
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – cz. 2
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Skutki naruszenia art. 13 ustawy antykryzysowej z 2009 r.
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Umowa na zastępstwo a ciąża pracownicy
  • Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Jeszcze o uprawnieniach rodzicielskich – cd.
 • Nowe przepisy
  • Przegląd Dzienników Ustaw z 2013 r. od poz. 1273 do poz. 1409
 • Wskaźniki i składki ZUS – według stanu na dzień 1 grudnia 2013 r.
 • Roczny spis treści 2013