• Odporność – ważna faza w doskonaleniu organizacji na przykładzie podmiotów opieki zdrowotnej
  Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ogólnej idei odporności organizacyjnej oraz propozycji jej ulokowania w fazach doskonalenia organizacji. Opisane zjawisko odniesiono do przykładu organizacji opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz syntezy i wnioskowania logicznego. W pierwszej części artykułu autorka opisuje istotę odporności, podaje jej definicje i wyjaśnia jej znaczenie w świetle zjawiska doskonalenia organizacji. Druga część artykułu dotyczy odporności opieki zdrowotnej z punktu widzenia odporności systemu opieki zdrowotnej i samej organizacji. Autorka prezentuje i wyjaśnia fazy doskonałości organizacji opieki zdrowotnej, od „Doskonałości 1.0” do „Doskonałości 6.0”.
 • Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku jako przykład odpornej organizacji opieki zdrowotnej w dobie COVID-19
  Celem niniejszej pracy jest opisanie przypadku funkcjonowania WOMP w okresie pandemii COVID-19 pod kątem jego przygotowania i reagowania na związane z tym zagrożenia, pozwalających na dalszą, sprawną aktywność. W pierwszej części artykułu autorzy wykorzystali analizę i krytykę piśmiennictwa naukowego. Na tej podstawie dokonano krótkiego wyjaśnienia zjawiska rezyliencji w odniesieniu do placówek opieki zdrowotnej. W kolejnej części – wykorzystano metodę studium przypadku. Posłużono się także metodą syntezy oraz wnioskowania logicznego. Autorzy zaprezentowali wyniki samooceny przeprowadzonej w WOMP pod kątem realizacji strategii odporności. Dodatkowo opisano wybrane przykłady działań wspierających odporność w obszarze szkoleń oraz usług orzecznictwa.
 • Raportowanie obrotu produktami leczniczymi w doskonaleniu przepływu informacji o stanach magazynowych aptek
  Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.
 • Z prasy zagranicznej
  Pomiar i doskonalenie jakości życia studentów (Elizabeta Mitreva, Kristian Risteski & Bardhyl Tushi. 2020. “Model for Improving the Quality of Student Life in the Republic of North Macedonia”. Quality – Access to Success 21(177): 86–91)
 • TPM (Total Productive Maintenance) – krok drugi. Siła standaryzacji i wizualizacji
  Był rok 1868, kiedy to inżynier John Peake Knight uruchomił pierwszą sygnalizację świetlną. Za pomocą czerwonego i zielonego światła regulował ruch na skrzyżowaniu ulic Bridge Street i Great George Street w Londynie, niedaleko Pałacu Westminsterskiego. I choć owa sygnalizacja przetrwała tylko miesiąc – do czasu wybuchu gazu, którym była zasilana, stała się podwaliną systemu stosowanego obecnie na całym świecie. Podobną funkcję pełnią znaki drogowe i prędkościomierze w naszych samochodach. To nic innego jak wizualizacja ułatwiająca nam stosowanie się do ustalonych reguł. Ta sama koncepcja może i powinna być stosowana w przemyśle. W artykule z poprzedniego miesiąca wspomniałam, że standardy czyszczenia i inspekcji mają na celu nauczenie i utrwalenie w pracownikach rutyny czyszczenia maszyn. A ponieważ „czyszczenie jest inspekcją”, przy okazji mogą oni skontrolować ciśnienia na manometrach, poziom oleju w zbiornikach, naciągi pasów napędowych, temperaturę, stan płynów chłodniczych i wiele, wiele innych. Żeby jednak to zrobić, muszą wiedzieć, jakie są normy i właściwe ustawienia. I to jest przestrzeń dla wizualizacji. Przykłady wizualizacji W artykule przedstawiam kilka przykładów wizualizacji z różnych branż i zakresów obsługi maszyn. I choć temat z pozoru wydaje się prosty, istnieją aspekty, które wymagają większej uwagi.

Problemy Jakości - cały wykaz