• Dekompozycja modułu uczuciowego jakości życia – trzecia i czwarta składowa „empatia” i „współczucie”
    Celem artykułu jest rozpoznanie dwóch pokrewnych uczuć empatii i współczucia jako kolejnych (trzeciej i czwartej) składowych modułu uczuciowego jakości życia. Te dwa pojęcia w praktyce komunikacji międzyludzkiej są często uznawane za synonimy, co – jak zostanie w tej pracy udowodnione – nie jest uzasadnione. W tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest empatia i czym się różni od współczucia? (to uczucia czy emocje); drugie – jakie są uczucia pokrewne empatii i współczuciu? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są ich emocjonalne zasłony? („usypiacze” empatii i współczucia) i czwarte – dlaczego mamy być empatyczni i współczujący? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do trzech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8 /2021 „Problemy Jakości”), w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano dwa pierwsze komponenty tego modułu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule zastosowano, z pewną konieczną modyfikacją pytań badawczych, strukturę analizy przyjętą w publikacjach, odnoszących się do nadziei i wdzięczności. Zapewnia to niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie empatii i współczucia oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej obu kategorii.
  • Motywy wyboru kierunku studiów towaroznawstwo przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
    Identyfikacja motywów wyboru kierunku studiów „towaroznawstwo” przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badanie empiryczne, którego wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, wykonano z wykorzystaniem analizy tekstów źródłowych, która jest techniką typową dla analiz jakościowych.
  • Standaryzacja działań jako metoda doskonalenia na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
    Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji standaryzacji działań jako metody doskonalenia na przykładzie procesu produkcji wanien i brodzików akrylowych. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę literatury przedmiotu, metodę studium przypadku, metodę obserwacji oraz analizę danych wtórnych, metodę pracy koncepcyjnej i wnioskowania logicznego.

Problemy Jakości - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment