Problemy Jakości 2022/05

 • Korzyści i bariery wdrażania jakości 4.0 w polskich przedsiębiorstwach – badania wstępne
  Wraz z rozpowszechnianiem koncepcji Przemysłu 4.0 coraz lepiej widoczne jest niedostosowanie tradycyjnych metod i narzędzi zarządzania jakością. Celem prezentowanych w artykule badań wstępnych była identyfikacja postrzeganego poziomu gotowości do wprowadzania koncepcji jakości 4.0, a także korzyści oraz barier, z którymi przedsiębiorstwa spodziewają się spotkać w wyniku realizacji projektów zmian. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: Artykuł został oparty na przeglądzie literatury. W badaniach posłużono się udostępnionym w internecie kwestionariuszem ankiety skierowanym do przedstawicieli polskich przedsiębiorstw (CAWI).
 • Kompetencje cyfrowe i ich wpływ na jakość 4.0
  Dokonanie przeglądu i charakterystyki kompetencji cyfrowych wymaganych w warunkach Przemysłu 4.0 oraz wskazanie tych kompetencji, które będą poszukiwane, by wprowadzić i rozwijać zarządzanie jakością 4.0. Wskazanie na proces dyfuzji kompetencji I4.0 oraz Q4.0. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd i analizę krytyczną literatury przedmiotu, metodę pracy koncepcyjnej, metodę analizy, metodę analizy danych wtórnych, syntezy oraz wnioskowania logicznego.
 • Rola audytów wewnętrznych w doskonaleniu jakości i bezpieczeństwa żywności na przykładzie wybranego zakładu z sektora owocowo-warzywnego
  Celem artykułu jest ocena skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonujących w wybranym zakładzie z sektora owocowo-warzywnego na podstawie wyników z audytów wewnętrznych. 
 • Relacja z XV konferencji naukowej „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską
  „Panele dyskusyjne z udziałem ekspertów i doświadczonych praktyków umożliwiły uczestnikom konferencji wymianę poglądów, opinii i doświadczeń w zakresie utrzymywania systemów zarządzania wykorzystywanych do realizacji wyrobów i usług zarówno w sektorze cywilnym, jak i związanym z bezpieczeństwem i obronnością, w zależności od uwarunkowań rynkowych, biznesowych, prawnych, zagrożeń i ryzyk, zarządzania konfiguracją, niezawodnością, wymagań interesariuszy oraz bezpieczeństwa łańcuchów dostaw.

Problemy Jakości - cały wykaz