• Sprawozdanie z XIX Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie
  XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych zajmujących się problematyką jakości odbyła się 25 września 2020 roku na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą prowadzące działalność na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Konferencja została zorganizowana w systemie zdalnym.
 • System Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) – skuteczne narzędzie zarządcze na czas pandemii i nie tylko
  Podejście do systemowych rozwiązań dotyczących zarządzania jakością, implementowanych w organizacjach w dobie pandemii, skłania do refleksji dotyczącej ciągłości działania. Dotyczy to np. terminowości dostaw i ich kompletności, co rzutuje bezpośrednio na jakość współpracy w łańcuchu dostaw, a w konsekwencji na końcowe zadowolenie klientów. Zarządzanie ciągłością działania jest nierozerwalnie związane z zarządzaniem zagrożeniami i szansami, w czym najistotniejsze jest trafne i kompletne ich identyfikowanie, określenie rodzajów ryzyk, szacowanie prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz wielkości skutków ich zmaterializowania. W Systemie Zarządzania Ciągłością Działania (BCM), poza określeniem wyrobów, usług i procesów, które wyznaczają przetrwanie organizacji, oraz przeprowadzeniem szacowania ryzyka, identyfikuje się to, co jest organizacji niezbędne, aby mogła kontynuować realizację swoich zobowiązań w przypadku materializacji ryzyka.
 • Zachowania wzmacniające zaufanie pomiędzy menedżerami i pracownikami odpowiedzialnymi za ciągłe doskonalenie
 • Wskaźniki jakości działalności grup zakupowych na przykładzie KOMANDOR
  Celem artykułu jest próba ustalenia zestawu wskaźników oceny jakości funkcjonowania grupy zakupowej z perspektywy producenta. Zadanie jest istotne z uwagi na współczesne dążenie przedsiębiorstw do poszukiwania sposobów optymalizujących ich działalność, czego przejawem jest poszukiwanie różnych form współdziałania. Artykuł pozwoli zatem wyjaśnić, czy jakość można przyrównać do efektywności takiej kooperacji. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe związane z jego tematem, które uzupełniono badaniami empirycznymi w wybranym przedsiębiorstwie. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, analizę porównawczą i wywiad swobodny.
 • Zanim wdrożysz 5S, czyli 10 stopni do piekła – część 1
  Wdrażanie narzędzi Lean Management wpisało się na dobre w środowisko przedsiębiorstw produkcyjnych, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Generalnie zasady wdrażania narzędzi takich jak „5S”1 są proste i na ogół znane w środowisku managerów. Niestety w praktyce pomija się najistotniejszy element implementacji narzędzi szczupłego wytwarzania, tym „elementem” są… LUDZIE! W niniejszym materiale opisuję dziesięć największych pułapek, które mogą być rozstawione na krętej drodze wdrażania Lean Manufacturing. Poruszone tematy dotyczą, między innymi: przywództwa, drogi tworzenia standardów, komunikacji i relacji przełożony – podwładny. Z racji tego, iż jestem praktykiem, problematykę opisuję na konkretnych przykładach, zaobserwowanych podczas wdrażania narzędzia 5S w jednej z polskich kuźni. Każdy z 10 punktów przedstawia drogę od popełnienia błędu, do zrozumienia istoty zagadnienia i wyciągnięcia wniosków. W czasopismach branżowych czy na blogach tematycznych można napotkać mnóstwo poradników mówiących o etapach i ogólnych zasadach wdrażania poszczególnych kroków „S”. W tym poradniku nie znajdziecie Państwo niczego na temat kolejnych etapów prac czy ogólnie znanych prawideł, ponieważ starałem się ująć trudności w budowaniu nowego sposobu myślenia, a nie jedynie narzędziowego „zaliczania” kolejnych kroków „Pięć S”. W artykule postaram się przybliżyć Wam, Szanowni Czytelnicy, drogę, jaką przeszliśmy w naszych głowach, aby zrozumieć, co tak naprawdę oznacza „stać się Lean”.
 • Kultura bezpieczeństwa żywności w świetle standardów uznanych przez GFSI
  Znaczenie kultury bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym od lat systematycznie rośnie, ale nie bez trudności. Problemem badawczym podjętym przez autorów jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu zagadnienie to jest obecne w normach i standardach rekomendowanych przez Global Food Safety Initiative (GFSI). Celem artykułu jest przedstawienie ogólnej istoty kultury bezpieczeństwa żywności oraz ukazanie jej związku z wymogami wskazanych norm i standardów. Zastosowano następujące metody badawcze: analiza literatury, analiza danych wtórnych, synteza i wnioskowanie. W artykule zdefiniowano pojęcie kultury bezpieczeństwa żywności z perspektywy kultury organizacyjnej i narodowej. Autorzy pracy przeanalizowali wszystkie standardy i normy pod kątem wymagań kultury bezpieczeństwa żywności. Poruszono również problem oceny kultury bezpieczeństwa żywności.

Problemy Jakości - cały wykaz