Problemy Jakości 2013/07-08

 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki (2)
   Zintegrowany system zarządzania to połączenie procesów, procedur i praktyk działania; Istota integracji; Jakość zarządzania w procesie integracji w warunkach nowej gospodarki; Integracja systemów zarządzania w ramach kompleksowego zarządzania jakością
  • Integracja zarządzania w aspekcie strategii jakości (11) Typy integracji; Strategia i zarządzanie zintegrowane; Zintegrowane systemy zarządzania
  • Znaczenie integracji w naukach ekonomicznych (16)
   W artykule przedstawiono kilka refleksji nad kategorią integracji i jej podstawowymi rodzajami. Przyjęto, że nie jest to pojęcie wieloznaczne, bowiem istnieje bardzo duża zbieżność poglądów co do podstawowej intuicji tego terminu, a rzeczywista integracja odbywa się zawsze w oparciu o jakieś zwiększające się (w wyniku scalania) podobieństwo elementów scalanych - jakąś cechę wspólną decydującą o przynależności scalanych części do istniejącej lub tworzącej się w tym procesie całości. Ukazano integrację jako jedno z kluczowych pojęć nauk humanistycznych, a zwłaszcza nauk ekonomicznych, w których integracja ma wyjątkowo wiele obrazów. Wykorzystanie kategorii integracji zilustrowano na dwóch przykładach: integracji cech rozwoju, generujących pojęcie rozwoju zintegrowanego oraz na integracji różnych odmianach odpowiedzialności biznesu, generujących kategorię odpowiedzialności zintegrowanej.
  • Znaczenie integracji w koncepcji Total Quality Management (25)
   Nowoczesne organizacje charakteryzują się przede wszystkim współzależnością, polegającą na tym, że nikt nie ma w nich kompletnej autonomii, a większość pracowników jest powiązana wzajemnymi relacjami wynikającymi z działań, procesów, technologii, systemów zarządzania i hierarchii. Integracja w kompleksowym zarządzaniu jakością daje przede wszystkim możliwość koncentracji na procesach, tworzenia efektywnych zespołów usprawniania jakości, budowania projakościowej kultury organizacyjnej oraz poprawy skuteczności działania. Wielopłaszczyznowość filozofii TQM wymaga: integracji zarządzania, integracji procesowej oraz integracji załogi. Jak mówił Arystoteles: "Całość to więcej niż suma części". Integracja zarządzania oznacza wzajemne przenikanie się wizji, misji i celów, integracja procesowa oznacza koncentrację wokół procesów, a integracja załogi wymaga tworzenia multidyscyplinarnych zespołów usprawniania działających z wykorzystaniem efektu synergii.
  • Zdezintegrowane przez cele zarządzanie w szkołach wyższych w Polsce (32)
   Zintegrowane zarządzanie; Zdezintegrowane zarządzanie; Kryzys zarządzania; Doskonalenie jakości zarządzania; Integracja zarządzania
  • Integracyjnie i nieintegracyjnie zorientowane obszary zarządzania organizacją w aspekcie jej zasobów niematerialnych (42)
   Integracja zarządzania w aspekcie zasobów niematerialnych; Rozwój kultury organizacyjnej - obszar zorientowany prointegracyjnie; Studium przypadku; Rozwój zasobów wiedzy indywidualnej - obszar nie w pełni integrowalny; 
  • TLS - kompozycja metod na rzecz doskonalenia systemu zarządzania organizacją (48)
   Krótka charakterystyka założeń metody TOC; Viable Vision rozwinięciem metody TOC; Charakterystyka metody Viable Vision oraz jej narzędzia w sektorze ochrony zdrowia; Tworzenie drzew strategicznych oraz taktycznych dla celów organizacyjnych i finansowych; TOC, Six Sigma i Lean Management - kompozycja metod na rzecz doskonalenia systemu zarządzania organizacją
  • Integracja w zarządzaniu opieką zdrowotną - istota, systemy, zasady (54)
   W pracy skupiono się na integracyjnych aspektach w działaniach opieki zdrowotnej. W różnych krajach, mniej lub bardziej rozwiniętych, są stosowane różne koncepcje i modele systemów opieki zdrowotnej. W dobie globalizacji ta różnorodność jest postrzegana jako element niezrównoważonego rozwoju krajowych gospodarek. Poszukuje się więc na świecie uniwersalnego wzorca integrującego pozytywne aspekty stosowanych systemów opieki zdrowotnej. Na razie wyłaniają się kluczowe zasady, które mogą być pomocne w zarządzaniu opieką zdrowotną.
 • Z prasy zagranicznej
  • Czy definiowanie jakości życia to wyprawa z motyką na słońce? (61)
 • Q jakości życia
  • Pradzieje wina (62)
 • Felieton
  • Recepta na przedsiębiorczość (63)
  • Co nowego w klubie Polskie Forum ISO 9000 (64)
 • Varia
  • 57. Kongres Europejskiej Organizacji Jakości, Tallin, Estonia, 17-20 czerwca 2013 r. (66)
  • Konferencja w Krajowej Izbie Gospodarczej (67)
  • Polski Dzień Jakości (68)
  • O kapitale intelektualnym szkół wyższych (88)