• Zadania najwyższego kierownictwa wynikające z funkcjonowania systemu zarządzania jakością a problem zaangażowania
  Celem artykułu jest identyfikacja tych zadań, jakie mogą realizować osoby zarządzające, aby utrzymywać zaangażowanie pracowników. Podstawową metodą był przegląd literatury. Został on przeprowadzony zgodnie z metodologią badawczą zaproponowaną przez J. W. Creswella. W procesie analizy wniosków z badań przyjęto koncepcję przyczynowo-skutkową. Kierownictwo powinno: zabiegać o jak najwyższy poziom innych wartości organizacyjnych, które sprzyjają zaangażowaniu (w tym głównie o zaufanie i sprawiedliwość), wyznaczać ambitne (przekraczające nieco posiadane możliwości) i atrakcyjne cele jakości, udzielać wsparcia wszystkim pracownikom w wykonywaniu ich zadań oraz w innych sytuacjach, które tego wymagają, określić zasoby potrzebne dla procesów i zapewnić ich dostępność oraz pamiętać o właściwej alokacji zasobów (zarówno społecznych, technicznych, jak i ekonomicznych). Na dalsze badania zasługuje zaangażowanie demonstracyjne i wyprzedzające. Ograniczenia wynikają z przyjętego zakresu badań. Opracowane założenia są związane bezpośrednio ze strukturą normy ISO 9001, a szczególnie kryterium, jakim jest przywództwo i zaangażowanie. Przyjęta metoda, przegląd literatury, nie jest doskonałym sposobem pozyskiwania informacji. Dotychczasowe badania były przeprowadzone w różnych organizacjach i w różnych kulturach. Wnioski z przeglądu doczasowych badań mogą mieć praktyczne zastosowania w procesie kształtowania i podtrzymywania zaangażowania pracowników. Dokonany przegląd artykułów wykazał, że brakuje opracowania ukazującego, w jaki sposób – realizując szczegółowe wymagania systemu zarządzania jakością – można kształtować zaangażowanie.
 • Kategoria doskonałości w szkolnictwie wyższym
  Zaakcentowanie miejsca i znaczenia kategorii doskonałości w zarządzaniu instytucjami szkolnictwa wyższego oraz określenie uwarunkowań towarzyszących jej zastosowaniom. Wykorzystano metodę studium literatury wg koncepcji zaproponowanej przez J. Creswella. Wnioski i rekomendacje płynące z rozważań oparto, przede wszystkim, na podejściu indukcyjnym. Przedstawiono czynniki determinujące skuteczność wprowadzania i realizacji zasady doskonalenia przy uwzględnieniu charakterystycznych cech tych instytucji, w tym ograniczeń i zagrożeń towarzyszących ich działalności. Obok korzyści i zalet wskazano negatywne konsekwencje nieprzemyślanego posługiwania się pojęciem doskonałości w kontekście funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Wybrano jedynie niektóre aspekty dotyczące zagadnienia doskonałości w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. Badania mają charakter ograniczony do studium literatury światowej i obserwacji własnych. Wskazane w artykule czynniki wspierające i bariery oraz typowe problemy związane z realizacją działań doskonalących wynikają z wielu praktycznych doświadczeń i powinny być uwzględnione przez personel uczelni odpowiedzialny za doskonalenie w ramach konkretnych projektów. Artykuł porządkuje wiedzę dotyczącą kategorii doskonałości i doskonalenia w szkolnictwie wyższym i wskazuje czynniki, które powinny być przedmiotem dociekań w tym zakresie.
 • Odporność organizacyjna jako podstawa ciągłości działania
  Celem niniejszego przeglądu literatury jest zidentyfikowanie głównych nurtów tematycznych występujących w literaturze naukowej w obszarze odporności organizacyjnej. Przegląd literatury (formalna eksploracja tekstu) 266 artykułów opublikowanych pomiędzy 01.2003 r. i 11.2022 r. Przeprowadzona analiza literatury pozwoliła na: zidentyfikowanie strumieni tematycznych w artykułach dotyczących odporności organizacyjnej, wskazanie zagadnień najczęściej analizowanych i wartych uwagi w zapewnianiu ciągłości działania organizacji. Wyniki zawężone są do zastosowanych słów kluczowych oraz danego czasu analizy (statyczne ujęcie), co stanowi klasyczne ograniczenie w przeglądach literatury. Przedstawione zagadnienia mogą być wykorzystane przez praktyków biznesu w procesie wzmacniania odporności organizacyjnej i tym samym maksymalizacji ciągłości działania. Dla naukowców identyfikacja strumieni odporności organizacyjnej może stanowić wskazanie kierunków dalszych badań. Główną wartością artykułu jest wykazanie znaczenia elementów odporności organizacyjnej w codziennych decyzjach zarządczych.
 • Ocena zgodności dronów w świetle nowych przepisów
  Rynek bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów, rozwija się w imponującym tempie. Przewiduje się silny wzrost tego sektora do wartości ponad 90 mld dolarów w 2030 r. jest to ważna gałąź gospodarki, również w Polsce, a nowe przepisy pozwolą ten rozwój jeszcze przyspieszyć. Nowe branże gospodarki oraz usług pojawiają się wraz z postępem technologicznym. Jedną z nich jest sektor bezzałogowych statków powietrznych (BSP), który notuje właśnie gwałtowny rozwój. Coraz więcej firm specjalizuje się w budowie i usługach związanych z dronami. Branży sprzyjają regulacje prawne i szybki wzrost samego rynku. W Polsce jest prawie 200 tys. użytkowników dronów.
 • Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000
  Prezentacja Członków Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 Katedra Zarządzania Jakością jest obecnie jedną z najstarszych katedr na Uniwersytecie Ekonomicznym, w bieżącym roku obchodzi swoje 50. urodziny. Historia Katedry ściśle wiąże się z rozwojem koncepcji dotyczących jakości – jej powstanie było możliwe w momencie, gdy okazało się, że jakość to „coś więcej” niż cechy wyrobu. Następnie przeszła rozwój od zapewnienia jakości wyrobów, poprzez systemowe zarządzanie jakością, kompleksowe zarzadzanie jakością, aż do współczesnego wielowymiarowego spojrzenia na jakość, realizując w praktyce jedną z głównych zasad TQM, tj. ciągłe doskonalenie. Historia Katedry rozpoczyna się w 1972 r., kiedy został powołany Zakład Towaroznawstwa Ogólnego w Instytucie Towaroznawstwa. Inicjatorem powołania nowego zakładu i jego pierwszym kierownikiem był doc. dr Mieczysław Skrzypek, który kierował nim do czasu przejścia na emeryturę w 1991 r.

Problemy Jakości - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment