Problemy Jakości 2022/03

 • Ocena produktów w cyklu życia na tle kwalitologicznej działalności Profesora Romualda Kolmana. Tekst w 100-lecie urodzin Profesora
  Głównym celem artykułu jest wskazanie inspirującej roli Profesora Romualda Kolmana w rozwoju prac naukowych i aplikacyjnych skupionych na zagadnieniach oceny produktów, w szczególności w obszarze tematycznym uwzględniającym ich cykl życia. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Wspomniane wyżej rozważania mają swoje źródło w zauważanych w otoczeniu, nie tylko w odniesieniu do obiektów technicznych, przemianach jakościowych, które to przemiany winny być analizowane i oceniane w całym cyklu życia produktów.
 • Lean Management a jakość zarządzania w uczelni – szanse i zagrożenia
  Celem artykułu jest prezentacja przesłanek i rekomendacji wdrożenia LM w szkole wyższej – na rzecz podniesienia efektywności i jakości zarządzania. Na tle przeglądu literaturowego Autorka proponuje rozwiązania (narzędzia) LM, których zastosowanie w różnych obszarach funkcjonalnych uczelni może przynieść korzystne zmiany w postaci usprawnienia działań, oszczędności czasu, a także racjonalizacji i większej efektywności realizowanych procesów. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Cel badań zrealizowano na podstawie przeglądu najnowszej światowej literatury. Artykuł stanowi również studium przypadku z propozycją implementacji LM w wybranej szkole wyższej.
 • Ocena świadomości wpływu pracowników branży motoryzacyjnej na kształtowanie jakości wyrobu
  Celem artykułu jest analiza wymagań w zakresie świadomości wpływu pracowników na jakość wyrobu motoryzacyjnego zgodnie z wymaganiami normy IATF16949:2016 oraz prezentacja i weryfikacja narzędzia służącego do sprawdzania poziomu tej świadomości. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Stworzone przez autora artykułu narzędzie do badania poziomu świadomości wpływu pracowników na kształtowanie jakości wyrobu zostało zweryfikowane w badaniu ankietowym. Badaniem pilotażowym objęto pracowników, którzy w okresie przeprowadzania badania przebywali w przedsiębiorstwie i dobrowolnie wyrazili chęć do wzięcia udziału w badaniu.
 • Transparentność zarządzania – system zapobiegania korupcji
  Ważnym tematem w życiu publicznym, któremu media poświęcają coraz więcej uwagi, jest korupcja. W społeczeństwie, które uznaje, iż korupcja jest po prostu częścią rzeczywistości, w jakiej ludzie żyją, rodzi się brak wiary w skuteczne instrumenty i metody walki z tym zjawiskiem. Poniższy artykuł ma na celu ukazanie, że funkcjonowanie pewnych struktur i mechanizmów czyni walkę z korupcją możliwą. Napędem w tej walce jest przede wszystkim prawidłowo funkcjonujący system prawny, jak również wewnętrzne regulacje wspomagające sposób postępowania ze zjawiskiem korupcji wewnątrz organizacji.

Problemy Jakości - cały wykaz