• Varia
    Po raz 22. zostały przyznane nagrody i wyróżnienia dla polskich innowatorów. Wśród laureatów konkursu "Polski Produkt Przyszłości" organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja rywalizowały o trzy nagrody główne po 100 tys. oraz wyróżnienia i nagrody specjalne. Uroczysta gala z ogłoszeniem wyników rozpoczęła także obchody 20-lecia PARP. Konkurs ma na celu promowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych produktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć na rynku światowym. Jego organizatorzy na co dzień oferują wsparcie przedsiębiorstwom i jednostkom naukowym, które chcą realizować nowatorskie projekty oraz tworzyć innowacyjne produkty i usługi. - Laureaci Konkursu zmieniają otaczającą nas rzeczywistość i z sukcesem zdobywają światowe rynki
  • Kwantyfikacja kosztów jakości
    Jakość obecnie powinna być postrzegana przez przedsiębiorstwa jako wartość dodana, która może być pomocna między innymi w utrzymaniu stałych i pozyskaniu nowych klientów, a co z tym związane, powiększeniu zysku. Funkcjonowaniu każdej działalności towarzyszą wydatki i koszty, a te, które są przypisane zapewnieniu jakości, mogą być identyfikowane i ewidencjonowane na odpowiednich kontach. Przedsiębiorstwa, które kierują się w swojej działalności ideą zarządzania jakością, mają możliwość wykorzystania specyficznego instrumentu, który może pomóc w identyfikacji silnych i słabych stron działalności w kontekście konieczności ponoszenia kosztów, w tym tzw. kosztów jakości. Identyfikacja oraz kwantyfikacja tego rodzaju kosztów może stanowić istotny potencjał jakościowy przedsiębiorstwa, wskazać kierunek działań doskonalących. Aby otrzymać pełen obraz możliwości tych działań, należy dokonać bardziej szczegółowej analizy i wdrożyć w organizacji tak zwany rachunek kosztów jakości (RKJ). Może się on stać podbudową swoistego systemu identyfikacji, pomiaru oraz przetwarzania informacji o kosztach jakości dla celów zarówno rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. W ramach rachunku kosztów jakości można dokonać identyfikacji poszczególnych kosztów, ich wyceny, ewidencji oraz analizy. Rejestracja na odpowiednich kontach i w odpowiednich przekrojach kosztów związanych z jakością, powstających we wszystkich fazach życia produktu, może posłużyć do przeprowadzania analizy ich kształtowania i raportowania otrzymanych rezultatów. Prowadzenie rachunku kosztów jakości może przyczynić się do wzrostu efektywności działalności przedsiębiorstwa poprzez: wskazanie źródeł powstawania odchyleń od wymagań jakościowych, pomiar ich wartości oraz realizację działań niwelujących te odchylenia
  • Od postawy prozdrowotnej w stoczni jachtowej do ograniczania zagrożeń na stanowisku pracy formierza-laminiarza
    Wśród dziesięciu światowych trendów, które w najbliższym czasie będą najmocniej oddziaływać na przedsiębiorstwa, eksperci wymieniają zaangażowanie firm w stymulowanie i wspieranie prozdrowotnego stylu życia personelu oraz wykorzystanie wizerunku pracowników do budowania marki firmy. W artykule przedstawiono znaczenie stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników stoczni, stanowiących główne składowe kultury bezpieczeństwa organizacji - wpływającej na zwiększanie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Dostosowanie warunków pracy do uwarunkowań fizycznych i psychicznych pracownika sprzyja wysokiej wydajności i jakości pracy, automatycznie służąc dobrostanowi człowieka, czyli poczuciu szczęścia i zadowolenia z życia. Specyfika pracy formierza związana jest z wieloma czynnikami mogącymi zagrażać jego zdrowiu, a nawet życiu. Artykuł analizuje możliwe do zastosowania sposoby eliminacji szkodliwych i uciążliwych czynników występujących podczas typowych czynności naprawczych w poddanej badaniu stoczni jachtowej. Postawa prozdrowotna składową kultury bezpieczeństwa przedsiębiorstwa Aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie się to czynniki, które w istotnym stopniu kształtują stan zdrowia, samopoczucie i poziom zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki. Liczne badania naukowe potwierdzają doświadczenia ekspertów zajmujących się promocją zdrowia w zakładach pracy. W Polsce co piąte średnie i duże przedsiębiorstwo dba o zdrowie swojego personelu w większym zakresie, niż wymaga tego prawo. Większość pracodawców zapewnia pracownikom opiekę medyczną, wspiera aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się personelu
  • Z prasy zagranicznej

 Problemy Jakości - cały wykaz