• Informacje dla Czytelników
  • Biblioteka Pracy Socjalnej (5)
 • Do refleksji
  • Koronawirus SARS-CoV-2, czyli COVID-19, który zmienił świat, nasz świat (7)
  • Aktywność zawodowa osób starszych na rynku pracy w cieniu pandemii koronawirusa (21)
 • Między teorią a praktyką
  • Rodzina wspierająca jako forma wsparcia rodziny (35)
  • Realizacja Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych do nowych standardów (45)
  • Potencjał wolontariatu koleżeńskiego jako komplementarnej formy wsparcia dla profesjonalonego systemu usług społecznych (59)
  • Prawa człowieka w pracy socjalnej. Walidacja instrumentów pomiaru poziomu zaangażowania i ekspozycji pracowników socjalnych na prawa człowieka. Polska adaptacja skal Human Rights Engagement in Social Work oraz Human Rights Exposure in Social Work (78)
 • W kręgu zagadnień penitencjarystyki
  • Empatia i wypalenie zawodowe u pracowników Służby Więziennej (99)
  • Koncepcja i przykład pomocy asystenckiej jako formy wsparcia w readaptacji społecznej więźniów w kontekście działalności parafii rzymskokatolickiej (117)
 • Bliżej prawa
  • Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane. Część 1 (135)
 • Recenzenci 2020 (171)

Praca Socjalna - cały wykaz