• Opinia o monografii prof. zw. dr. hab. Tadeusza Wawaka "Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych" Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019
  Interesująca monografia autorstwa Pana prof. T. Wawaka stanowi kontynuację Jego długoletnich przemyśleń i badań poświęconych związkom zachodzącym pomiędzy szeroko rozumianą jakością a zarządzaniem w szkołach wyższych w Polsce w warunkach zachodzącej, ciągłej ich reformy. Początki serii tych prac poświęconych temu ważnemu zagadnieniu, prowadzonych przez ich Autora od 2000 roku, stanowiła monografia pt.: "Jakość zarządzania w szkołach wyższych", wydana także nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2012 roku. Domknięciem tej serii prac będzie monografia autorstwa prof. T. Wawaka pt. "Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918-2018", której wydanie planowane jest jeszcze w tym roku. We wprowadzeniu do omawianej monografii jej Autor postawił istotne pytanie: w jakim stopniu kolejne reformy szkolnictwa wyższego w kraju w latach 2012-2018, które miały ambitne założenia i plany w zakresie poprawy jego funkcjonowania, w tym poprawy jakości zarządzania w uczelniach publicznych i niepublicznych, zostały zrealizowane? Stąd też cel omawianej monografii zmierzał generalnie do przedstawienia wybranych powiązań i zależności oraz ich oddziaływania w szkolnictwie wyższym - poprzez poprawę jakości zarządzania - na rozwój szkół wyższych w Polsce. Założeniom tym został podporządkowany układ omawianej monografii.
 • Wartość dla klienta jako element wzmocnienia lojalności w sektorze usług telekomunikacyjnych
  Od połowy XX wieku społeczeństwa w krajach rozwiniętych przechodzą intensywne przemiany dotyczące zachowań konsumenckich. Zmiany te dokonują się w obrębie hierarchii potrzeb, poziomu, środków i sposobów ich zaspokajania oraz kryteriów dokonywania wyborów nabywczych. Przejawem tych zmian jest również upowszechnianie się konsumpcji nowych dóbr. W makroskali oznacza to m.in. wzrost roli konsumpcji, która stała się osią życia społecznego i więzią integrującą jednostki. Konsumpcja nie tylko dostarcza uczucia przyjemności, ale także umożliwia zmianę postrzegania przez konsumentów otaczającej ich rzeczywistości i własnej tożsamości. Obecnie, gdy nowoczesne technologie, postępująca globalizacja, a także coraz szybszy transport prowadzą do zaniku barier w dostępie do zasobów, przedsiębiorstwa podejmują intensywne działania ukierunkowane na walkę o pozycję na rynku. Celem artykułu w jego części teoretycznej jest zaprezentowanie ogólnej istoty lojalności oraz jej możliwych składowych, a w części empirycznej - przedstawienie wyników badań opartych na literaturze przedmiotu. Opracowanie składa się z pięciu części: dwóch teoretycznych, dwóch badawczych oraz podsumowania.
 • Program poprawy jakości w szpitalu jako kryterium akredytacyjne dla polskich szpitali
  Dynamiczne zmiany w podmiotach leczniczych wymuszają poszukiwanie coraz to nowych, racjonalnych rozwiązań, aby utrzymać i rozwijać się na tle rynkowego systemu w ochronie zdrowia. Jednocześnie świadczeniodawcy, aby spełnić oczekiwania swoich klientów, dążą do doskonalenia jakości świadczeń medycznych. Proces doskonalenia jakości usług medycznych w szpitalu jest uwarunkowany licznymi czynnikami. Jednym z determinantów jest prawidłowo zdefiniowany program poprawy jakości. Szpitale ubiegające się o certyfikat akredytacyjny, przyznawany przez Ministra Zdrowia, winny mieć opracowany program poprawy jakości zgodny ze standardami akredytacyjnymi (221 standardów w 15 obszarach funkcjonowania szpitala).
 • Skuteczność zastosowania komputerowego wspomagania jakości w zakresie statystycznego sterowania procesami w spełnieniu wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej
  Współcześnie coraz częściej można zauważyć powstawanie nowych przedsiębiorstw o bardzo dużym wolumenie charakteryzującym się wąskim asortymentem produktów, do produkcji których wykorzystują nowoczesne, wysokowydajne technologie. Przy dużej skali produkcji nie jest możliwe jednak całkowite wyeliminowanie produktów niezgodnych, uzyskiwanych w procesach produkcyjnych. Należy jednak dążyć do zmniejszenia ilości i prawdopodobieństwa ich występowania, a także umożliwić ich wykrycie we wczesnym etapie realizacji procesu produkcyjnego przy zastosowaniu odpowiednich metod statystycznego sterowania procesami w oparciu o analizę zebranych danych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wymagań normy IATF 16949:2016 oraz standardu VDA 6.1 w zakresie statystycznego sterowania procesami (SPC), stosowanych wobec dostawców w branży motoryzacyjnej oraz sposobów ich spełnienia przy użyciu nowoczesnych narzędzi komputerowo zintegrowanego systemu wspomagania jakości (CAQ) bazującego na programie LEAN-QS. Wykazano skuteczność zastosowania zaprezentowanego narzędzia, pozwalającego na spełnienie wymagań branżowych przy niewielkiej ilości zasobów koniecznych do nadzoru oraz prawidłowego realizowania kluczowego procesu systemu zarządzania jakością, jakim jest SPC.

 Problemy Jakości - cały wykaz