• Korzyści i bariery współpracy środowiskowej z dostawcami – przykład sektora dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce
  Celem artykułu jest identyfikacja korzyści i barier współpracy środowiskowej z dostawcami w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej Polsce. Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest przegląd literatury oraz badanie ankietowe przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CATI wśród firm dystrybuujących żywność ekologiczną w Polsce. Na początku przedstawiona jest współpraca środowiskowa z dostawcami. Następnie scharakteryzowano łańcuch dostaw żywności ekologicznej. Dalej opisano przeprowadzone badania. Potem zaprezentowano wyniki badań. Na końcu przedstawiono wnioski i rekomendacje dla przyszłych badań. Uzyskane wyniki dotyczą rozpoznanych korzyści i barier współpracy środowiskowej z dostawcami w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej Polsce. Główne ograniczenie opisanych badań stanowi przeprowadzenie ich tylko w sektorze dystrybucji ekologicznej żywności w Polsce. Główną praktyczną konsekwencją przeprowadzonych badań jest to, że prowadzenie działań środowiskowych we współpracy z dostawcami może poprawić wizerunek przedsiębiorstwa. Wartość niniejszego opracowania polega na przeprowadzeniu go w sektorze dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce.
 • Identyfikacja i wdrażanie KPI1
  Celem badania jest ustalenie, czy KPIs (kluczowe wskaźniki efektywności) są opisane zgodnie z metodą SMART (specyficzne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie). Projekt badania/metodyka/podejście: Badanie polegało na analizie baz danych. Przeszukano bazy danych dziewięciu czasopism z ponad 18 000 artykułów związanych z jakością pod kątem występowania terminu „KPI”. Wyniki zostały następnie przeszukane pod względem list z KPI. Te kluczowe wskaźniki efektywności zostały skopiowane do narzędzia internetowego, które zidentyfikowało liczbę wystąpień każdego słowa na listach. Wyniki/wnioski: Najczęstszymi słowami były słowa niezwiązane z KPI, takie jak np. „z” i „i”. Spośród słów związanych z KPI najczęstszymi były: „%”, „procent”, „liczba” i „na”. Te słowa kwantyfikacji odnoszą się do mierzalnego aspektu akronimu SMART. Występowanie tych i innych słów wspiera hipotezę, że KPIs opisane są zgodnie z metodą SMART. Zastosowanie akronimu SMART stanowi właściwą metodę wspomagania organizacji w tworzeniu KPIs. Znaczna część literatury traktująca o kluczowych wskaźnikach efektywności ma charakter „jak to zrobić”; w tym artykule posunięto się o krok dalej i zidentyfikowano najczęściej używane słowa do opisu wskaźników SMART KPI.
 • Jakość oprogramowania w zwinnym podejściu do zarządzania projektami informatycznymi
  Celem artykułu jest ocena, czy wykorzystanie podejścia zwinnego Scrum w organizacji podnosi jakość wytwarzanego oprogramowania oraz próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak nowelizacja Przewodnika po Scrumie (Scrum Guide) z listopada 2020 roku wpłynęła na proces wytwarzania oprogramowania. Przyjętą metodyką badawczą jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania własne autora. Wnioskiem z przeprowadzonych badań jest fakt, że zastosowanie podejścia zwinnego Scrum pozytywnie wpływa na jakość wytwarzanego oprogramowania. Postępowanie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku oraz podnoszenie kompetencji w zespołach wytwórczych powoduje, że wzrasta świadomość dotycząca wytwarzanych produktów, co ma bezpośredni wpływ na jakość. Do ograniczeń w prowadzonych badaniach zaliczyć można stosunkowo niewielką liczbę przeprowadzonych wywiadów. Liczba ta wynika z trudności w uzyskaniu obecnie rzetelnych danych, ale zdaniem autora badania takie są znacznie bardziej wiarygodne i niosą większą wartość poznawczą aniżeli badania ilościowe. Uzyskane wyniki niewątpliwie przyczynią się do poprawy obszarów w organizacji i ciągłego ich doskonalenia, a organizacjom zamierzającym dokonać transformacji z podejścia klasycznego do zwinnego – uniknąć powielania potencjalnych błędów. Dotychczas w literaturze przedmiotu brak jest badań skupiających się na porównaniu bieżącej wersji Przewodnika po Scrumie z jego poprzednią wersją i wpływu tychże różnic na funkcjonowanie organizacji.
 • Pozytywne doświadczenia zakupowe w kreowaniu lojalności nabywczej
  Doświadczenie zakupowe to rodzaj mentalnej podróży, pozostawiającej niematerialne wrażenia, w postaci wiedzy i śladu emocjonalnego, będące kluczowym elementem w zrozumieniu zachowań konsumentów, jak również istotnych zmian zachodzących we współczesnym marketingu. Celem głównym badań było ukazanie wpływu pozytywnych doświadczeń zakupowych na kształtowanie satysfakcji i lojalności nabywczej oraz sposobów budowania pozytywnych, angażujących nabywcę doświadczeń. Cel pośredni objął systematyzację aparatu terminologicznego dotyczącego wzajemnych zależności pomiędzy pojęciami: doświadczenie zakupowe, satysfakcja i jakość postrzegana przez klienta. W publikacji zastosowano metodę analizy krytycznej literatury przedmiotu oraz metodę syntezy. Autorka odniosła się również do wniosków z badań własnych, przeprowadzonych w ramach dysertacji doktorskiej. Zaprezentowane w artykule wnioski posłużyć mogą firmom produkcyjnym i/lub usługowym, priorytetowo traktującym budowanie i umacnianie relacji między nabywcami a przedsiębiorstwem.

Problemy Jakości - cały wykaz