• Modele zrzeszania w związkach zawodowych funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie administracyjnoprawnej w systemie polskiego prawa zatrudnienia
  Artykuł jest poświęcony modelom zrzeszania się w związkach zawodowych funkcjonariuszy zatrudnionych na podstawie administracyjnoprawnej. Dotyczy to przede wszystkim funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Służby Celno-Skarbowej. Zmiany ustawowe z 2019 roku wprowadziły mechanizmy pluralizmu kwalitatywnego do organizacji związków zawodowych tych grup zatrudnionych.
 • Zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Przedwczesna dezaktywizacja zawodowa
  Programy pasywnej polityki rynku pracy spowodowały na przełomie XX i XXI wieku dezaktywizację zawodową dużej grupy osób w wieku przedemerytalnym. Przyczyniło się to do utrwalania problemów i negatywnych tendencji dotyczących niskiej aktywności zawodowej osób starszych oraz znacznego obciążenia urzędów pracy obsługą osób bez pracy, ale niezainteresowanych jej podjęciem. Autorki dokonują oceny systemu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wdrożonych w Polsce w drugiej połowie lat 90. XX w. we wskazanych wymiarach. Analizę uwarunkowań legislacyjnych uzupełniają o jednostkowe dane administracyjne pochodzące z hurtowni danych CeSAR. Pozwala to wskazać skalę problemu oraz możliwe konsekwencje bierności zawodowej.
 • Pakiet mobilności a zmiany w zakresie wynagradzania kierowców międzynarodowego transportu drogowego
  Sektor transportu drogowego w Polsce jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki. Wprowadzane w kilku etapach zmiany w ramach tzw. Pakietu mobilności w dużym stopniu odbiją się na sytuacji ekonomicznej polskich przewoźników. Pakiet ten zawiera szereg regulacji odnoszących się zarówno do konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych w UE, jak i do polepszenia warunków pracy kierowców. Artykuł dotyczy nowych unormowań związanych z objęciem kierowców transportu międzynarodowego przepisami o delegowaniu pracowników, a w konsekwencji zmian w zakresie ich wynagradzania.
 • JEL: K31 strategia należytej staranności jako mechanizm zapobiegania naruszeniom praw pracowniczych w globalnych łańcuchach dostaw
  Autorka omawia zagadnienie naruszania praw pracowniczych w globalnych łańcuchach dostaw międzynarodowych przedsiębiorstw. Przedstawia szczegółowo projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw i odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz proponowane zmiany w prawie międzynarodowym prywatnym. Inicjatywa ta jest pierwszym tak kompleksowym uregulowaniem na terytorium UE i nakłada na przedsiębiorstwa obowiązki mające na celu ochronę socjalnych praw człowieka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w całym łańcuchu dostaw.
 • Zakończenie aktywności zawodowej przez sędziów i prokuratorów ze względu na wiek
  Artykuł dotyczy przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów. Autorka analizuje okoliczności umożliwiające przedłużenie przez Krajową Radę Sądownictwa lub Prokuratora Generalnego okresu aktywności zawodowej. Omawia przepisy dotyczące stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przeciwieństwie do sędziów sądów powszechnych oraz prokuratorów z chwilą ukończenia 65 lat sędziowie Sądu Najwyższego przechodzą w stan spoczynku bez możliwości ubiegania się o przedłużenie okresu służby. Autorka odnosi się do dyrektywy Rady 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. W jej ocenie polskie przepisy pozostają w sprzeczności z przepisami Unii Europejskiej.
 • Wykonywanie zawodu farmaceuty – aptekarza w ramach stosunku pracy – zagadnienia wybrane
  Rozważania prowadzane w artykule dotyczą relacji między zawodową samodzielnością farmaceuty aptekarza a jego podporządkowaniem pracowniczym w sytuacji wykonywania tego zawodu w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 35 ust. 1–2 ustawy z 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta, i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej ma obowiązek umożliwić aptekarzowi samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych lub wykonywania zadań zawodowych w zakresie, w jakim są one związane z prowadzoną przez ten podmiot działalnością. Zdaniem autora aptekarz nie jest związany poleceniami pracodawcy w zakresie czynności objętych prawnymi gwarancjami samodzielności zawodowej, zaś pracodawca ma prawny obowiązek umożliwić mu samodzielne podejmowanie decyzji w granicach jego uprawnień zawodowych. W tym zakresie nie istnieje zatem obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy dotyczących pracy w rozumieniu art. 100 § 1 kodeksu pracy.
 • Rozproszona kontrola konstytucyjności ustaw a ustawa dezubekizacyjna – najnowsze orzecznictwo
  Autorka przedstawia problemy orzecznicze związane z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Na mocy tego aktu okres pełnienia przez funkcjonariusza służby na rzecz totalitarnego państwa nie może być zaliczany przy ustalaniu podstawy wymiaru jego emerytury lub przysługującej po nim renty rodzinnej. W opracowaniu szeroko zreferowano najnowszy judykat Sądu Najwyższego z przedmiotowego zakresu, wskazujący wyraźnie, że w sprawach dotyczących obniżenia świadczeń na podstawie wskazanej ustawy zachodzi potrzeba stosowania tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw, czyli samodzielnego rozstrzygania przez sądy o niezgodności ustawy z Konstytucją.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne - cały wykaz