• Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Model cloud computing szansą na rozwój organizacji (2)
   Chmura obliczeniowa to rozwiązanie rewolucjonizujące zarządzanie zasobami informacyjnymi. Staje się ono nowym paradygmatem zarządzania zasobami informacji. Model chmury obliczeniowej stanowi wynik rozwoju technologii internetowych, możliwości przesyłania dużych ilości danych i rozproszonego ich przetwarzania. W artykule przedstawiono istotę, znaczenie i zasady działania w chmurze. Przedstawiono wymagania prawne warunkujące funkcjonowanie tego rozwiązania. Stwierdzono, że synteza informacji prowadzi do wiedzy, która przyjmuje postać informacji osadzonej w realiach organizacyjnych przedsiębiorstw. Koncepcja chmury obliczeniowej prowadzi do zmiany dotychczasowego modelu zarządzania zasobami IT. Omówiono ponadto model IaaS, PaaS, SaaS i CaaS, wskazano także zasady działania w chmurze. Podkreślono bardzo ważny problem jakim jest bezpieczeństwo informacji oraz sposoby zapewnienia ochrony przetwarzanych danych. Wskazano korzyści wynikające z podjęcia decyzji o korzystaniu z usług świadczonych w ramach tego modelu. Przedstawiono pojawiające się bariery związane z wdrażaniem tego rozwiązania w praktyce.
  • Jak tworzyć wiedzę na uczelni dla teorii i praktyki? (8)
   Ciągle zmieniające się warunki, w jakich funkcjonują uczelnie wymuszają zmiany w ofercie kształcenia, w tym też w ofercie badań naukowych. Badania oraz ich wyniki pozwalają pracownikowi naukowo-dydaktycznemu prowadzić aktualną, dobrą dydaktykę dla studenta. Znaczy to, że wysoka jakość badań naukowych jest warunkiem odpowiedniej jakości kształcenia. Jeden i drugi obszar działalności uczelni poddawany jest silnej presji angażowania się we współpracę z podmiotami otoczenia. Ścisła współpraca środowisk akademickich ze środowiskami biznesowymi i drugimi, w tym organizacjami publicznymi jest potrzebna do wzajemnego rozwoju podmiotów. W środowisku gospodarczym zaś występuje zjawisko niechęci włączania się biznesu do badań naukowych, ma miejsce brak otwarcia się biznesu na wspólne badania. Ten brak chęci współpracowania środowisk ze sobą to m.in. skutek braku tradycji w tym zakresie, braku systemu bodźców skłaniających do wspólnej aktywności, co jest nie tylko polskim, ale i unijnym problemem. Badacze nie są zainteresowani komercjalizacją wyników swych badań, a przemysł nadal czeka na efektywne zachęty podatkowe z tytułu finansowania badań naukowych.
  • Determinanty określające zakres procesu oraz kwalifikowanie działań do procesów (15)
   Pojęcie procesu, łańcucha wartości, strumienia wartości; Metody określania zakresu procesu; Kwalifikacja działań do procesów
  • Korzyści doskonalenia systemów zarządzania jakością opartych o wymagania normy ISO 9000:2008 (20)
   Obecnie organizacjom nie wystarczy samo "posiadanie" wdrożonego systemu zarządzania jakością, które stało się standardem. Należy iść dalej doskonaląc system zarządzania jakością zgodnie z metodologią nagród jakości, EFQM, TQM itp. rozwiązań. Jednak w czasach kryzysu gospodarczego, gdy firmy liczą się bardzo mocno z wydawanymi pieniędzmi pojawia się pytanie w jakim zakresie doskonalenie to przyczyni się do poprawy funkcjonowania firmy. Jak wykazują prowadzone badania okazuje się, iż po wdrożeniu systemu okazuje się najczęściej, że większość korzyści finansowych a często również rynkowych nie materializuje się. Co nie oznacza, że korzyści te nie występują, jednak są one ukryte i nie zawsze przedstawiciele kierownictwa zdają sobie z nich sprawę. Poprawa organizacyjnych aspektów funkcjonowania firmy takich jak np. innowacyjność, skuteczność, itp. prowadzi na zasadzie kaizen do ciągłego doskonalenia działań i przyczynia się do zmniejszenia marnotrawstwa, obniżki kosztów czy też poprawy jakości. Wtedy występują również efekty rynkowe i ekonomiczne. Jednak duże opóźnienie w czasie i złożoność zjawisk powoduje, że nie zawsze kojarzy się je z doskonaleniem wdrożonego systemu zarządzania jakością.
  • Koncepcja autentycznego przywództwa w opiece nad chorym (26)
   Koncepcje przywództwa - rys historyczny; Koncepcja autentycznego przywództwa
  • Specyfika marketingu innowacji (29)
   Niewielkie nakłady na badania i rozwój w Polsce oraz trudne warunki komercjalizacji rezultatów prac badawczych powodują, że instytucje badawcze i naukowe są zmuszone poszukiwać skutecznych działań marketingowych. Specyfika ich działalności wymusza specjalne zdefiniowanie działalności marketingowej, skoncentrowanej głównie w sferze public relations. W artykule omówiono tę specyfikę w kontekście poszczególnych narzędzi wchodzących w skład mieszanki marketingowej.
 • Felieton
  • Stres - sól życia,  czy pocałunek śmierci? (35)
 • Z pracy zagranicznej
  • Dlaczego TQM nie działa? (36)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (37)
 • Varia
  • XXV Kongres Techników Polskich (40)