•  Artykuły
  • Kilka uwag o nowych instrumentach wsparcia dla osób niepełnosprawnych
   Autor analizuje zakres podmiotowy ustawy z 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i wprowadzone nią formy wsparcia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz przedstawia rozwiązania przyjęte w ustawie z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
  • Przetwarzanie danych pracowniczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
   Zdaniem autora przetwarzanie danych osobowych w stosunkach pracy w Polsce będzie się opierało w dominującym zakresie na zawartych w art. 6 ust. 1 RODO przesłankach obowiązku prawnego, wykonywania zadań publicznych, a nawet ochrony żywotnych interesów podmiotu danych osobowych. Wynika to z faktu, że prawo pracy w Polsce jest silnie skodyfikowane. Z tego powodu przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę w oparciu o uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej będzie rzadkością. W krajach, w których prawa i obowiązki w stosunkach pracy wynikają przede wszystkim z układów zbiorowych pracy, sytuacja wygląda inaczej. Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości, jakie w relacjach pracowniczych daje art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w szczególności w kontekście dobra zakładu pracy.
  • Urlop rodzicielski - efektywność społeczno-ekonomiczna
   Urlopy rodzicielskie są ogólnie uważane za mechanizm rodzinny. Jaka jest ich prawdziwa natura? Autor przeanalizował społeczno-gospodarczy rezultat liści rodzicielskich, w zależności od ich budowy (długości) i sposobu ich wykorzystania (przez jednego lub oboje rodziców). Artykuł odnosi się do licznych bieżących badań na ten temat. Uwzględnia także międzynarodowe doświadczenia.
 • Wykładnia i praktyka
  • Śmierć pracodawcy i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem
   Od 25 listopada 2018 r. obowiązują nowe przepisy określające, jaki wpływ na stosunek pracy wywiera śmierć pracodawcy będącego przedsiębiorcą wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Reguluje to ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i znowelizowany art. 632 k.p. Umowy o pracę nie wygasają z chwilą śmierci pracodawcy, lecz trwają co najmniej przez miesiąc. W zależności od działań podjętych przez spadkobierców pracodawcy i/lub zarządcę sukcesyjnego umowy mogą wygasnąć w terminach późniejszych, lecz nie później niż z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Trwałą kontynuację zatrudnienia zapewnia tylko przejęcie zakładu pracy (przedsiębiorstwa) przez nowego pracodawcę. Z tytułu wygaśnięcia umowy z powodu śmierci pracodawcy pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
  • Kontrakty menedżerskie: wskazówki dotyczące sposobu wykonywania umowy
   Zlecający zarządzanie może udzielać menedżerowi wskazówek dotyczących sposobu wykonywania kontraktu menedżerskiego (umowy o zrządzanie). Według autora wskazówki udzielone przez zlecającego zarządzanie wiążą menedżera (zarządcę), chyba że zlecający zarządzanie nada wskazówkom charakter fakultatywny. Zlecający zarządzanie ma prawo udzielać menedżerowi wskazówek w zakresie sposobu wykonywania kontraktu menedżerskiego zawartego w ramach działalności wykonywanej osobiście, jak i zawartego w ramach prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej. Wskazówki udzielane menedżerowi (zarządcy) przez zlecającego zarządzanie mogą być niezbędne dla wykonywania kontraktu menedżerskiego w sposób odpowiadający jego interesom oraz oczekiwaniom.
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Nieuznawanie urlopu rodzicielskiego za okres świadczenia pracy dla celów ustalenia prawa do urlopu wypoczynkowego
   Trybunał Sprawiedliwości UE w dniu 4 października 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-12/17, Tribunalul Botoşani, Ministerul Justiţiei przeciwko Marii Dicu, zgodnie z którym okres urlopu rodzicielskiego, z którego korzystał pracownik w okresie rozliczeniowym, nie może być zrównany z okresem rzeczywistego świadczenia pracy w celu ustalenia jego prawa do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego.
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Odprawa z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników – najnowsze orzecznictwo
   Jak dotąd Sąd Najwyższy nie analizował w swoim orzecznictwie prawa do odprawy pieniężnej w tytułu zwolnień pracowników dokonywanych na podstawie ustawy z 13 marca 2013 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w sytuacji rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Tę lukę wypełnia wyrok z 19 września 2018 r., I PK 123/17. Opracowanie jest poświęcone szerszemu omówieniu tego judykatu.
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Ekwiwalent za urlop
 • Nowe przepisy
 • Przegląd Dzienników Ustaw z 2018 r. od poz. 2032 do poz. 2240
 • Wskaźniki i składki ZUS - według stanu na dzień 1 grudnia 2018 r.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz