• Dekompozycja modułu uczuciowego jakości życia – piąta składowa „cierpliwość”
  Celem artykułu jest rozpoznanie cierpliwości jako kolejnej, piątej już składowej modułu uczuciowego jakości życia. I w tym artykule będą formułowane odpowiedzi na cztery następujące ważne pytania: pierwsze – co to jest cierpliwość? (to uczucie czy emocja; siła czy słabość); drugie – jakie są uczucia pokrewne cierpliwości? (wzajemnie wspierające się energie); trzecie – jakie są emocjonalne zasłony cierpliwości? (jej najważniejsze „usypiacze”) i czwarte – dlaczego powinniśmy być cierpliwi? (rozpoznawanie naszego człowieczeństwa). Artykuł ten w swej treści i formie nawiązuje więc do czterech poprzednich publikacji (nr 3, 6, 7-8, 11-12/2021 „Problemy Jakości”), w których podjęto próbę zdefiniowania modułu uczuciowego oraz rozpoznano cztery pierwsze komponenty tego modułu. W artykule zastosowano strukturę analizy przyjętą w publikacjach, odnoszących się do nadziei i wdzięczności, oraz – po pewnej koniecznej modyfikacji – w publikacji, traktującej o istocie i różnicach między empatią i współczuciem. Ten celowy zabieg zapewnia niezbędną spójność podejścia do analizy pojęć rozważanych w ramach tego cyklu oraz daje możliwość porównywania poszczególnych elementów tej struktury. Rozpoznanie cierpliwości, według wspomnianych wyżej czterech problemów (pytań), oparto na przeglądzie literatury i analizie semantycznej oraz logicznej tej kategorii.
 • Ocena konsumencka usług telefonii komórkowej w Polsce – perspektywa konsumenta
  Przedstawienie oceny jakości usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Badanie przeprowadzono na próbie N=169 za pomocą kwestionariusza ankiety. W realizacji celu badania wykorzystano metody: analizy piśmiennictwa, analizy i konstrukcji logicznej oraz statystyczne.
 • Określenie możliwości wykorzystania modelu Kano w ocenie zdalnych procesów certyfikacji
  W artykule przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było określenie możliwości wykorzystania modelu Kano w ocenie zdalnych procesów certyfikacji prowadzonych przez jednostki certyfikujące. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Przeprowadzone zostały wywiady z przedstawicielami różnych stron zainteresowanych wynikami procesów certyfikacji, w tym z przedstawicielem jednostki certyfikującej odpowiedzialnym za zarządzanie procesami certyfikacji, audytorami prowadzącymi zdalną certyfikację oraz przedstawicielami organizacji, które poddane zostały procesowi oceny zgodności. Do badań wybrano działalność związaną z certyfikacją produktów rolnictwa ekologicznego. Badania przeprowadzono w 2021 roku w formie wywiadów bezpośrednich.
 • Certyfikacja wyrobów skuteczną metodą oceny jakości sprzedawanych produktów
  Certyfikacja wyrobów w zależności od wymagań krajowych przepisów branżowych, europejskich i międzynarodowych norm może być prowadzona zarówno w trybie dobrowolnym, jak i obligatoryjnym. Pozytywny wynik certyfikacji gwarantuje, że produkt spełnia określone wymagania i może być wprowadzony do sprzedaży. Co jednak w przypadku, gdy na szczeblu europejskim i krajowym nie ma opracowanych rozporządzeń, dyrektyw czy norm umożliwiających ocenę właściwości produktu?

Problemy Jakości - cały wykaz