• Varia
  Opinia o monografii prof. zw. dr. hab. Tadeusza Wawaka pt. "Ewolucja uwarunkowań jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918-2018", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2019 r., stron 412.Opracowała prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek. Praca składa się ze wstępu i sześciu rozdziałów. Jest to trzecia monografia napisana przez Pana Profesora, poświęcona problematyce jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym (pierwsza pt. Jakość zarządzania w szkolnictwie wyższym w latach 2000-2012, druga pt. Doskonalenie jakości zarządzania w szkołach wyższych w latach 2012-2018), w której Autor ukazuje problemy jakości zarządzania w szkołach wyższych w Polsce w latach 1918-2018. Monografia prezentuje uwarunkowania formalno- prawne i ekonomiczne jakości zarządzania w szkolnictwie wyższym w Polsce. Autor w tej i innych pracach mocno podkreśla, że realizacja misji oraz dalszy rozwój funkcjonowania uczelni w obszarze nauki i edukacji w dużej mierze zależeć będą od jakości zarządzania w szkole wyższej. Dowodzi ponadto, że ważną rolę pełnić będą relacje i zaangażowanie pracowników uczelni, studentów I, II i III stopnia studiów. Niezmiernie ważna rola przypadać będzie także wielkości środków finansowych będących w dyspozycji uczelni oraz efektywności ich wykorzystania. Prof. T. Wawak podkreśla konieczność troski i podjęcia działań mających na celu wzrost jakości pracy społeczności akademickiej. We wstępie Autor ze znawstwem ukazuje historię dziesięciu akademickich szkół zgodnie z Ustawą z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich.
 • Determinanty zachowań konsumentów indywidualnych i cechy rynku suplementów diety w Polsce
  Celem artykułu jest identyfikacja cech rynku suplementów diety w Polsce na podstawie czynników determinujących zachowania konsumentów indywidualnych na tym rynku. Metody: Analiza tematycznego piśmiennictwa – licencjonowane bazy naukowe, raporty oraz analizy opublikowane przez instytucje komercyjne i państwowe. Wyniki z badań: Do czynników wpływających na intensywny rozwój rynku suplementów diety w Polsce należą między innymi czynniki ekonomiczne, społeczno-kulturowe, demograficzne oraz psychologiczne. W odniesieniu do tych czynników zidentyfikowano determinanty zachowań konsumentów indywidualnych, do których przyporządkowano cechy rynku suplementów diety w Polsce. Wnioski: Stosowana powszechnie, intensywnie i wielopłaszczyznowo aktywność (zwłaszcza marketingowa) producentów oraz sprzedawców suplementów diety w Polsce spowodowała dynamiczny rozwój tej branży na rynku. Analiza cech rynku suplementów diety w Polsce dostarcza informacji na temat cech tego rynku w odniesieniu do determinant wpływających na zachowania klientów indywidualnych na tym rynku.
 • Z prasy zagranicznej
  Normalizacja i jej wpływ na handel międzynarodowy. Najnowszy numer dwumiesięcznika "ISO Focus", wydawanego przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), poświęcony został handlowi, a w szczególności roli, jaką normy międzynarodowe odgrywają w jego regulacji i rozwoju. Najważniejsze powody wyboru takiego tematu zostały zaprezentowane w artykule zatytułowanym "Why international standards are so badly needed" (Dlaczego normy międzynarodowe są tak bardzo potrzebne). Autorem tego opracowania jest Sergio Mujica - Sekretarz Generalny ISO.
 • Ocena możliwości zwiększania bezpieczeństwa transportu lotniczego po wprowadzeniu stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych
  Zagrożenie atakiem terrorystycznym na infrastrukturę portu lotniczego oraz samoloty znajdujące się na płaszczyźnie lotniska i w powietrzu stanowi obecnie istotny problem dla specjalistów zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa lotniczego. Działania podejmowane w tym zakresie sprowadzają się głównie do wypracowania procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożeń terrorystycznych lub likwidacji ich skutków. Autor niniejszego artykułu na podstawie badania literatury podjął się dokonania analizy istniejących procedur dotyczących postępowania w przypadku wprowadzenia przez władze państwowe stopni alarmowych zagrożenia terrorystycznego. Zakładanym celem artykułu jest wskazanie wagi stosowania wybranych zasad postępowania zarządzających portami lotniczymi oraz udzielenie odpowiedzi na istotne pytanie: w jakim zakresie wprowadzenie stopni alarmowania o zagrożeniach terrorystycznych ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa transportu lotniczego?
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a jakościowe paradygmaty zarządzania – wyniki badań
  W artykule autor ogólnie przedstawia nadrzędne zasady zarządzania oparte na filozofii TQM i próbuje odpowiedzieć na pytanie, na ile wartości te są widoczne w czasach współczesnych. Pokazane są przykłady realizacji tradycyjnych zasad zarządzania jakością współcześnie, poprzez wsparcie nowoczesnych systemów informatycznych. Główne elementy artykułu koncentrują się wokół problematyki wpływu powszechnych w chwili obecnej w świecie procesów radykalnej restrukturyzacji na kulturę organizacyjną. W artykule przedstawiono wyniki badań w tym zakresie przeprowadzone w wybranym przedsiębiorstwie farmaceutycznym. W założeniu artykuł ma skłaniać do pogłębionych dyskusji w zakresie dalszego rozwoju metod zarządzania, które coraz silniej ingerują w struktury przedsiębiorstw.

 Problemy Jakości - cały wykaz