Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015/08

  • Ponadnarodowe porozumienia zbiorowe w świetle zasady pokoju społecznego
 • Studia i opracowania
  • Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej?
  • Reforma ochrony danych osobowych - nowe szanse i wyzwania. sprawozdanie z konferencji
 • Wykładnia i praktyka
  • Kontrakty menedżerskie lekarzy
  • Kontrakt menedżerski (umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem) a podleganie ubezpieczeniom społecznym
  • Odliczenia od dochodu z tytułu wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych ponoszonych przez osoby niepełnosprawne
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Artykuł 231 par. 1 k.p. a umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Nowe przepisy
  • Wskaźniki i składki ZUS
 • Artykuły na płycie CD:
  • Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania
  • Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce w kontekście rozwoju mechanizmów prywatnego finansowania opieki zdrowotnej
  • Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce
  • Inżynieria ergonomiczna dla aktywizacji osób starszych
  • Jakość usług medycznych a medical malpractice, jako niepowodzenie we wdrażaniu jakości do podmiotów leczniczych
  • Wyzwania rynku pracy w obliczu kryzysu demograficznego - wybrane aspekty
  • Optymalizacja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
  • Determinanty oceny możliwości wykonywania pracy przez osoby w wieku 60+
  • Rola odwróconego kredytu hipotecznego w zabezpieczeniu emerytalnym
  • Ludzie starsi we współczesnym społeczeństwie
  • Culture behind the demographic decline. What happened to the 'Big Why' of the Western Civilization?
  • Nowe wyzwania. Zarządzanie wiedzą i wiekiem we współczesnym przedsiębiorstwie
  • Skutki emigracji Polaków dla systemu emerytalnego
  • Ubezpieczenia w transporcie w aspekcie efektów ekonomicznych przewoźników drogowych
  • Świadczenia emerytalne a zaspokojenie zmieniających się potrzeb w okresie dezaktywizacji zawodowej
  • Systemy zabezpieczenia emerytalnego wobec ryzyka ubóstwa osób starszych
  • Obniżenie kosztów prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego