• Kryzys metody układowej. Zagadnienia prawne
 • Studia i opracowania
  • Zróżnicowanie powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy w zależności od rodzaju umowy o pracę w świetle prawa międzynarodowego i prawa UE
 • Wykładnia i praktyka
  • Rada Dialogu Społecznego - w przededniu zmian
  • Charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za wadliwe wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Przejście zakładu pracy w trakcie postępowania upadłościowego
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Okres zatrudnienia, za który nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, jako okres składkowy
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS