• Opracowanie na podstawie pracy naukowo-badawczej przeprowadzonej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Medycyny Pracy w latach 2015-2016 - Profilaktyka kontaktowych chorób i urazów rąk podczas produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych (1)
    Produkcja betonu oraz chemii betonu w ostatnich latach rozwija się dynamicznie i jest on coraz powszechniej stosowany w wielu działach budownictwa. Zmienia się technologia wytwarzania produktów betonowych, wzrasta współczynnik robotyzacji i automatyzacji najcięższych prac w sferze budownictwa. W znacznym stopniu zwiększa to bezpieczeństwo pracujących tam ludzi. Wciąż jednak pracownicy mający bezpośredni kontakt z betonem oraz chemikaliami koniecznymi do produkcji prefabrykatów są zagrożeni chorobami skóry. Niekiedy też, choć już coraz rzadziej, podczas produkcji i stosowania prefabrykatów betonowych dochodzi do urazów rąk. Zjawiskom tym można i trzeba zapobiegać w jak największym stopniu.
  • Obturacyjny bezdech senny (OBS) - nowa choroba cywilizacyjna? Metody postępowania terapeutycznego w OBS (20)
    Od kilku lat systematycznie wzrasta zainteresowanie środowisk lekarskich oraz pacjentów problematyką zaburzeń oddychania podczas snu, spośród których najczęstszym jest obturacyjny bezdech senny (OBS). Według T. Young, M. Palta, J. Dempsey i ich współpracowników choroba może dotyczyć 2% kobiet i 4% mężczyzn w średnim wieku. Na podstawie badań epidemiologicznych występowanie obturacyjnego bezdechu sennego w Polsce ocenia się na 9% wśród mężczyzn i 2,5% wśród kobiet w wieku 40-70 lat.
  • U kogo należy podejrzewać zawodową chorobę skóry (27)
    W Polsce, jak i wielu państwach europejskich, choroby zawodowe skóry zajmują istotne miejsce wśród wszystkich odnotowywanych schorzeń wywołanych środowiskiem pracy. Następstwa ich dotykają bezpośrednio samych pracowników, jak również wywołują określone skutki społeczno-ekonomiczne.
  • Wydarzenia, opinie - 2017 r.