Problemy jakości 2012/11

 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Orientacja na wyniki - kontekst aksjologiczny (5)
   Sympozjum w Piechowicach - 14-15 czerwca br.
  • Czy system zarządzania jakością ISO 9001 realizuje zasadę orientacji na wyniki? (12)
   Zasada orientacji na wyniki; Zasady zarządzania jakością; Wymagania dla systemu zarządzania jakością
  • Poziom orientacji na klienta w organizacjach z województwa lubelskiego (16)
   Fragment wyników badań dotyczących orientacji na klienta.
  • Doskonałość jako narzędzie kształtowania jakości produktów żywnościowych w opinii studentów (20)
   Jakość i innowacje w produkcji żywności; Wyniki badań
  • Kontrola zarządcza narzędziem orientacji na wyniki w organizacjach publicznych (24)
   Celem pracy jest charakterystyka kontroli zarządczej jako narzędzia wspomagającego orientację na wyniki na przykładzie organizacji publicznych. W pracy wykorzystano metodę analizy literatury a także zaprezentowano studium przypadku jednego z urzędów terytorialnej administracji publicznej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie ma jednego wypracowanego modelu organizacyjnego kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza wpisuje się w różne modele doskonalenia organizacji, w których znajdują się kryteria bezpośrednio odnoszące się do orientacji na wyniki. Może być ona wykorzystywana jako narzędzie orientacji na wyniki w organizacjach publicznych.
  • System zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025:200 w laboratorium badań i pomiarów środowiska pracy (29)
   Celem artykułu było zaprezentowanie systemu zarządzania jakością, który zakłada utrzymywanie w laboratorium dokumentacji wyłącznie w wersji elektronicznej, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wszędzie tam, gdzie poszczególne wymagania tej normy są ze sobą powiązane, zostały one połączone w jednym dokumencie - procedurze. W sumie z 22 procedur powstało 11. Proponowany system ma na celu uzyskanie większej skuteczności i efektywności pracy laboratorium. Poszczególne wymagania normy porządkują i ujednolicają pracę każdego laboratorium. Poszczególne aspekty jego działalności są bieżąco nadzorowane, sprawdzane i kontrolowane poprzez systematycznie przeprowadzane audity wewnętrzne, przeglądy oraz wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości. Również wykonywane przez laboratorium zakupy usług i dostaw oraz szkolenia są sprawdzane i oceniane. Efektem takiego działania jest pewność laboratorium, co do jakości wykonywanych badań i pomiarów, prowadząca do zwiększenia zadowolenia klientów i sukcesu laboratorium na rynku świadczonych usług.
  • Metoda Six Sigma w procesie obsługi klienta (38)
   W artykule przedstawiono metodę definiuj, mierz, analizuj, usprawniaj, kontroluj DMAIC (ang. Define, Measure, Analyze, Improve, Control) opracowaną zgodnie z zasadami Six Sigma do wprowadzania usprawnień w przemyśle. Przedstawiono zastosowanie metody DMAIC do podnoszenia jakości procesów sprzedaży. Procesy sprzedaży powiązane są z procesami produkcyjnymi i pełnią kluczowe funkcje w przedsiębiorstwie: utrzymanie właściwych relacji z klientami, pozyskanie nowych klientów oraz zapewnienia komunikacji pomiędzy klientem a działem technicznym oraz działem produkcji podczas realizacji zamówienia.
 • Z prasy zagranicznej
  • ISO 9001:2015 - spojrzenie w przyszłość (43)
 • Felieton
  • Produkt i opakowanie (44)
  • Co nowego w klubie Polskie Forum ISO 9000 (45)
 • Jakość w praktyce
  • Niska ocena innowacji w europejskich organizacjach administracji publicznej (47)
   Negatywne skutki wdrożonych innowacji w przekroju kategorii badanych organizacji