• Błędy ludzkie i just culture
  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej istoty zjawiska just culture w świetle innego, powszechnego problemu, jakim jest popełnianie błędów, reakcja na nie, w tym uczenie się na błędach. W pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, metodę syntezy oraz wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka zdefiniowała błąd oraz zaprezentowała wybrane rodzaje klasyfikacji błędów. W drugiej części odniosła się do zjawiska just culture, podając jego wybrane definicje i wskazując na relacje ze zjawiskiem błędów i raportowania błędów. W artykule zaprezentowano model just culture, jak również omówiono istotę "modelu sera szwajcarskiego" J. Reasona.
 • Z prasy zagranicznej
  Atrybuty przywódcze i ich związek z nastawieniem do wykonywanej pracy (Karia Noorliza, Asaari Muhammad Hasmi Abu Hassan. 2019. “Leadership attributes and their impact on work-related attitudes", International Journal of Productivity and Performance, 68(5): 903-919). Przywództwo oparte na wartościach uznawane jest za czynnik mający bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez pracowników, a także na efektywność i produktywność całej organizacji oraz jej zdolność do osiągania przewagi konkurencyjnej.
 • Sharing economy – wybrane problemy
  Ekonomia współdzielenia to nowy trend, styl życia oraz nowy model biznesowy i model ekonomiczny. Gospodarka współdzielenia - dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii -tworzy perspektywy przyszłego rozwoju. Jest szansą i wyznacznikiem, które będą prowadzić do zmiany jakości modeli biznesowych i funkcjonowania współczesnego rynku. Platformy internetowe, łącząc osoby, umożliwiają im świadczenie usług, korzystanie z zasobów, umiejętności, czasu, kapitału bez przekazywania praw własności. Sharing Economy określana jest jako ekonomia współdzielenia lub ekonomia współpracy i polega na zakupie korzyści, jakie daje dany produkt bez konieczności jego posiadania na własność. Autorka przedstawia istotę, uwarunkowania i znaczenie gospodarki współdzielenia we współczesnej ekonomii.
 • Regionalne konkursy jakości oparte na modelach doskonałości organizacyjnej – studium przypadku regionu Pomorza
  Konkursy oparte na modelach doskonałości organizacyjnej mają znaczny potencjał rozwojowy. Organizacje uczestniczące w tych inicjatywach mają szansę nie tylko uzyskać korzyści marketingowe, ale także kompleksową wiedzę na temat swoich systemów zarządzania. Ponadto, dzięki strukturze modeli doskonałości organizacja może szczegółowo zaplanować działania usprawniające w swoich głównych procesach. Celem autorów jest identyfikacja charakterystycznych zjawisk towarzyszących konkursom na poziomie regionalnym opartym na modelach doskonałości organizacyjnej. Na podstawie wywiadu pogłębionego i materiałów źródłowych organizatorów konkursu o Pomorską Nagrodę przedstawiono diagnozę obecnego stanu tego przedsięwzięcia oraz zidentyfikowano najważniejsze towarzyszące mu problemy. Przedstawione wyniki oraz wnioski mogą być pomocne w ulepszaniu tego rodzaju inicjatyw, opracowywaniu ram nowego kompleksowego systemu takich konkursów w Polsce i zwiększaniu ich rangi w promowaniu podejścia projakościowego.
 • Pomiar jakości usług w organizacji zorientowanej na klienta – zastosowanie metody SERVQUAL
  Celem artykułu jest przedstawienie istotności pomiaru jakości usług w organizacji ukierunkowanej na budowanie właściwych relacji z klientem. W opracowaniu omówiono współczesne postrzeganie orientacji na klienta oraz opisano ogólne założenia metody SERVQUAL. Dla wybranej organizacji usługowej branży medycznej przedstawiono zbudowany kwestionariusz oraz wyniki badań zgodnych z metodą SERVQUAL.

 Problemy Jakości - cały wykaz