• Zakładowe układy zbiorowe – Nadzieja na dialog społeczny? (3-14)
  Artykuł przedstawia prawne uwarunkowania oraz praktykę zakładowych układów zbiorowych. Punkt wyjścia stanowi analiza przepisów kształtujących zakładowe układy zbiorowe, w tym zasady ich zawierania, mechanizm obowiązywania oraz relacje do innych autonomicznych źródeł prawa pracy. Na tym tle prezentowane są dane dotyczące liczby zawieranych i obowiązujących układów zakładowych oraz zakresu objęcia pracowników i innych osób, do których układy zbiorowe są stosowane. Prezentowane dane stanowią efekt badań przeprowadzonych w okręgowych inspektoratach pracy oraz zestawienia analiz i sprawozdań przygotowywanych przez Główny Inspektorat Pracy. Autorzy podejmują próbę oceny potencjalnej i rzeczywistej roli układów zakładowych w kształtowaniu warunków zatrudnienia, zwłaszcza wobec całkowitego załamania się rokowań wielozakładowych.
 • Klauzula sumienia w zatrudnieniu dziennikarza (15-23)
  Prawne gwarancje możliwości podejmowania i realizowania działalności przez dziennikarza mają istotne znaczenie dla wypełniania jego misji służenia społeczeństwu i państwu. Wśród nich od wielu lat w medioznawstwie rozważano konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego tzw. dziennikarskiej klauzuli sumienia. Ostatecznie przyjęła ona formę normatywną w 2017 roku. Jej treść i znaczenie wymagają rozważenia zarówno z perspektywy medioznawczej jak i prawnej, którą to próbę podejmują autorzy w niniejszym artykule.
 • „Praca zdalna jako instytucja prawa ochrony pracy” – Sprawozdanie z konferencji (24-26)
  21 stycznia 2021 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Praca zdalna jako instytucja prawa ochrony pracy”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE za pośrednictwem platformy MS Teams. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony środowiska akademickiego, jak i praktyków prawa. Wzięło w niej udział 110 uczestników reprezentujących 15 ośrodków naukowych, a także Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, NSZZ „Solidarność”.
 • Obowiązek informowania pracowników o warunkach zatrudnienia w świetle nowej unijnej Dyrektywy 2019/1152 (27-40)
  Artykuł dotyczy obowiązku informowania pracownika o warunkach zatrudnienia wynikającego z nowej dyrektywy unijnej w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE. Autorka wskazuje na cel wydania nowej dyrektywy, ale przede wszystkim koncentruje uwagę na zmianach, jakie zostały w niej wprowadzone w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w omawianym zakresie w obowiązującej jeszcze dyrektywie 91/53/EWG, biorąc pod uwagę zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz sposób realizacji tytułowego obowiązku. W artykule podjęto również próbę wstępnej, ogólnej oceny przepisów prawa polskiego z tej perspektywy.
 • Wyrównywanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przy obniżonym wymiarze czasu pracy (41-48)
  Autorka przedstawia problematykę wpływu obniżonego wymiaru czasu pracowników w oparciu o porozumienia zbiorowe oraz inne rozwiązania przewidziane w kolejnych tarczach antykryzysowych na zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Analizuje wprowadzone rozwiązania covidowe mające na celu minimalizację strat z tego tytułu u osób pełniących role rodzicielskie i opiekuńcze. Autorka poddaje także w wątpliwość zasadność dalszego utrzymywania obecnego brzmienia art. 40 ustawy zasiłkowej.
 • Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z większościowym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle orzecznictwa (49-56)
  Zasady zatrudniania kadry menedżerskiej, pomimo licznych głosów w literaturze o konieczności ich unormowania, nie zostały dotąd objęte regulacją eliminującą istniejący stan niepewności. Artykuł przedstawia analizę dopuszczalności pracowniczego zatrudnienia większościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o wypowiedzi judykatury. W dotychczasowym orzecznictwie jednolicie przyjmuje się niedopuszczalność zatrudnienia pracowniczego wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tej spółce. Problematyczne pod kątem prawnej kwalifikacji pozostają natomiast sytuacje, w których oprócz wspólnika dominującego występuje jeszcze wspólnik lub wspólnicy, których nawet łączny udział w spółce jest na tyle niewielki, że można przyjąć, iż pozostaje on bez wpływu na funkcjonowanie spółki. W najnowszych wyrokach zauważalna jest tendencja do coraz szerszego stosowania konstrukcji tzw. wspólnika iluzorycznego, która nakazuje przyjęcie fikcji prawnej istnienia spółki jednoosobowej pomimo formalnie wieloosobowego podmiotu. Nasuwa się więc wciąż aktualne pytanie, przy jakim stosunku udziałów w kapitale spółki wspólnik staje się niemal jedynym udziałowcem, a pozostały wspólnik staje się udziałowcem „iluzorycznym”.
 • Wyłączenie lub modyfikacja ochrony trwałości stosunku pracy pracowników szczególnie chronionych w ustawie o zwolnieniach grupowych (61-63)
  Autorka przedstawia legalizację, płynącą z orzecznictwa sądowego, które będzie gwarantować ochronę pracowników doradczych w celu uzyskania legalizacji o legalizacji kontroli grupowych. Jeśli chcesz, aby podział tych pracowników na różne dotyczył pomiaru oraz pomiaru, jeśli chcesz zastosować zastosowanie, wobec wypowiedzenia miejsca pracy i płacy.
 • Czas pracy niepełnoetatowca (64)

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz