• Odporność organizacji i jej wyznaczniki
    W opracowaniu pokazano istoty, znaczenia i uwarunkowań odporności organizacji, dokonanie przeglądu definicji pojęcia w literaturze, wskazanie na cechy odpornej organizacji oraz przydatność odporności w procesie doskonalenia zarządzania.
  • Dostosowanie systemu zarządzania jakością do wymagań normy ISO 9001:2015 w zakresie określania kontekstu działania oraz ryzyka w małym przedsiębiorstwie – przypadek przedsiębiorstwa Eurobent
    Badania miały na celu zaprezentowanie i przeanalizowanie przypadku dostosowania wymagań norm ISO 9001:2015 w zakresie identyfikacji kontekstu działania i określania ryzyka w małym przedsiębiorstwie produkcyjnym Eurobent oraz wskazanie podstawowych problemów napotykanych w czasie wykonywania tych działań. 
  • Przyjęcie kultury bezpieczeństwa żywności w przemyśle mleczarskim – studium przypadku firmy Bel w Algierii
    Niniejsze opracowanie jest próbą opisania zgodności systemu zarządzanie bezpieczeństwem żywności z dodatkowymi wymaganiami FSSC 22000 wersja 5.1: 2020 na przykładzie firmy Bel, wiodącej fabryki na rynku mleczarskim w Algierii.

Problemy Jakości - cały wykaz