• Złoci Inżynierowie u Prezydenta RP (2)
 • Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Uwarunkowania implementacji systemu ISO 9001 w organizacjach z sektora TSL (3)
   Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związane z tym otwarcie granic istotnie wpłynęło na możliwości rozwojowe oraz sposoby konkurowania przedsiębiorstw sektora TSL. Przedsiębiorstwa chcąc dostosować się do wymogów europejskich wdrażają znormalizowane systemy zarządzania jakością, które nie zawsze w pełni spełniają ich oczekiwania. Celem publikacji jest określenie uwarunkowań wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 oraz jego wpływu na poprawę pozycji konkurencyjnej wybranych organizacji z sektora TSL. Próbując udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytania dokonano przeglądu piśmiennictwa oraz przeprowadzono proces badawczy. Badaniami zrealizowanymi w 2013 roku objęto przedstawicieli 16 przedsiębiorstw działających w branży TSL.
  • Wdrażanie projektów badawczych w przedsiębiorstwie (8)
   W artykule omówiono sposób wdrażania prototypów wyrobów w krajowym przedsiębiorstwie produkującym maszyny budowlane. Szczególną uwagę zwrócono na odpowiedzialności rady technicznej i komisji wynalazczości w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących postępu technicznego w przedsiębiorstwie.
  • Wybrane metody kształtowania jakości (14)
   Jakość wyrobów może być kształtowana we wszystkich fazach życia produktu, począwszy od badania potrzeb i jego odzwierciedlenia w projektowaniu, w procesie wytwarzania i fazie eksploatacji, jako efekt sprzężenia zwrotnego. W artykule zaprezentowano wybrane techniki pochodzące z różnych rodzin metod zarządzania. Wskazano na analizę wartości wyrobu (z rodziny metod organizatorskich), metodę QAM (komunikacji zespołowej) i metodę kruszenia (z rodziny metod heurystycznych/inwentycznych).
  • Jakość usług przewozowych (21)
   W publikacji przedstawiono teoretyczne aspekty związane z jakością usług przewozowych odnośnie przewozów pasażerskich. Specyfika usługi przewozowej powoduje, że stosując do niej klasyczne modele jakości usług (np. Servqual), należy dokonać ich modyfikacji w celu określenia tych elementów, które są charakterystyczne dla tejże usługi. W niniejszej publikacji pokazano, od strony teoretycznej, w jaki sposób można przenieść podstawowe elementy modelu Servqual na kwestie dotyczące jakości usługi transportowej. W wyniku analizy wyodrębniono takie kwestie jak: czas podróży, warunki podróży, niezawodność, bezpieczeństwo oraz dostępność.
  • System zarządzania a atrybuty modeli biznesu (26)
   W artykule przedstawiono problematykę projektowania systemów zarządzania oraz modeli biznesu w aspekcie koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstw. Przedstawiono atrybuty systemu zarządzania wartością przedsiębiorstw. Przedstawiono atrybuty systemu zarządzania oraz modeli biznesu. opisano miejsce systemu zarządzania w koncepcji modelu biznesu i wzajemne relacje między oba zagadnieniami. Zwrócono uwagę na czynniki i założenia, na bazie których wdrażane są systemy zarządzania wartością przedsiębiorstw. Zaprezentowano praktyczne wytyczne dla wdrażania koncepcji modelu biznesu jako koncepcji opartej na paradygmacie systemowym. Wyszczególniono etapy projektowania modeli biznesu.
  • Jakość zdrowotna żywności funkcjonalnej (31)
   Wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne, jak: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy nawet nowotwory, będące chorobami dietopochodnymi, spowodował zwiększenie zainteresowania produktami spożywczymi, które nie tylko służą zaspokajaniu głodu, ale również wprowadzają do organizmu substancje poprawiające stan zdrowia bądź też zapobiegające chorobom. W związku z tym obserwuje się systematyczny rozwój rynku tzw. "żywności prozdrowotnej" wywierającej, poza efektem odżywczym, pozytywny wpływ na określone funkcje organizmu. Spożywanie tego rodzaju żywności przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, zmniejsza również ryzyko zachorowania na wyżej wymienione choroby.
 • Z prasy zagranicznej
  • Jakość oraz ocena filmów - na podstawie produkcji nominowanych do Oscara (36)
 • Felieton
  • Jak zachować zdrowie przy własnym biurku (37)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (38)
 • Varia
  • Wyzwania zarządzania jakością (40)