• Konflikt jako immanentna cecha stosunku pracy (2)
   Konflikt można uznać za istotną właściwość stosunku pracy, jest immanentną jego cechą, wynikającą ze struktury sytuacji - relacji społecznej, w jakiej znajdują się pracownik i pracodawca w ramach stosunku pracy. Źródłem konfliktu zwykle są niespełnione oczekiwania jednej z obydwu stron stosunku pracy. Konflikt jest trwale wpisany w strukturę stosunku pracy, co zdaniem autorki powoduje konieczność uwzględniania takiego stanu nie tylko na etapie stosowania prawa, ale również stanowienia prawa.
  • O ubezpieczeniu społecznym (wykład) (7)
   Przedmiotem artykułu są rozważania o pojęciu ubezpieczenia społecznego z dygresjami do historii instytucji i do współczesnych uregulowań prawnych. Ogólne pojęcie obejmuje powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz przedmiot ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zwraca się uwagę na hybrydowy charakter współczesnego prawa pod nazwą ubezpieczenia, na kombinację konstrukcji prawnych, różnych metod zabezpieczenia społecznego. Może się to przyczyniać do wadliwego działania prawa i do permanentnych mało skutecznych reform. Według autora potrzebna jest debata o charakterze i zaletach ubezpieczenia społecznego, tej odrębnej metody zabezpieczenia społecznego.
 • Studia i opracowania
  • Zgodność z Konstytucją i prawem międzynarodowym procedury ustalania regulaminu wynagradzania (12)
   Autor podejmuje istotny dla praktyki i dyskutowany w doktrynie problem konstytucyjności i zgodności z prawem międzynarodowym uprawnienia związków zawodowych do uzgadniania treści regulaminu wynagradzania. Wzorcem kontroli tej regulacji ustawowej jest wynikające z art. 59 Konstytucji RP oraz konwencji nr 98 MOP i Europejskiej Karty Społecznej prawo do dobrowolnych rokowań zbiorowych. Według autora stanowcze uprawnienia związków zawodowych do wyrażania zgody na treść regulaminu wynagradzania w obecnym otoczeniu normatywnym nie  naruszają konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych uprawnień pracodawców.
 • Wykładnia i praktyka
  • Ustalanie zakresu podmiotowego ochrony udzielanej działaczom związkowym (19)
   Artykuł poświęcony jest praktycznym problemom związanym z ustalaniem zakresu podmiotowego szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy przysługującej na podstawie art. 32 ustawy o związkach zawodowych. Problemy te powstały po nowelizacji z 2002 r., w której ustawodawca postanowił, że ochrona trwałości stosunku pracy będzie przysługiwała nie wszystkim, ale tylko pewnej liczbie działaczy związkowych. Jest to oczywiście założenie słuszne, jednak wprowadzony sposób ustalania limitów osób odbiegających tej ochronie szybko ujawnił wiele słabości i zaczął sprawiać problemy w praktyce. Wiążą się one przede wszystkim z wprowadzeniem nowej kategorii osób chronionych - członków zakładowej organizacji związkowej upoważnionych do jej reprezentowania wobec pracodawcy, rezygnacją z precyzyjnie ustalonego okresu ochronnego oraz trudnościami w rozróżnianiu podstaw ochrony poszczególnych zgłaszanych działaczy związkowych. Problemy te są istotne zwłaszcza dla pracodawców, bowiem to ich obciąża związane z nimi ryzyko wadliwego rozwiązania umowy o pracę.
  • Terminowe zatrudnianie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta i asystenta (24)
   Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku adiunkta i asystenta na podstawie terminowych umów o pracę w świetle nowelizacji kodeksu pracy z lutego 2016 r. Autorka omawia możliwości zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy o pracę na okres próbny oraz na czas określony, zwłaszcza w kontekście stosowania tzw. kauzalnych umów o pracę na czas określony. Z tej perspektywy analizuje także konsekwencje nieuzyskania w ustawowym terminie stopnia naukowego przez nauczyciela akademickiego oraz możliwość niestosowania konkursowego naboru w ramach nawiązywania stosunków pracy na tych stanowiskach.
  • Uprawnienia nauczyciela szkoły publicznej w związku z przekazaniem prowadzenia szkoły osobie fizycznej (32)
   Autor omawia kwestie odnoszące się do określenia następstw prawnych przejęcia szkoły publicznej do prowadzenia przez osobę fizyczną. Chodzi zwłaszcza o to, czy nauczyciel takiej szkoły przejmujący ją do prowadzenia może złożyć, na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oświadczenie o odmowie przejścia do niej. Rozważania są oparte na kanwie uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 19 maja 2016 r., III PZP 2/16.
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę (40)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Dyskryminacja pracownika ze względu na przekonania polityczne (42)
   W opracowaniu przedstawiono judykaty Sądu Najwyższego odnoszące się do rzadko analizowanej w orzecznictwie problematyki związanej z dyskryminacją pracownika ze względu na przekonania polityczne. W dotychczasowym dorobku orzeczniczym Sądu Najwyższego zagadnienie to było podejmowane tylko dwa razy.
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Umowy na czas określony (45)
 • Nowe przepisy (46)
 • Wskaźniki i składki ZUS (48)