• Z prasy zagranicznej
  Nowe fakty dotyczące powstania kół jakości (Gery Ellis, Pauline Found, Maneesh Kumar, Jan Harwell. 2019. “New evidence on the origins of quality circles", Total Quality Management & Business Excellence, 30(S1): 129-140). QMOD to międzynarodowa konferencja naukowa, której kolejne edycje organizowane są w rożnych miastach, najczęściej na terenie Europy. W 2018 r. odbyła się ona w stolicy Walii, na terenie Uniwersytetu w Cardiff. Wygłoszonych zostało tutaj niemal 150 referatów dotyczących zarządzania jakością, spośród których 18 zostało wyróżnionych. Opublikowano je w czasopiśmie "Total Quality Management & Business Excellence".
 • Jakość i logistyka na przykładzie firmy ASmet – seminarium dla studentów zarządzania i logistyki
  W dniu 10 grudnia 2019 roku odbyło się seminarium w firmie ASmet w Regułach, podczas którego 30-osobowa grupa studentów kierunków Zarządzanie oraz Logistyka Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, w tym członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością i Wiedzą, miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem firmy, która jest znaną i liczącą się firmą na rynku polskim i międzynarodowym. Studenci mieli możliwość zwiedzenia magazynu wysokiego składowania w Mosznej. Inwestycja wzbudziła u studentów podziw i zainteresowanie ze względu na skalę przedsięwzięcia i jego nowoczesność. Wizyta stanowiła możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami, jakie mogą być wykorzystywane w logistyce. Była okazją do zderzenia wiedzy teoretycznej studentów i praktyką opartą na rozwiązaniach sztucznej inteligencji. Studenci ponadto zapoznali się z firmą w Regułach, gdzie mieli okazję zobaczyć rozwiązania w sferze produkcji i logistyki.
 • Nowy model EFQM
  Podczas Forum EFQM, które odbyło się 23 i 24 października 2019 roku w Helsinkach, zaprezentowana została nowa wersja Modelu Doskonałości. O skomentowanie zmian wprowadzonych w tym Modelu, a także opisanie działań podejmowanych w Polsce w celu promocji Modelu poproszony został dr hab. Arkadiusz Wierzbic, Wiceprezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Piotr Rogala: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu aktywnie zaangażowała się w promocję Modelu Doskonałości EFQM w Polsce. Na czym polega działalność Fundacji w tym zakresie? Arkadiusz Wierzbic: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest Krajową Organizacją Partnerską EFQM. Jesteśmy w szacownym gronie kilkudziesięciu organizacji partnerskich z całego świata, które promują Model EFQM i mają prawo prowadzić szkolenia i oceny firm oraz instytucji publicznych względem kryteriów Modelu.
 • Doskonalenie jako szansa na sukces rynkowy organizacji
  Zmienne otoczenie organizacji zmusza je do poszukiwania sposobów gwarantujących trwanie na rynku i rozwój. Nasilające się procesy walki o klienta oznaczają wzrost troski o poziom jakości oferty rynkowej. Dlatego musi wzrastać jakość zarządzania, która silnie powiązana jest z procesami doskonalenia. Doskonalenie prowadzi do poprawy wartości, wzrostu efektywności i sprawności działania. Obejmować powinno wszystkie obszary i procesy organizacji. Od prawidłowego doboru metod i technik doskonalenia zależą efekty i koszty doskonalenia zarządzania. W warunkach rosnącego znaczenia zasobów niematerialnych w coraz szerszym zakresie w procesie doskonalenia będzie wykorzystywana wiedza oraz technologie ICT. Konieczne zatem jest doskonalenie zarządzania danymi, informacjami i wiedzą. Doskonalenie musi być celem kadry zarządzającej, rośnie zatem rola przywództwa w procesie doskonalenia organizacji. Doskonalenie to ważny obszar badań naukowych i aplikacji praktycznych. Jest to niekończący się proces, wymagający zaangażowania, kompetencji, chęci działania i determinacji. Systemy zarządzania, technologie informacyjne, umiejętne wykorzystywanie zasobów materialnych i niematerialnych wpływają na sukces organizacji prowadzącej działalność w warunkach zmian, ryzyka i niepewności. W artykule wskazano na istotę i znaczenie doskonalenia zarządzania w organizacji. Wskazano na związki, jakie zachodzą pomiędzy doskonałością a doskonaleniem, pokazano miejsce przywództwa w procesie doskonalenia współczesną organizacją.
 • Jakość usług i bezpieczeństwo pacjenta w sektorze opieki zdrowotnej
  Celem niniejszego artykułu jest ukazanie błędów medycznych i niemedycznych na przykładzie analizy działalności szpitali publicznych w województwie lubelskim oraz wskazanie kierunków poprawy jakości w obszarze zarządzania. W opracowaniu zastosowano analizę dostępnych źródeł literaturowych, raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz orzeczeń sądowych zasądzających roszczenia z tytułu błędów medycznych w latach 2012–2016. W treści artykułu przedstawiono kolejno: istotę jakości opieki zdrowotnej i wskazano na czynniki ją kształtujące, omówiono kwestię zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pacjenta, wskazano na znaczenie kultury bezpieczeństwa w placówkach opieki zdrowotnej, przedstawiono wyniki badań – rodzaje błędów i źródła ich powstawania oraz zaprezentowano wnioski. Budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta wewnątrz organizacji, wsparte nowymi rozwiązaniami prawnymi, jest kluczowym aspektem w opiece zdrowotnej. Oprócz tych rozwiązań musi istnieć wewnętrzny system zarządzania jakością, który pozwoli na stałe niwelowanie problemu występowania zdarzeń niepożądanych poprzez ich monitorowanie. Zrozumienie potrzeby tych działań, wspierających budowanie kultury, powinno pojawić się już na etapie kształcenia personelu medycznego i powinno mieć wymiar kompleksowy. Wymaga to także prawidłowej interpretacji przepisów prawnych, ale również wdrożenia w szpitalach wielu nowych rozwiązań organizacyjnych (w tym zarządczych) przy wsparciu już sprawdzonych w przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania. Do takich koncepcji zaliczane jest TQM, choć znane są doświadczenia wielu placówek świadczących usługi zdrowotne w stosowaniu lean healthcare, kaizen, benchmarkingu i innych. Jakość usług zdrowotnych i kultura bezpieczeństwa pacjenta zależna jest od jakości zarządzania, a ta powinna być kształtowana przez zarządzających przy wsparciu zatrudnionego personelu świadomego nowych rozwiązań i projektów, które promują bezpieczną i skuteczną opiekę zdrowotną.

 Problemy Jakości - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment