• Filozofia, nauka, jakość za granicą
  • Cele strategiczne i realizacja Strategii Lizbońskiej (2)
   Strategia Lizbońska była strategią reform dla Unii Europejskiej w poprzedniej dekadzie. Artykuł prezentuje podstawowe informacje, dotyczące celów strategicznych, modyfikacji oraz realizacji Strategii Lizbońskiej
  • Możliwość i potrzeba pomiaru zasobów niematerialnych w organizacji (9) Aspekty teoretyczne i praktyczne; Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego; Potrzeba i możliwości wyceny wiedzy - wyniki badań
  • Diagnoza systemu zarządzania jakością w polskich organizacjach (14)
   W pracy podjęto próbę diagnozy systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 funkcjonującego w polskich organizacjach. zaprezentowano wyniki badań ankietowych zrealizowanych na próbie 1000 organizacji certyfikowanych przez dużą jednostkę certyfikującą. Poddano badaniom postrzeganie i rozumienie systemu przez pełnomocników ds. jakości. Uzyskane wyniki badań zostały zaprezentowane w siedmiu tablicach. Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników i ich dyskusję. Starano się określić uwarunkowania mające wpływ na funkcjonowanie systemu. Na koniec podsumowano uzyskane informacje i sformułowano postulaty natury ogólnej. Z całości badań wyłania się zróżnicowany obraz systemów, które funkcjonują w organizacjach. Niestety udział gorszych systemów sukcesywnie się powiększa i mają na to wpływ różne uwarunkowania. Podstawową odpowiedzialność za taki stan rzeczy bierze organizacja a szczególnie jej kierownictwo, które w niewłaściwy sposób wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością w praktyce organizacji.
  • Bariery systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach (23)
   Treścią publikacji są bariery i trudności pojawiające się w trakcie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. W publikacji scharakteryzowano najczęściej występujące problemy systemowe w praktyce działalności biznesowej. Tematyka publikacji nie została wyczerpana ponieważ lista problemów jest otwarta, ciągle pojawiają się nowe będące rezultatem nowych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw.
  • Techniczne przygotowanie innowacyjnego wyrobu (29)
   Konfigurowanie wyrobów nietypowych - grupowanie wiedzy; Zakres badań, pomiarów i sprawdzeń; Koszty wdrożenia nowego wyrobu; Strategie zmniejszania kosztów
 • Z prasy zagranicznej
  • Przyszłość normy ISO 9001 (34)
 • Felieton
  • Świadome decyzje, czy manipulacja? (35)
  • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000 (36)
 • Varia
  • Recenzja (38)
  • Z nauką przez wieki (39)
  • II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej (39)
  • Zarządzanie wiedzą (40)

Komentarze obsługiwane przez CComment