• Profesjonalizacja zawodu pracownika socjalnego w Polsce
  Pracownik socjalny jest w polskim systemie pomocy społecznej kluczowym realizatorem wsparcia dla osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Celem artykułu jest analiza procesu profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego w aspekcie prawnym i w praktyce. W artykule przedstawiono analizę zmian prawnych dotyczących wymogów związanych z kwalifikacjami pracownika socjalnego, dokonano analizy zmian w systemie kształcenia pracowników socjalnych oraz zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczące kwalifikacji pracowników socjalnych. Wykazano, że postępujący wzrost wymogów uprawniających do pracy w zawodzie pracownik socjalny przekłada się na kwalifikacje służb pomocy społecznej.
 • Strajk jako „nadzwyczajna okoliczność” wyłączająca odpowiedzialność przewoźnika lotniczego wobec pasażerów na gruncie rozporządzenia WE Nr 261/2004
  Rozporządzenie WE nr 261/2004 wyłącza odpowiedzialność przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom za odwołane loty w przypadku wystąpienia „nadzwyczajnych okoliczności”, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Chociaż rozporządzenie to nie definiuje wyraźnie pojęcia „nadzwyczajnej okoliczności”, prawodawca Unii wskazał, że może ona zachodzić w przypadku zdarzeń takich jak wymienione w motywie 14 tego rozporządzenia. Motyw ten wymienia między innymi „strajki mające wpływ na działalność przewoźnika”. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) prezentuje jednak stanowisko, zgodnie z którym strajk personelu przewoźnika lotniczego zasadniczo nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności, z wyjątkiem sytuacji gdy realizacja żądań pracowników wykracza poza jego kompetencje i wymaga działań ustawodawczych. W artykule przedstawiono rozstrzygnięcia TSUE oraz argumenty na poparcie tezy, że przyjęty przez Trybunał tok rozumowania prowadzi do naruszenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej (ustanowionej w art. 16 Karty praw podstawowych UE) oraz prawa pracodawcy do rokowań (zagwarantowanego w art. 28 Karty praw podstawowych UE).
 • Pojęcie wypadku przy pracy posła i senatora
  Artykuł dotyczy problematyki pojęcia wypadku przy pracy posła i senatora w świetle obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zagadnienie to autorka przedstawia w szerszym kontekście, z uwzględnieniem analizy definicji pracowniczego wypadku przy pracy. Szczegółowo omawia różnice pomiędzy pracowniczym a niepracowniczym wypadkiem przy pracy. Istotną część artykułu poświecono kwestii zakresu czynności objętych pojęciem wypadku posła i senatora.
 • Refleksje na temat represyjnej funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej stron stosunku pracy – analiza systemowa i komparatystyczna
  Autor podaje w wątpliwość uzasadnianie odpowiedzialności odszkodowawczej za pomocą funkcji represyjnej. Wskazuje, że na przestrzeni lat zarówno w aspekcie systemowym, jak i komparatystycznym „karanie” sprawców szkód zastąpił mechanizm kompensacji uszczerbków. Wniosek ten uwidacznia zmiana w postrzeganiu podstawowych pojęć z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej takich jak „wina” czy „zadośćuczynienie pieniężne”.
 • Zarządzanie wiedzą we współczesnych modelach kierowania
  Wiedza jest kluczowym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa we współczesnym świecie. Niniejszy artykuł pokazuje jak ważnym w praktyce. Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymusza na przedsiębiorcach zastosowanie nowych, zwinnych metod zarządzania. Porównując nowoczesne modele zarządzania pod kątem zarządzania wiedzą, autor wskazuje, jak bardzo istotna jest ona obecnie. Potrzeba rozwoju nowych kompetencji staje się wyzwaniem dla specjalistów, pracowników HR oraz menedżerów. Zakres artykułu skupia się na głównych ideach współczesnego zarządzania i wymaga dalszych pogłębionych badań. Aby być konkurencyjnymi w nowej rzeczywistości, przedsiębiorstwa i firmy muszą stosować nowe metody zarzadzania ludźmi i wiedzą. Analiza głównych współczesnych modeli zarządzania organizacją pod kątem zarządzania wiedzą pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie jak stać się bardziej konkurencyjnym.
 • Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
  Autorka referuje wybrane, najważniejsze ustalenia orzecznictwa Sądu Najwyższego odnoszące się do roszczenia o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pozostającego w związku z przywróceniem pracownika do pracy (art. 47 i 57 k.p.). Koncentruje się przy tym nie tylko na kwestiach materialnoprawnych, ale porusza również kwestie procesowe.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz