Problemy Jakości 2013/05

 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Potencjał intelektualny determinantą rozwoju (2)
   Przedsiębiorczość stanowi czynnik krytyczny wzrostu gospodarczego i jest rozwijającym się fenomenem na światowych rynkach. Przedsiębiorczość implikuje rozwój kreatywnych, innowacyjnych projektów, które mogą pomóc pokonać konkurentów i w ten sposób powinny prowadzić do przewag konkurencyjnych i wyższej zyskowności. Wielu badaczy w literaturze łączy przedsiębiorcę z kreacją nowych, niezależnych firm, dążących do wykorzystywania okazji biznesowych. Identyfikacja okazji stanowi ważny priorytet w badaniach przedsiębiorczości, jest ona centralnym pojęciem w obrębie pola badawczego przedsiębiorczości. Artykuł prezentuje pojęcie i komponenty przedsiębiorczości, wpływowe teorie przedsiębiorczości, rolę okazji w przedsiębiorczości oraz relację pomiędzy przedsiębiorczością i orientacją rynkową.
  • Standardy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem żywności w działaniach operatorów logistycznych (7)
   Standardy zarządzania jakością w działaniach operatorów logistycznych; Standardy zarządzania środowiskiem w działaniach operatorów logistycznych; Standardy zarządzania bezpieczeństwem produktów spożywczych w działaniach operatorów logistycznych
  • Komunikacja marketingowa kluczem do sukcesu (10)
   Artykuł prezentuje istotę, cele, funkcje, elementy i instrumenty komunikacji marketingowej oraz koncepcje zintegrowanej komunikacji marketingowej
  • Model matematyczny jakości usług medycznych (15)
  • Troska o jakość w łańcuchu dostaw (19)
   Treścią publikacji są rozważania na temat funkcjonowania łańcucha dostaw w kontekście zapewnienia jakości i aktywnego zarządzania. W publikacji zestawiono kryteria oceny poszczególnych uczestników procesów dostaw, produkcji i dystrybucji z uwzględnieniem wartości dla finalnych odbiorców. Dodatkowo zestawiono także kryteria oceny całego łańcucha dostaw z uwzględnieniem zarówno koncepcji zapewnienia jakości, jak i działań doskonalących.
  • EuropeSpa w Polsce (24)
   Europejskie Stowarzyszenie Spa (ESPA); Instrument EuropeSpa med na rzecz jakości w turystyce zdrowotnej; Zakres obowiązywania EuropeSpa med; EuropeSpa wellness
  • Idea zarządzania jakością w umowach nienazwanych w makroekonomicznej perspektywie (28)
   Następstwa umów nienazwanych w działalności dealerskiej; Wybrane efekty zawieranych umów nienazwanych na przykładzie branży dealerskiej
 • Z prasy zagranicznej
  • Wpływ skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001 na wyniki firm usługowych (38)
 • Felieton
  • Co kraj to obyczaj (39)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (40)
 • Jakość w praktyce
  • Jakość relacji łączących oferentów z nabywcami (43)
   W artykule została przedstawiona problematyka jakości relacji łączących nabywców z oferentami. Na podstawie wyników badań pierwotnych analizie poddano postrzeganie przez respondentów ich roli rynkowej. Przeanalizowano także ich opinie i oczekiwania dotyczące budowania dobrych relacji z producentami i handlowcami, dokonując m.in. ich porównania w odniesieniu do obu grup oferentów. Podkreślono konieczność reorientacji oferentów, którzy powinni dostrzec w nabywcach równorzędnych partnerów rynkowych, współpracując z nimi podczas całego procesu kreowania oferty marketingowej. Obecnie wystąpuje wyraźna luka między teoretycznymi założeniami koncepcji marketingowych, a działaniami praktycznie realizowanymi przez oferentów, którzy w nabywcach nadal dostrzegają petentów (lub natrętów), a nie cennych partnerów.
 • Varia
 • Recenzje (50)
 • Ważne spotkania (51)