• TPM (Total Productive Maintenance) – krok trzeci. Wpływ smarowania i regulacji maszyn na jakość produktu
  Kto z nas nie lubi wycieczek rowerowych wśród łąk i lasów? To urocza forma spędzania czasu, do czasu… Wyobraź sobie, Drogi Czytelniku, że w połowie zaplanowanej trasy łańcuch się zatrze, przerzutki przestaną działać, a Ty utknąłeś w środku lasu podczas burzy z piorunami. I możesz się wściekać na los, ale… Czy oby na pewno masz właściwie ustawione przerzutki? Czy wiesz, jak nimi prawidłowo operować w trakcie jazdy? Czy nie zapomniałeś o nasmarowaniu łańcucha? Nasmarowany i wyregulowany sprzęt ma olbrzymie znaczenie dla komfortu jazdy. To samo dotyczy maszyn produkcyjnych. Doświadczenie pokazuje, że odpowiednie ustawienie parametrów urządzenia jest jednym z kluczowych aspektów wpływających na jakość produktu, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych etapów podczas uruchomienia produkcji. Oto przykład. Regulacje a oczekiwania klienta Przenieśmy się do fabryki sektora FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods – towary szybko rotujące) produkującej wyroby spożywcze pakowane w kolorową folię. Zaglądamy tam w momencie, kiedy odbywa się przezbrojenie asortymentowe.
 • Jakość 4.0 – przegląd literatury
  Andrea Chiarini. 2020. “Industry 4.0, quality management and TQM world. A systematic literature review and a proposed agenda for further research”.
 • Modelowanie ukierunkowane na poprawę jakości obuwia
  W pracy przedstawiono wybrane właściwości fizyczne poliamidowych i poliestrowych dzianin, wykorzystywanych do konstrukcji cholewek obuwniczych. Celem pracy była analiza jakościowa współzależności właściwości higienicznych takich, jak: przepuszczalność i absorpcja pary wodnej oraz sorpcja i desorpcja wody badanych materiałów. Główny punkt ciężkości artykułu osadzono na właściwościach związanych z chłonięciem wody oraz tempem jej oddawania w określonych warunkach suszenia bez wspomagania zewnętrznego przy udziale źródła energii cieplnej. Zdolność oddawania wody przez poszczególne materiały zmierzono za pomocą tangensów kątów nachylenia krzywych desorpcji na poszczególnych odcinkach ograniczonych reżimami czasowymi.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży odzieżowej – perspektywa polskiego konsumenta
  Przesunięcie produkcji do krajów dotkniętych ubóstwem towarzyszy podejściu kładącemu nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów modowych konsumentom oraz systemowi wytwarzania opartemu na popycie w przemyśle odzieżowym. W artykule zwrócono uwagę na: świadomość, postawy, zachowania etyczne oraz sposób postrzegania jakości produktów „fast fashion” w perspektywie społecznej odpowiedzialności. Na podstawie metody CAWI i PAPI przeprowadzono badanie polskich konsumentów deklarujących zachowania nabywcze związane z „fast fashion”. Badania wykazały, że działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w branży odzieżowej są istotne dla klientów, jednak cena jest najważniejszym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Ocena świadomości konsumentów w zakresie CSR może posłużyć do ukierunkowania przyszłych działań edukacyjnych w tym obszarze, zwłaszcza w dobie przyspieszonej konsumpcji i celów zrównoważonego rozwoju.
 • Związki zarządzania zasobami ludzkimi z modelami pomiaru kapitału intelektualnego
  Celem artykułu było określenie związków między zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL) i kapitałem intelektualnym (KI) organizacji. W osiągnięciu celu posłużono się metodami badawczymi, tj.: analizy i konstrukcji logicznej oraz analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuł składa się z wprowadzenia, części teoretyczno-badawczej, podsumowania oraz bibliografii. Cześć teoretyczno-badawcza zawiera opis zagadnień: funkcja personalna, KI, wybrane modele pomiaru KI oraz wskaźniki pomiaru kapitału ludzkiego. Stwierdzono, że istnieją bezpośrednie i pośrednie związki między ZZL a modelami pomiaru KI w zakresie: cech kapitału ludzkiego, elementów ZZL na poziomie operacyjnym. Wskaźniki modeli pomiaru KI mogą być wykorzystane w ocenie realizacji funkcji personalnej w ujęciu zarządzania zasobami ludzkimi.

Problemy Jakości - cały wykaz