• Kapitał ludzki źródłem jakościowej dojrzałości organizacji
  Organizację można zdefiniować jako system wspólnie uznawanych wartości, wspólnoty ludzi realizującej określone cele. Globalizacja, konkurencja, postęp techniczno-technologiczny, zmieniające się potrzeby i oczekiwania klienta, innowacyjność gospodarek krajów rozwiniętych - wszystko to przyczynia się do poszukiwania nowych rozwiązań w zarządzaniu organizacjami, niezbędnych dla poprawy osiąganych przez nie wyników. Wzrost zmienności i złożoności otoczenia sprawia, iż system gospodarczy, w którym funkcjonują organizacje, uznawany jest za coraz mniej przewidywalny. Trudne staje się określenie prawdopodobieństwa kierunku zmian, gdy kluczem do sukcesu jest działanie warunkujące zaspokojenie potrzeb i oczekiwań interesariuszy. Celem artykułu jest ukazanie relacji pomiędzy kapitałem ludzkim, a poziomem dojrzałości jakościowej organizacji.
 • Zmiany dotyczące reklamacji w nowej ustawie o prawach konsumenta
  Nowe rozwiązanie w większości odpowiada aktualnym potrzebom stron uczestniczących w umowie sprzedaży. Zmienność otoczenia sprawia, że coraz częściej podejmowanym tematem w naukach o zarządzaniu jest zmiana. Przedsięwzięcia lat 70-90 XX wieku, określane mianem "turbulencji", doprowadziły do zmiany utrwalonego przez wieki porządku gospodarczego i społecznego. Nowe reguły gospodarowania objęły swoim zasięgiem m.in. wiedzę i to nie tylko wytwórców dóbr, ale także ich konsumentów. Do największych jednak zmian przyczyniły się technologie cyfrowe, które zmieniły procesy gromadzenia i udostępniania informacji.
 • Z prasy zagranicznej
  Model utrzymywania systemu zarządzania jakością ISO 9001
 • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000
  Seminarium szkoleniowe Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Norma ISO 9001:2015 zatwierdzona 22 września 2015 r. została zatwierdzona nowa norma ISO 9001:2015. Panuje opinia, że jest to inna norma, aniżeli dotychczasowa, ale czy rzeczywiście tak jest? O zmianach w normie mówiono już na wielu spotkaniach, seminariach Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000. Podstawą tych informacji były zawsze projekty normy, projekty na poszczególnych etapach - CSD, później DIS, FDIS. Głosowanie nad przyjęciem projektu FDIS było w lipcu. I wreszcie norma jest zatwierdzona! Można już z pełną odpowiedzialnością mówić o kształcie normy, jej strukturze, nowych i zmienionych wymaganiach.
 • Zaangażowanie pracownicze w okresie wzrostu i spowolnienia gospodarczego
  Koncepcją doskonalenia organizacji w gospodarce rynkowej jest budowanie zaangażowania pracowniczego. W artykule przytoczono wprowadzone zmiany, próbując uzasadnić konieczność angażowania pracowników w funkcjonowanie firmy niezależnie od sytuacji gospodarczej. Ogólnie o koncepcji zaangażowania pracowniczego.