• System zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia. Audyt zewnętrzny narzędziem oceny systemu przy wykorzystaniu korelacji krzyżowej cz. 3
  Niniejszy artykuł zamyka rozważania dotyczące ewaluacji systemów zarządzania jakością w organizacjach ochrony zdrowia, przedstawione w dwóch poprzednich numerach "Problemów jakości". raport z audytu zewnętrznego był przedmiotem oceny systemu zarządzania jakością przy wykorzystaniu metody analizy statystycznej - korelacji krzyżowej. Przedstawiono wyniki badań zależności wybranych zmiennych badanego obiektu, to jest spełnienia wymagań przez znormalizowany system zarządzania jakością oraz wnioski końcowe stanowiące podsumowanie oceny systemu zarządzania na podstawie wyników z audytu strony trzeciej.
 • Analiza i ocena wybranych aspektów satysfakcji klienta na przykładzie usług hotelarskich
  W artykule podjęto wybrane zagadnienia odnoszące się do tematyki satysfakcji klienta. Artykuł podzielono na dwie części: teoretyczną i poznawczą. W ramach części teoretycznej dokonano charakterystyki: istoty satysfakcji, modeli satysfakcji, standardów jakości dotyczących satysfakcji klienta w usługach hotelarskich. Część poznawczą oparto na badaniu ankietowym, przeprowadzonym na klientach wybranego hotelu w Bielsku-Białej.
 • System kontroli jakości usług biegłego rewidenta na tle innych zawodów regulowanych
  Artykuł omawia zagadnienia systemów kontroli jakości usług świadczonych przez przedstawicieli zawodów regulowanych - biegłych rewidentów, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych i notariuszy. Specyfika zawodów regulowanych polega na tym, że pracodawca scedował na te zawody swoje określone uprawnienia, nakładając zarazem szereg obowiązków.
 • Model jakości usług logistycznych według koncepcji SERVQUAL
  Dynamika rozwoju rynku usług logistycznych spowodowała, iż zaczęto uważniej obserwować ten sektor działalności. Coraz większa świadomość konsumentów, a także troska o zapewnienie najlepszej jakości produktu, spowodowała, że jakość umożliwia osiągnięcie sukcesu firmy usługowej, jednym z ważniejszych zagadnień stała się więc konieczność monitorowania procesów w firmach logistycznych w celu dokonywania oceny i badania poziomu jakości.
 • Współpraca z konsultantami w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością
  Celem niniejszego artykułu jest omówienie oraz syntetyczna ocena treści normy PN-ISO 10019. Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług. Stwierdzono, że dokument może być użyteczny dla konsultantów oraz organizacji przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001.