• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem
  200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka "Koronawirusy". Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Na co przeznaczone zostanie 200 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój? NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty, są to: Diagnostyka - urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa. Leczenie - badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi
  Obiekty budowlane powstają podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych. Uczestnicy tych przedsięwzięć są zainteresowani podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach kompleksowego systemu zarządzania procesem realizacji przedsięwzięcia budowlanego. System zarządzania bezpieczeństwem i ochrony zdrowia jest częścią ogólnego systemu zarządzania przedsięwzięciem, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy oraz zasoby i wymaga analizy zagadnień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w poszczególnych jego obszarach, fazach, etapach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie, oczekiwania społeczne, jak i na możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych przez poszczególnych uczestników procesu w skali całego przedsięwzięcia budowlanego. W artykule zaproponowano model teoretyczny przedsięwzięcia budowanego, który może posłużyć do rozpoznania stanu bioz. W modelu wyróżniono części, czynności i obszary zgodnie z logicznym przebiegiem procesu, które przyporządkowano poszczególnym etapom realizacji przedsięwzięcia. Do rozpoznania czynników mających wpływ na bioz opracowano narzędzie badawcze – RADAR BIOZ.
 • O nieustannym poszukiwaniu doskonałości – rzecz o Polskiej Nagrodzie Jakości
  Otaczający nas świat charakteryzuje nieustająca zmienność, choć wolimy się przyzwyczajać do powtarzalności i stałości, czego przykładem mogą być daty i wydarzenia, to w pędzie ciągłych zmian należy zważyć na rzeczy ważne i ważniejsze, i wiedzieć, które są które. Do takich rzeczy ważnych zapewne należy Polska Nagroda Jakości. Od ostatniej, jubileuszowej XXV edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości minęło już trochę czasu, niemniej jednak chciałbym przekazać Państwu kilka słów o tym szczególnym wydarzeniu - nie tylko ze względu na jubileusz, ale również dlatego, że odbywa się w trakcie trwania obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.
 • Z prasy zagranicznej
  Narzędzia i techniki zarządzania jakością dla przemysłu 4.0 (Isa Saifuddin, Hamid Syaiful Rizal. 2020. “A Study of Quality Tools and Techniques in the Context of Industrial Revolution 4.0 in Malaysia. What’s New?" Quality - Access to Success 21(174): 88-96) Przemysł 4.0 to pojęcie oznaczające zintegrowane wykorzystywanie maszyn i urządzeń, systemów czujników, a także specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Dzięki takiemu połączeniu organizacje stają się inteligentne, elastyczne i dynamiczne. Przekłada się to wprost na podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonej przez nie działalności.
 • Uwarunkowania funkcjonowania i doskonalenia organizacji zorientowanej na jakość w nowej gospodarce
  Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury.

 Problemy Jakości - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment