• Komponenty rewolucji przemysłowej 4.0
  XXI wiek przynosi wiele zmian w całej gospodarce globalnej, we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, społeczeństw i ludzi. Czwarta rewolucja przemysłowa generuje zmiany spowodowane cyfrową transformacją przemysłu, u podstaw której znajdują się inteligentne maszyny i wszechobecna cyfryzacja. Przemysł 4.0 to unifikacja rzeczywistego świata maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnych. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i komponenty czwartej rewolucji przemysłowej, pokazanie wzrostu zainteresowania rozwiązaniami podejmowanymi w Przemyśle 4.0 w świetle publikacji zamieszczonych w bazach WoS i Google Scholar oraz wskazanie na konsekwencje Rewolucji 4.0 i na dylematy z nią związane. Ważnym celem jest także wskazanie na charakterystyczne cechy Cywilizacji 5.0 w superinteligentnym Społeczeństwie 5.0. Metodą badawczą jest analiza dostępnej literatury, badania własne oraz wnioskowanie. Z przeprowadzonych badań i analiz wynikają następujące wnioski: umiejętność zarządzania zmianami w ramach Przemysłu 4.0 staje się zasadniczą kompetencją opartą na wiedzy, jakość urządzeń wykorzystywanych w ramach procesów cyfryzacji musi systematycznie wzrastać, organizacje muszą rozwiązywać problemy natury technicznej, ekonomicznej, społecznej, kulturowej i etycznej, które będą narastać w miarę rozwoju Cywilizacji 4.0 i tworzenia się Cywilizacji 5.0.
 • Konektywizm w ujęciu teoretycznym i praktycznym – wyniki badań własnych
  Z uwagi na dynamiczne zmiany zachodzące w obszarze technologii komputerowych i Internetu, a co za tym idzie w procesie uczenia się, dokonano próby poznania wiedzy i opinii studentów na temat konektywnego uczenia się oraz wykorzystania go w procesie edukacji, co stanowi cel artykułu. Artykuł opiera się na przeglądzie literatury z zakresu teorii procesu uczenia się oraz prezentuje wyniki badania przeprowadzanego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety wśród 338 studentów I stopnia Ekonomii, Logistyki, Zarządzania i Analityki Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego UMCS.
 • Budowanie marki jakości w procesie wdrażania TPM (Total Productive Maintenance) – krok pierwszy
  Budowanie marki osobistej to popularny ostatnio temat. Mówi się, że czas zainwestowany w rozwój osobisty i kreowanie swojego autorytetu przynosi wymierne korzyści. Dla TPM-u ważne jest, aby działy jakości były przykładem silnej marki osobistej, aby były wpływowym uczestnikiem życia fabrycznego, poprzez ścisłą współpracę z działem produkcji, utrzymania ruchu i innymi działami wspierającymi. W poprzednim artykule przedstawiłam rolę działu jakości w budowaniu solidnych fundamentów TPM. Fundamentów, które umożliwiają zbieranie i analizowanie danych jakościowych z procesów produkcyjnych, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów, propagowanie tej wiedzy w organizacji oraz realne zaangażowanie i uwolnienie się z silosowego sposobu myślenia. Tym razem skupię się na zaangażowaniu „jakościowców” w pierwszy krok wdrażania TPM. Krok pierwszy to bardzo ważny etap, a od jego przebiegu w dużej mierze zależy sukces wdrożenia TPM. Dlaczego? Ponieważ angażuje wszystkich pracowników – produkcyjnych i nieprodukcyjnych, otwiera oczy na to, co do tej pory było niezauważone, no i oczywiście jest etapem, w którym dział jakości może się wykazać. W jaki sposób? Oto cztery główne aktywności działu jakości. 1. Budowanie katalogu usterek Kiedy pytam operatorów, w jaki sposób rejestrują usterki i nieprawidłowości, często słyszę następującą odpowiedź: „Każdą awarię i postój maszyny rejestrujemy w naszym systemie komputerowym”. Ale awaria to nie usterka. Do usterek dochodzi wcześniej, często znacznie wcześniej. Usterka to taka nieprawidłowość, kiedy maszyna pracuje, ale w nieodpowiedni sposób. Usterki to wibracje, świszczenie, trzaski, drgania, nietypowe hałasy, ale także rysy, rdza, nadmiar smaru, odklejające się oznakowania i wiele, wiele innych.
 • Zielone zarządzanie procesami biznesowymi
 • Sprawozdanie z seminarium on-line „Zarządzanie jakością”
  9 czerwca 2020 roku odbyło się seminarium on-line „Zarządzanie jakością”, które zorganizowane zostało przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrę Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Polskie Forum ISO 9000 oraz miesięcznik „Problemy Jakości”. Seminarium składało się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowiła dyskusja panelowa, a w ramach drugiej wygłoszone zostały cztery referaty naukowe.

Problemy Jakości - cały wykaz