• Jakościowe determinanty rozwoju cywilizacyjnego
  Celem artykułu jest próba przybliżenia humanistom technicznych aspektów rozwoju cywilizacji, zaś inżynierom i ekonomistom – humanistycznego spojrzenia na technikę i ekonomię. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju nauk, kiedy zgromadzona wiedza przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego człowieka, wspólna synergia ludzi dobrej woli staje się koniecznością w codziennych procesach. Ale, aby ta synergia mogła zaistnieć, musimy jako społeczeństwo zrozumieć punkty widzenia innych ludzi. Artykuł składa się z czterech części, w których są opisane główne determinanty rozwoju cywilizacyjnego. W pierwszej części, dotyczącej ekonomii, autor przypomina, skąd wyszliśmy jako zorganizowane społeczeństwa. W drugim rozdziale, dotyczącym techniki, autor skupia się na sile ludzkiego umysłu i dążeniu do ułatwiania sobie życia. W trzecim rozdziale, dotyczącym religii, autor podkreśla jej ważną rolę w życiu społeczeństw. I wreszcie w czwartym rozdziale jest mowa o sztuce jako ważnym środku komunikacji pozawerbalnej.
 • Rola informacji strategicznej w tworzeniu wartości
  Celem artykułu jest omówienie systemu informacji strategicznej „organizacji przyszłości” koncentrującego się na podejściu procesowym uwzględniającym perspektywę analizy „od zewnątrz do wewnątrz” organizacji, traktowaniu informacji o zasobach organizacji jako informacji o znaczeniu strategicznym, identyfikacji działań kreujących wartość. Stwierdzono, że umiejętność zarządzania informacją strategiczną w organizacji jest kluczowym czynnikiem sukcesu, niezbędnym dla dokonania zmian transformacyjnych, zmian kultury organizacyjnej i innych potrzebnych do funkcjonowania w szybko zmieniającym się otoczeniu. Podkreślono rolę doskonalenia procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie informacji do realizacji celów organizacji, podniesienia satysfakcji z pracy i zaangażowania.
 • Transfer wiedzy jako jeden z procesów zarządzania wiedzą w organizacji funkcjonującej w warunkach GOW
  Podmioty funkcjonujące w warunkach gospodarki opartej na wiedzy powinny zwracać uwagę na czynniki niematerialne, w tym wiedzę. Jest ona obecnie jednym z głównych zasobów organizacji, a jej skuteczne wykorzystanie przynieść może wiele korzyści. Ważne znaczenie dla wykorzystywania, rozwijania i tworzenia nowej wiedzy ma transfer wiedzy w organizacji. Pozwala on na przekazywanie wiedzy do miejsc, w których jest ona niezbędna. Transfer wiedzy nierozerwalnie łączy się z pojęciem dzielenia się wiedzą w organizacji, dzięki któremu pracownicy mogą zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności oraz je poszerzać i rozwijać. Celem artykułu jest wskazanie miejsca wiedzy, zarządzania wiedzą i transferu wiedzy w organizacji oraz przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących dzielenia się wiedzą. Realizacji celu pracy posłużyła analiza literatury z zakresu zarządzania wiedzą oraz wyniki badań dotyczące transferu i dzielenia się wiedzą w organizacjach w województwie lubelskim. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej skupiono się na rozumieniu wiedzy, zarządzaniu wiedzą, gospodarce opartej na wiedzy oraz procesie transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą w organizacji. W części empirycznej przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące możliwości dzielenia się wiedzą i zapewnianego przez organizację wsparcia dla realizacji tego procesu. Wyniki badań wskazują, że w zdecydowanej większości podmiotów tworzone są okazje i możliwości do transferu i dzielenia się wiedzą. Niestety mniej niż połowa badanych deklaruje wykorzystywanie w organizacjach narzędzi i rozwiązań wspomagających proces transferu wiedzy.
 • Sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Organizacyjne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania współczesnej organizacji”
  16 grudnia 2019 roku na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się kolejna, cykliczna konferencja naukowa zorganizowana przez Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą funkcjonujące przy Katedrze Kapitału Intelektualnego i Jakości. Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. Radosław Mącik. Podczas konferencji odbyły się cztery sesje, wygłoszono 15 referatów. W trakcie konferencji zaprezentowano wyniki badań studentów I, II i III stopnia studiów. Referat wprowadzający pt. "Zwinność organizacyjna i jej implikacje" wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (opiekun Koła). Przedstawione zostały także wybrane problemy związane z funkcjonowaniem organizacji zwinnej i turkusowej, jak również zagadnienia dotyczące funkcjonowania konsumenta na rynku. Wskazano ponadto na znaczenie jakości informacji w zarządzaniu organizacją oraz na trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji. W warunkach postępującej digitalizacji rośnie rola mediów społecznościowych, dlatego pokazano wpływ działań marketingowych w social media na decyzje zakupowe konsumentów na przykładzie LPP.

 Problemy Jakości - cały wykaz