Problemy Jakości 2015/07-08


 • Wiedza jako podstawa paradygmatu nowej gospodarki
  W nowej gospodarce mamy do czynienia z tzw. "nową normalnością". Przedsiębiorstwa w XXI wieku funkcjonują w warunkach globalizacji, zmienności i nowej gospodarki. W nowej gospodarce ma miejsce faworyzowanie takich bytów niematerialnych, jak idee, informacje i powiązania; ponadto jest ona połączona silnie wewnętrznie oraz tworzy warunki dla pojawienia się nowego rodzaju rynku oraz społeczeństwa, które potrafi wykorzystać wszechobecną sieć elektroniczną. Termin Nowa Gospodarka ilustruje zmiany we współczesnych gospodarkach, które są skutkiem oddziaływania nowych technologii informacyjnych, generujących rozwój gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy. W koncepcji New Economy przypisuje się ważne miejsce traktowania informacji jako podstawowej kategorii ekonomicznej i znaczeniu nowego sektora informacyjnego w gospodarce. Wiedza jako strategiczny zasób organizacji decyduje o jej pozycji konkurencyjnej oraz przetrwaniu i rozwoju. W warunkach nowej ekonomii rośnie znaczenie zasobów niematerialnych, w tym wiedzy, która jest ważnym czynnikiem sukcesu współczesnych organizacji. Znaczenie aktywów niematerialnych opartych na wiedzy wzrasta w skali całego świata i stają się one źródłem przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest wskazanie roli wiedzy jako podstawowego zasobu strategicznego organizacji funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki.
 • Wina w Macedonii
  Czas wakacji sprzyja ciekawym odkryciom. Mówiąc o Bałkanach - jednym z głównych celów podróży wakacyjnych Polaków - myślimy przede wszystkim o Grecji i Chorwacji. Zdecydowanie mniej natomiast wiemy o Macedonii, choć to bardzo ciekawy kraj.
 • Doświadczenia z wdrożenia rachunku kosztów jakości w szpitalu
  Istotne jest, że przed wprowadzeniem rachunku kosztów jakości niezgodności związane z błędami w spedycji i magazynowaniu były ukrywane/pomijane. Jednostki opieki zdrowotnej coraz bardziej narażone są na rewolucyjne zmiany. Małe zmiany dostosowawcze nie są wystarczające, by przetrwać w konkurencyjnej grze rynkowej, konieczne są radykalne zmiany, w istocie chodzi o efektywne kierowanie organizacją. Presja zmian wynika z zaskakująco szybkiego rozwoju gospodarki wymuszającej z kolei zmianę w sposobie zarządzania podmiotami leczniczymi zorientowanymi na konkurencję jakością świadczonych usług. Konkurowanie jakością jednak ma sens gdy w organizacji zostaną zidentyfikowane koszty związane zarówno z utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług, jak i koszty wynikające z niskiej jakości. Wysoka jakość i jej doskonalenie są wymogiem konkurencyjnym i zarazem "dążeniem", a nie stanem.
 • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000
  Dobre zarządzanie - Nowe wyzwania 17.04.2015 r. - seminarium szkoleniowe. Obrady poświęcone były kwestiom samodoskonalenia. Podczas seminarium uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie są obecnie kierunki rozwoju norm systemów zarządzania, jakie zmiany czekają nas w systemach zarządzania oraz podyskutować na temat wpływu audytów na rozwój systemów zarządzania w organizacji. Zostały przedstawione trzy referaty: Kierunki rozwoju norm systemów zarządzania, Zmiany w normach dotyczących systemów zarządzania; Wpływ audytów na rozwój systemów zarządzania w firmie
 • Powszechność wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich
  Badania potwierdziły powszechną opinię, że mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa małe najrzadziej wprowadzają innowacje. Działalność innowacyjna stanowi podstawowy czynnik rozwoju każdego przedsiębiorstwa, wzrostu jego konkurencyjności, optymalizacji wskaźników ekonomicznych, optymalizacji relacji z klientami, tworzenia nowej wartości dla klientów. Spełnianie takiej roli wymaga racjonalnego zarządzania taką działalnością, zarządzania ukierunkowanego na tworzenie organizacyjnych sieci oraz wewnętrznej, organizacyjnej koordynacji wszelkich zasobów warunkujących sprawny przebieg procesów tworzenia i wdrażania innowacji.