• Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych (2)
   W ramach ubezpieczenia zdrowotnego prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych przysługuje nie tylko ubezpieczonym, ale i innym podmiotom. Autor omawia regulacje prawne dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych podmiotom uprawnionym do świadczeń innym niż ubezpieczeni, spełnianych w ramach wspólnotowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w stanach nagłych.
 • Studia i opracowania
  • Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe na gruncie art. 7 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (9)
   Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe uległo w 2013 r. znaczącym zmianom. Ustawodawca uczynił je powszechnym, to jest dostępnym dla każdego. Autor analizuje i ocenia zasadność wprowadzonej regulacji w kontekście następstw dla ubezpieczonych i systemu ubezpieczeń społecznych. W konkluzji uznaje, że przyjęte rozwiązanie jest pożądane dla ubezpieczenia emerytalnego, zwiększając przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w przypadku ubezpieczenia rentowego może prowadzić do zwiększenia liczby świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.
 • Wykładnia i praktyka
  • Prawo pracodawcy do wystąpienia z powództwem o ustalenie nielegalności strajku i wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia w drodze zakazu zorganizowania strajku (16)
   Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, czy dopuszczalne jest ustalenie, na wniosek pracodawcy w trybie art. 189 k.p.c., że związkowi zawodowemu nie przysługiwało prawo do strajku? Po drugie, czy możliwe jest zabezpieczenie roszczenia w drodze zakazu organizowania strajku na podstawie art. 730 i 755 par. 1 k.p.c.?
  • Roszczenia z tytułu mobbingu na tle poglądów doktryny i orzecznictwa (25)
   Autorka omawia środki ochrony prawnej, z których mogą skorzystać ofiary mobbingu na podstawie przepisów kodeksu pracy i kodeksu cywilnego. Szczególną uwagę poświęca dochodzeniu roszczeń od pracodawcy, przedstawiając poglądy doktryny dotyczące kwestii dochodzenia przez pracownika roszczeń z tytułu mobbingu, a także orzeczenia sądowe, w których rozstrzygnięto wiele problemów powstałych na tle dochodzenia tych roszczeń.
  • Wypadki przy pracy i wypadki zrównane oraz ich miejsce w systemie prawa (31)
   Autor charakteryzuje instytucję wypadku przy pracy i tzw. wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy. Wychodząc od analizy historycznej, pokazuje różnice dzielące te dwie instytucje prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. Szczególną uwagę zwraca na praktyczne aspekty stosowania tych przepisów prawa, na podstawie których ustalane są okoliczności i przyczyny zaistnienia obu tych zdarzeń.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Zastosowanie klauzuli nadużycia praw podmiotowych w indywidualnych sporach między ubezpieczonym a organem rentowym (36)
   Za mocno utrwalony należy uznać pogląd o niemożności łagodzenia rygoru prawa ubezpieczeń społecznych z powołaniem się na klauzulę generalne właściwe dla prawa cywilnego. Stąd na odnotowanie zasługuje jeden z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego, w którym Sąd odstąpił od tego rygorystycznego stanowiska. Artykuł zawiera szersze omówienie tego judykatu.
  • Weksel między pracownikiem i pracodawcą - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r., II PK 159/10 (38)
   Uwagi wprowadzające; Stan faktyczny; Stanowisko Sądu Najwyższego; Stanowisko glosatora
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Rada pracowników (44)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Czas pracy (45)
 • Nowe przepisy (45)
  Prawo pracy; Zabezpieczenie społeczne
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)